Strojník zariadení na úpravu nerastných surovín

Strojník zariadení na úpravu nerastných surovínStrojník zariadení na úpravu nerastných surovín kontroluje, obsluhuje, nastavuje a udržiava stroje a zariadenia pri úprave nerastných surovín, drviče, mlyny, separátory, rozdružovače, lisy a dopravné technologické zariadenia. Pozná a vykonáva kontrolu technologickej dokumentácie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
26002/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKMechanik strojov a zariadení
ENMaintenance man
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Norma STN EN ISO 14731 (koordinácia zvárania)
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Poznámka: Je to výhoda pri systéme autonómnej údržby.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Je viazaná získaním certifikátu.
ISCO-08
8112
SK ISCO-08
8112007
ESCO
2519
SK NACE Rev. 2
B05,B08,B09,C23
CPA 2015
B05,B08,B09,C23
Príslušnosť k povolaniu
8112007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Mechanická funkčnosť a princípy pohyblivosti ramien robotov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pozná druhy mazív a ich vplyv na spoľahlivosť a dlhú prevádzkyschopnosť pri využití materiálov na báze nanotechnológií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
technológia práce strojníka banských zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovacia a ovládacia/riadiaca technika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Kontrola úplnosti snímacích zariadení a správnosti nastavenia najmä po mechanickej stránke.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie údržby a opráv banských strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Špecifické mazacie materiály na báze nanotechnológií.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nanotechnológie vo výrobe nekovových materiálov
4
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: V úpravni nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov pre obsluhu a bežnú údržbu výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zariadenia a linky monitorované snímačmi IoT (Internet vecí).
Perspektíva: Budúca
4
kontrola dodržiavania všeobecne záväzných predpisov a vnútropodnikových a technických predpisov týkajúcich sa riadenia, obsluhy a bežnej údržby výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zariadenia a linky monitorované snímačmi IoT (Internet vecí).
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Drviace zariadenia, mlyny, triediace zariadenia, separátory, rozdružovače, briketačné, peletizačné linky a dopravné zariadenia pre dopravu zdrobnených alebo zušľachtených nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a hodnotenie dodržiavania technologických postupov, prevádzkovo-bezpečnostných predpisov pri prevádzke a údržbe vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Robotizované časti výrobných liniek na spracovanie a zušľachťovanie nerastných surovín.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
kontrola technického stavu strojov a zariadení v rámci procesov úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola vstupných surovín a kontrola výstupu upravenej suroviny z úpravárenskej linky
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola znečisťovania životného prostredia v priemyselnej výrobe a navrhovanie opatrení na jeho ochranu
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spracovanie, zušľachťovanie nerastných surovín a doprava surovín medzi uzlami ich spracovávania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
4
hodnotenie účinnosti práce sledovaním a vyhodnocovaním indikátorov životného prostredia a zdravia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Úpravárenské, zušľachťovacie a dopravné stroje a zariadenia pri úprave nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha separačných zariadení a vibračných podávačov
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Obsluha strojného zariadenia pri prísune a odsune sypkých materiálov. Obsluha robotizovaného pracoviska zušľachťovacích liniek, na výstupe pri balení a odsune hotových výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
obsluha jednoduchých upravárenských strojov a zariadení (drtičov uhlia, čerpadiel, odstrediviek, dopravníkov) v úpravovni surovín
Príznak: Sektorová(8) ?
Špecifikácia: Zariadenia pre pásovú, vibračnú, závitovkovú dopravu.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha dopravných zariadení
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Pásové, závitovkové, článkové, či reťazové dopravníky, elevátory, vibračné podávače a pod., kontrola správnosti a mechanického upevnenia snímačov IoT (Internet vecí) na týchto zariadeniach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Nanotechnológia je odvetvie špičkových technológií, ktoré pracuje s jednotlivými atómami a molekulami. Takáto presnosť umožňuje využívať prírodné zákony v prospech človeka na kvalitatívne novej úrovni. Vo výrobe stavebných materiálov sa jedná o nanočastice, ktoré možno použiť ako prímesi do náterov, omietok, betónov a podobne alebo o nanovlákna, ktoré plnia funkciu transportnej bariéry (tepelná izolácia) alebo výstužnú funkciu (rozptýlená výstuž, uhlíkové nanorúrky, zvýšenie odolnosti a predĺženie životnosti). Zo stavebnej chémie ide o náterové hmoty či impregnácie, ktoré regulujú priedušnosť, hydrofobicitu, nasiakavosť, pôsobia antibakteriálne, alebo antigraffiti. Ako prímesi do omietkovín či betónu sa osvedčili častice TiO2, ktoré pôsobia fotokatalyticky (pôsobením ultrafialového žiarenia sa redukujú škodliviny v ovzduší, rozložia baktérie a prachové častice).
Charakteristika:
Titulný obrázok Komplex prepojených zariadení, objektov, ale aj zvierat a ľudí v automatizovanom systéme cez internet s cieľom ich vzájomnej interakcie, kde dochádza k zberu, analýze informácií a k automatickým úkonom, ktoré zjednodušujú, zefektívňujú a modifikujú procesy. Vylepšené senzory a zavedenie vyššej konektivity posilňujú rozvoj IoT. Kombinácia umelej inteligencie a strojového učenia v IoT umožňuje spoľahlivejšiu správu objemných dát, generovanie poznatkov a riešení, ktoré zvyšujú odozvu výrobcov a zlepšujú efektivitu výroby. Výrobné roboty tak môžu reagovať na vzniknuté problémy priamo pri výrobe a môžu poskytovať okamžité a včasné riešenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Robotická procesná automatizácia ja technológia pre automatizáciu nevýrobných a obchodných procesov založená na autonómnej práci softvérových robotov. Tí sú koncipovaní ako stavové automaty využívajúce definované podmienky pre nasledujúcu aktivitu ("keď - tak") alebo ako technológie strojového učenia. Tradične sú za automatizáciu pokladané pracovné postupy (workflow) vytvorené vývojármi softvéru, ktoré opakovane spracovávajú pracovný postup v rámci jedného alebo viacerých systémov s využitím aplikačných programovacích rozhraní (API) alebo skriptovacieho jazyka.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pri niektorých procesoch úpravy nerastných surovín dochádza k tvorbe oxidu uhličitého, ktorý ako produkt chemickej reakcie nie je možné eliminovať. Oxidy uhlíka predstavujú záťaž pre životné prostredie a obmedzenie ich tvorby (dekarbonizácia) je možné v týchto prípadoch len obmedzením množstva spracovania nerastných surovín. Alternatívnou možnosťou sú rôzne spôsoby zachytávania CO2, a jeho následného skladovania alebo využívania. Pre zachytávanie môžu byť využité rôzne technológie, napríklad absorpčné, adsorpčné, technológia chemických slučiek, membránové technológie. Takto zachytený uhlík je možné uskladniť, zväčša v podzemných ložiskách, alebo využiť premenou na iné produkty, napríklad biopalivá, chemické látky, polyméry.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.