Strojník briketárne

Strojník briketárneStrojník briketárne kontroluje vstupnú surovinu, obsluhuje a riadi stroje a zariadenia na výrobu brikiet a peliet (lisov). Zabezpečuje vstup suroviny do linky, kontroluje priebeh briketácie, správnu funkčnosť technologického zariadenia, riadi odsun hotových brikiet. Kontroluje správnosť výstupu produktu a nastavenie prevádzkových tlakov v zariadeniach - lisoch na výrobu brikiet a peliet.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
26000/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENEngine driver at briquetting plant
SKOperátor zariadenia na výrobu brikiet
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: 6 mesiacov je minimálna odporúčaná dĺžka praxe pre úspešný výkon tohto zamestnania
ISCO-08
8112
SK ISCO-08
8112002
ESCO
2216
SK NACE Rev. 2
B08
CPA 2015
B08
Príslušnosť k povolaniu
8112002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: IoT v nerudných technológiách.
Perspektíva: Budúca
4
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
robotika
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
technológia robotizácie a kolaboratívnych robotov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia práce strojníka banských zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Zamestnanec zvláda komunikáciu cez aplikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
monitorovacia a ovládacia/riadiaca technika
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracovník rozumie zariadeniam, ktoré slúžia na monitorovanie a riadenie technologického procesu a využívajú pritom priemyselné sieťové aplikácie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Dôslednosť vykonávania monitoringu nad správnou funkciou briketačných zariadení obmedzí potrebu zachytávania uhlíka.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
4
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Správne nastavené briketačné a peletizačné zariadenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
4
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Prenesením snímačov do technologických uzlov sa zlepšia pracovné podmienky na výkon tohto zamestnania.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a prevádzkovej dokumentácii na obsluhu a riadenie technologických procesov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie princípov robotiky
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná základnú teóriu činnosti robotov v priemysle.
Perspektíva: Budúca
4
ovládanie princípov a metód ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
kontrola uzlov IoT briketačnej linky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracovník vie kontrolovať správnu činnosť snímačov používaných v IoT.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
kontrola nastavenia briketačnej a peletizačnej linky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Linku na briketáciu a peletizáciu nastaviť pre maximálnu kvalitu výrobkov tak, aby sa zamedzilo opätovnému tepelnému spracovávaniu a tým aj ďalšej produkcii CO2.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
4
aplikácia postupu a princípov údržby a starostlivosti o stroje v rámci briketačnej linky
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie nastavenia briketačných zariadení podľa technickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Briketačné a peletizačné linky na povrchu. Nastavenie procesu briketácie a peletizácie pre maximálnu kvalitu výrobkov, aby sa zamedzilo opätovnému tepelnému spracovávaniu a tým aj ďalšej produkcii CO2.
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracovník vie nastavovať snímače pre nastavenie briketačnej linky.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracovník udržiava technologické uzly zariadenia ako aj základnú údržbu robotizovaných mechanizmov používaných pri briketácii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotická procesná automatizácia (RPA) - Nevýrobná robotika
4
obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda obsluhu briketovacej alebo peletizačnej linky.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie robotizačného pracoviska briketačnej linky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda robotizačné pracovisko briketačnej alebo peletizačnej linky. Pracovník vie nastaviť robota pri briketačnej linke a odštartovať jeho program.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
4
ovládanie IoT v spracovaní nerudných nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda princípy IoT.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
ovládanie IoT priemyselných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda využitie prvkov IoT v priemyselných aplikáciách.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.