Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov

Operátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastovOperátor drviaceho zariadenia pre spracovanie nerastov obsluhuje stroje a zariadenia súvisiace s úpravou nerastných surovín - drvením, ktoré zabezpečujú najmä prípravné procesy súvisiace so spracovaním vyťaženej rúbaniny.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
25999/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
ENCrushing plant operator
SKDrvičiar
SKObsluha drviča
Odporúčaná úroveň vzdelania
H ?
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 50/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri úprave a zušľachťovaní nerastov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Poznámka: Práca so zdvíhacím zariadením pri uvoľňovaní zablokovaných nadrozmerných kusov suroviny.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8112
SK ISCO-08
8112001
ESCO
2516
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08,B09,C23
CPA 2015
B05,B07,B08,B09,C23
Príslušnosť k povolaniu
8112001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Základné princípy IoT pri kontrole technologického procesu.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
technológia a technologické postupy
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Ťažké strojné zariadenia používané drvenie a mletie suroviny. Technologické postupy práce strojníka banských zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Kontrola opotrebenia funkčných častí drviaceho zariadenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
úpravárenské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť správnej činnosti funkčných častí drviacich zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia práce strojníka banských zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Znalosť funkčných princípov drviacich zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
automatizácia v baníctve
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Banské stroje a zariadenia na úpravu surovín.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základná kontrola funkčnosti inteligentných snímačov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov a metód ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Základná kontrola funkčnosti inteligentných snímačov
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Nastavovanie snímačov IoT v procese spracovania surovín.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Drviče, mlyny, separátory, rozdružovače.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
údržba úpravárenských strojov a zariadení v úpravni nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vrátane snímačov kontrolujúcich blokovanie väčších blokov suroviny určenej na drvenie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
3
obsluha, riadenie, zabezpečovanie a kontrola prevádzky výrobných strojov, výrobných liniek a iných výrobných zariadení s rôznym stupňom mechanizácie a automatizácie a ich doplnkových (napr. dopravných) zariadení, používaných v rôznych výrobných odvetviach
Príznak: Sektorová(10) ?
Špecifikácia: Banské stroje a zariadenia na povrchu baní používané pri spracovaní.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha úpravárenských strojov a zariadení pri úprave nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Napr. drvičov, čerpadiel, odstrediviek, dopravníkov, separátorov a iných rozdružovacích zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.