Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe

Kvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobeKvalitár, kontrolór v celulózo-papierenskej výrobe kontroluje kvalitu vstupných surovín a materiálov vo výrobe celulózy a papiera, rovnako ako aj kvalitu finálnych produktov. Taktiež vedie evidenciu o vykonaných kvalitatívnych skúškach a komunikuje s ostatnými úsekmi výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre celulózo-papierenský a polygrafický priemysel
Kód/revízia
26010/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543005
ESCO
2507
SK NACE Rev. 2
C17
CPA 2015
C17
Príslušnosť k povolaniu
7543005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické a fyzikálno-chemické skúšky a ich metódy
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie predpísaných postupov v zmysle STN, EN, ISO noriem.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: S nebezpečnými chemikáliami.
Perspektíva: Aktuálna
4
chemické látky a zmesi
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Znalosť karty bezpečnostných údajov chemikálií.
Perspektíva: Aktuálna
4
priemyselná ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad environmentálneho manažérstva kvality ISO 14 001.
Perspektíva: Aktuálna
4
prístroje a zariadenia na meranie kvality vstupných, medzioperačných a výstupných materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť pracovného postupu pri obsluhe laboratórnych prístrojov a zariadení na meranie kvality vstupných, medzioperačných a výstupných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť výroby v režime ISO 9 001. Znalosť výroby v režime FSC a PEFC.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy a vlastnosti surovín/materiálov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Poznať a dodržiavať špecifikácie vstupných surovín v celulózo-papierenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby a spracovania celulózy
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť technológie je dôležitá z dôvodu identifikácie nezhôd v znakoch kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy kontroly v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie postupov v zmysle STN a návodov na používanie prístrojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy využívania ekologických princípov v celulózo-papierenskom výrobnom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Používanie ekologických bielidiel v procese výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové druhy obalových papierov
Nové druhy tlačových papierov
Automatizovaná kontrola digitálnych dát
4
druhy odpadov a ich vplyv na životné prostredie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Správne triedenie a nakladanie s odpadmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: Preukázateľné oboznámenie so zásadami práce s chemickými látkami a zmesami.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Absolvovanie vstupného školenia a opakovaných školení v rámci BOZP A PO v zmysle právnych predpisov danej spoločnosti.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia výroby papiera a papierenských výrobkov
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Znalosť technológie je dôležitá z dôvodu identifikácie nezhôd v znakoch kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Poznať zásady delenia noriem (triedy 00 - 99).
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť poskytovania prvej pomoci pri pracovných úrazoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality a preberacích podmienok v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Stanovovanie spôsobov hodnotenia kvality v zmysle platných noriem a preberacích podmienok odsúhlasených odberateľom.
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie posudkov a protokolov o výsledkoch kontrol v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Vypracovanie posudkov a protokolov v zmysle schválených skúšobných postupov.
Perspektíva: Aktuálna
4
vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Evidencia dát znakov nameraných hodnôt kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšky kvality materiálov, polotovarov a výrobkov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Zisťovanie príčin zníženej kvality celulózo-papierenských výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality.
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza vplyvov meniacich sa vlastností produktov v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Analýza vplyvov pôsobiacich na úžitkové vlastnosti surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
zaobchádzanie s nebezpečnými látkami a prípravkami
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad a postupov uvedených výrobcom.
Perspektíva: Aktuálna
4
zaobchádzanie s chemickými látkami a zmesami v celulózo-papierenskej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Dodržiavanie zásad zaobchádzania s chemickými látkami a zmesami v celulózo-papierenskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Minimalizácia spotreby energie, minimalizácia spotreby vody, minimalizácia emisíí plynných aj kvapalných, nulové skládkovanie, maximálne ekonomické využitie suroviny sú trvalé inovácie pre každý priemysel. Dosiahnutie je možné vysokou technologickou disciplínou, čo vedie k vysokej miere využívania sofistikovaných riadiacích a kontrolných systémov, modelovaní procesov a iné.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizačné systémy kontroly digitálnych tlačových dát poskytujú komplexné údaje tlačového procesu vrátane kontroly kvality a chyby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nové druhy obalových papierov so špeciálnou povrchovou úpravou na výrobu aktívnych inteligentných obalov: - povrchovo-upravené obalové papiere so zvýšenými bariérovými vlastnosťami - nové druhy biologicky degradovateľných a kompostovateľných obalov na báze kombinovaných materiálov papier s ultratenkou vrstvou biologicky degradovateľných, kompostovateľných a na biologickej báze vyrobených polymérov (na báze škrobu, na báze polylaktidov resp. kyseliny polymliečnej (PLA), na báze polyhydroxyalkanoátov (PHB, PHBV a pod.), na báze alifaticko – aromatických polyesterov, na báze celulózy (celofán a pod.) alebo na báze lignínu) - povrchovo-upravené obalové papiere a lepenky vhodné na prípravu aktívnych obalov - nové povrchovo-upravené obalové papiere a lepenky vhodné na prípravu smart obalov - výroba špeciálnych dvojvrstvových obalových materiálov na báze recyklovaných vlákien a tenkej vrstvy primárnych vlákien za účelom dosiahnutia vyšších kvalitatívnych vlastností produktu - špeciálne mechanické a termomechanické povrchové úpravy papiera, kartónu a lepenky na zvýšenie kvalitatívnych vlastností povrchu papiera - špeciálne povrchové úpravy papiera, kartónu a lepenky na báze anorganických prírodných náterových látok - špeciálne povrchové úpravy papiera, kartónu a lepenky aplikovaním ultratenkých povrchových vrstiev na báze celulózových mikro a nanovlákien - inkorporácia špeciálnych vlákien a zosieťovaných vláknitých štruktúr na báze biodegradovateľných a kompostovateľných a na biologickej báze vyrobených polymérov - zvýšenie mechanických vlastností aplikáciou špeciálnych pevných vlákien na báze vybraných jednoročných rastlín - zvýšenie mechanických vlastností aplikáciou špeciálnej mikro- a nanofibrilovanej celulózy.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nové druhy tlačových papierov (namiesto plastov) so špeciálnou povrchovou úpravou na tlač tlačenej elektroniky: - druhy grafických papierov povrchovou úpravou vhodnou na tlač tlačenej elektroniky - špeciálne bezpečnostné papiere s novými bezpečnostnými prvkami.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia a umelá inteligencia výrazne zvyšuje kvalitu tlače už prvého výtlačku, čím sa znižuje množstvo makulatúr a následne menej odpadového materiálu na recykláciu. Znižuje sa uhlíková stopa pri výrobe a aj pri recyklácii (redukcia CO2, carbon neutral).
Charakteristika:
Titulný obrázok Implementácia optimalizačných/riadiacich systémov vyvinutých na báze umelej inteligencie (neurónových sietí) s optimálnou topológiou a vhodnou voľbou počtu vstupných, skrytých a výstupných neurónov, ako aj s optimálnym návrhov počtu skrytých vrstiev neurónov. Použitie umelej inteligencie na kontrolu kvality tlače a vzniknutých chýb. Automatická korekcia vzniknutých chýb, ktoré nie sú v súlade s ISO normami. Automatické vyraďovanie makulatúr (nesprávne vytlačených tlačových hárkov). Prediktívne nastavenie novej zákazky na základe podobných zákaziek spracovaných predtým a celková optimalizácia výrobných procesov pomocou prvkov umelej inteligencie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.