Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe

Špecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobeŠpecialista vo výskume a vývoji v polygrafickej výrobe realizuje výskum a vývoj technologických procesov v oblasti tlačových techník, výrobných procesov tlače a dokončujúceho spracovania. Má prehľad o súčasných a nových technológiách používaných v polygrafickom priemysle a pozná ich potencionálne využitie na zefektívnenie výrobných procesov, minimalizáciu ekologickej stopy a možné zavádzanie technológií budúcnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
26011/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýskumný pracovník
ENResearcher
DEForschungsarbeiter
SKŠpecializovaný technologický pracovník so zameraním na nové technológie a výskum
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141025
ESCO
513
SK NACE Rev. 2
C18,J58,M72,M74
CPA 2015
C18,J58,M72,M74
Príslušnosť k povolaniu
2141025

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
vedecké metódy výskumu a vývoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vedecký výskum a vývoj nových materiálov v polygrafickom, obalovom a papierenskom priemysle. Výskum nových možností ochrany kultúrneho dedičstva a vývoj technologických zariadení na ich ochranu.
Perspektíva: Budúca
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
chemické procesy miešania farieb a substrátov
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Vrátane fyzikálno-chemických procesov lepidiel, vlhčiacich a čistiacich roztokov, silikónových emulzií a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Právne predpisy a pojmy (národné a európske) ohľadom odpadových vôd, materiálov, chemikálií, ovzdušia a kontaktu pracovníkov s nebezpečnými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Zavádzanie umelej inteligencie do polygrafického výrobného cyklu. Zbieranie dát zo senzorov, digitálnych dát zákaziek, správania sa zákazníkov a ich vyhodnocovanie IT pracovníkom.
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Vrátane grafických programov súvisiacich s výskumom a vývojom v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ekonomické hodnotenia navrhovaných projektov dynamickými metódami.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy racionalizácie práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Využívanie moderných metód zberu digitálnych údajov z polygrafického výrobného procesu na racionalizáciu práce (big data).
Perspektíva: Aktuálna
7
biogedradovateľná elektronika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Využitie tlačenej elektroniky na báze biodegradovateľných súčastí (elektricky vodivých, polovodivých a nevodivých vrstiev), ktoré sa rozložia na netoxické chemické prvky a zlúčeniny, ktoré sa v nej bežne vyskytujú. Tiež náročnejšia tlač elektroniky na jednoduchšie rozložiteľné materiály, ako je napr.: papier, modifikovaná celulóza alebo biodegradovateľné polyméry, bez využitia súčasných polymérov z fosílnych zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Triedenie odpadov a nakladanie s nimi v zmysle zákona o odpadoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekologické a bezpečnostné aspekty výrobných procesov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Princípy environmentálnych technológií. Environmentálna kvalita materiálov. Výrobné technológie a životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vlastnosti viacvrstvových systémov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačová farba - potláčaný substrát.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy tlačových techník
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy, postupy a oblasť použitia: flexografická tlač, hĺbkotlač, kníhtlač , ofsetová tlač a sitotlač.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy technológie: vyhotovenia tlačových podkladov, prípravy tlačovej formy, tlačových techník a dokončovacieho spracovania. Princípy technológie výroby papiera a postupov spracovania výrobkov z papiera.
Perspektíva: Aktuálna
7
stroje a zariadenia v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Princípy činností strojov a zariadení pre všetky druhy tlačových techník a zariadení a strojov pre prípravu tlačovej formy a dokončujúce spracovanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy a vlastnosti polygrafických materiálov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Možnosti a spôsoby ich použitia v rôznych fázach polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Metódy a postupy kontroly kvality v polygrafickej výrobe. ISO normy, STN, odborové normy, Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe a platné technologické postupy v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vývojové trendy v polygrafii a médiách.
Perspektíva: Budúca
7
metódy a postupy kontroly v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: ISO normy pre polygrafický priemysel, štandardizácia ofsetových tlačových procesov (Process Standard Offsetprint - PSO) a Smernica pre dokončujúce knihárske spracovanie v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy výrobného procesu v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Napr. prepress, press, postpress.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy projektovania technologických procesov a výrobných systémov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Optimalizácia a zostavenie technológie, kapacitné prepočty, priestorové prepočty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
digitálna tlač
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Náhrada a dopĺňanie klasických tlačových technológií za digitálne tlačové technológie – elektrofotografia (laserové tlačiarne s práškovým alebo kvapalným tonerom) a inkjetová tlač (atramentová tlač). Jej súčasný veľký nástup je spôsobený znižovaním tlačových nákladov a ich častým personalizovaním, čo je ekonomicky a časovo výhodnejšie pre digitálnu tlač.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie výrobných procesov a procesov zmien technológií v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Aplikácia nových technológií do procesov polygrafickej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie koncepcií, metodík a prognóz rozvoja v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stanovovanie koncepcie a smerov vývoja procesov v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Budúca
7
navrhovanie a optimalizácia technologických postupov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Inovácia a racionalizácia procesov a technológií v polygrafickej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
kvalitatívne skúšky surovín, materiálu, polotovarov a výrobkov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Overovanie nových materiálov a vývoj nových produktov s cieľom znížiť ekologickú záťaž, využívať biodegradovateľné a recyklovateľné materiály.
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie environmentálnych aspektov polygrafickej výroby
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza spracovaných dát umelou inteligenciou
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vedieť špecifikovať sledované parametre polygrafickej výroby pre IT špecialistu, ktorý pripraví program na spracovanie dát umelou inteligenciou. Vyhodnotenie dát spracovaných umelou inteligenciou.
Perspektíva: Budúca
7
analýza dát v polygrafickom výrobnom cykle
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
7
analýza vývoja prác v oblasti výskumu a vývoja v polygrafickej výrobe, vrátane uplatňovania najnovších poznatkov/trendov
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
7
riešenie projektov technického a technologického rozvoja a inovácie v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Najmä v oblasti tlačových techník (tlač z výšky, tlač z plochy, tlač z hĺbky, sitotlač a digitálna tlač), ako aj na všetky fázy výrobného procesu (prepress, press, postpress).
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie súvisiacej s výskumom vývojov v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie manažmentu kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: ISO certifikáty kvality – preukázanie schopnosti kvalitne poskytovať výrobky a služby.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodná spolupráca pri riešení výskumných a vývojových úloh v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Odborná literatúra
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.