Technik banskej záchrannej služby

Technik banskej záchrannej službyTechnik banskej záchrannej služby vykonáva asistenčné technické práce pri príprave a testovaní prístrojovej techniky, pri obsluhe technických zariadení, pri kontrole a údržbe technických prostriedkov, ktoré sú pri mimoriadnych udalostiach používané na záchranu ľudských životov a majetku v bani a na povrchu. Zabezpečuje a zodpovedá za funkčnosť, spoľahlivosť a technický stav používaných prístrojov, technického vybavenia, manipulačnej záchranárskej techniky a mobilnej záchranárskej techniky, určenej na použitie pri výcviku a pri priamych zásahoch pri likvidácii banských havárií. Vykonáva pravidelné kontroly a preskúšanie technických prostriedkov v zmysle platných predpisov a nariadení. Vedie záznamy o skúškach dýchacích a oživovacích prístrojov, dýchacích masiek, súčasne kontroluje kyslíkové a vzduchové fľaše. Kontroluje vybavenie pohotovostného výjazdového vozidla pre záchranárov a jeho príslušenstvo, skúša meracie prístroje a vedie záznamy o týchto skúškach. Kontroluje záchranné v...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
25998/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o absolvovaní kvalifikačnej skúšky pred komisiou vymenovanou vedúcim hlavnej banskej záchrannej stanice podľa vyhlášky Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe (§ 12 ods. 1 písm. e)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Slovenského banského úradu č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117005
ESCO
1224
SK NACE Rev. 2
B05,B07,B08
CPA 2015
B05,B07,B08
Príslušnosť k povolaniu
3117005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládať vedenie technickej dokumentácie, zapisovanie sledovaných parametrov do záznamu o skúškach autonómnych dýchacích prístrojov a oživovacích prístrojov, v zmysle príslušných inštrukcií. Poznať postup pre vyhotovenie protokolu o skúške a vedieť spracovať záznam o vykonaní odbornej kontroly prístrojov a zariadení. Poznať predpísanú technickú dokumentáciu a viesť záznamy o testovaní pracovných a skúšobných prístrojov a zariadení. Poznať zásady evidencie vykonávaných kontrol a postup zapisovania kontrol príslušných prístrojov a príslušenstva do záznamových kníh.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládať pokyny a inštrukcie pre pravidelné vykonávanie kontrol a realizovanie skúšok dýchacích, oživovacích a skúšobných prístrojov, vrátane technického príslušenstva a vybranej záchranárskej techniky. Poznať pracovné postupy revízie plynových a tlakových zariadení používaných v Banskej záchrannej službe. Vedieť zásadné požiadavky výrobcov na kontrolu, servis, revízie a údržbu technických zariadení a prístrojovej techniky, ako aj podmienky pre bezpečné používanie tejto techniky v prevádzke. Ovládať zásady servisu a údržby technického stavu pohotovostných výjazdových vozidiel pre záchranárov a ich interného prístrojového vybavenia pre konkrétne vedenie zásahu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať prevádzkové a ergonomické pomery na činných pracoviskách, vrátane technických parametrov banského systému vetrania. Poznať režimové stavy banského prostredia z hľadiska prúdenia a zloženia vetrov, ako aj prítomnosti výbušných a horľavých látok v banskom ovzduší. Poznať príčiny banských výbuchov spôsobených zmesovými plynmi, uhoľným prachom a požiarmi vznikajúcimi v ohniskách samovznietenia. Vedieť zásady ochrany pracovníkov, vykonávajúcich záchranárske práce v nedýchateľnom alebo zdraviu škodlivom prostredí, alebo v oblastiach prietrží hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievalov vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov, závalov banských diel a porúch vo vetraní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
protiprašná prevencia a ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať intenzitu vývinu, fyzikálne vlastnosti a spôsoby odstraňovania uhoľného prachu na banských pracoviskách. Poznať technické prostriedky a spôsoby zneškodňovania uhoľného prachu inertnými materiálmi, poznať metodické opatrenia pre obmedzenie vzniku a prenikaniu uhoľného prachu do aktívnych banských diel. Poznať izolačné materiály, inertné a horľavé látky, protiprachové technické prostriedky (respirátory) a funkciu protivýbuchových technických objektov (hrádze a uzávery). Poznať metodiku odberu vzoriek a vedieť zabezpečiť odber vzoriek prachovej zmesi, kontrolovať poprašovanie, skrápanie, protivýbuchové a vodné uzávery.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
vetranie v bani a protivýbuchová prevencia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať vetraciu sieť bane a spôsoby jej regulácie, vrátane banskej degazácie a klimatizácie. Vedieť klasifikovať príčiny banských výbuchov a metódy prevencie. Poznať zásady technickej dokumentácie požiarnej ochrany a vedieť kategorizovať požiarno-technické zariadenia používané v bani.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
protiprietržová ochrana v baniach
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať príčiny a priebeh závalových, prievalových a otrasových javov v banskom prostredí (prietrže hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievaly vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov. Ovládať zásady protizávalovej ochrany s využitím prirodzených a technických prostriedkov. Vedieť klasifikovať banské výbuchy - výbuch plynov a uhoľného prachu, z hľadiska šírenia sa banských požiarov v sústave banských diel a priestorov, ale aj z hľadiska závalov banských diel a porúch vo vetraní. Poznať moderné technické robotické prostriedky pre monitorovanie zaplavených, zasypaných a zavalených zón bane.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Nové metódy dobývania
4
banské záchranárstvo
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať podstatu procesov banského záchranárstva. Vedieť kategorizovať a ovládať technické prostriedky, diaľkovo ovládané mobilné a robotické zariadenia, určené pre bezpečný výkon záchranárskych zásahov. Poznať technickú výbavu výjazdových pohotovostných a sanitných vozidiel záchranárov, ako aj pohotovostný koľajový voz pre podzemie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
technická charakteristika pracovných dýchacích prístrojov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať technické charakteristiky a prevádzkové parametre v súčasnosti používanej dýchacej techniky. Poznať jednotlivé typy dýchacích prístrojov a vedieť posúdiť možnosti ich použitia z hľadiska technických parametrov, ako sú ochranná doba a komfort dýchania záchranára, spoľahlivosť a bezporuchová prevádzka, ergonómia, rozmery, hmotnosť a konštrukčná odolnosť dýchacieho prístroja, ktoré rozhodujú pri rozhodovaní o ich nasadení pri zdolávaní závažných prevádzkových nehôd a havárií. Poznať spôsoby lokalizácie osôb v podzemí bane a vedieť klasifikovať používanie pátracích a záchranných nevýbušných manipulátorov a robotických systémov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
mobilná technika pre banských záchranárov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať technické vlastnosti a konštrukčné požiadavky špeciálnych motorových pohotovostných výjazdových vozidiel, používaných banskými záchranármi pri zásahoch, na záchranu ľudských životov, vrátane poskytovania prvej pomoci v podzemí alebo na povrchu, ako aj na záchranu majetku pri závažných prevádzkových nehodách. Poznať vnútorné vybavenie pohotovostného výjazdového vozidla pre záchranárov, technickú výbavu a detailný zoznam prístrojov a ich umiestnenie v priestore vozidla. Technické prístroje, zariadenia a výstroj technika banskej záchrannej služby vedieť použiť pre konkrétny druh zásahu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
4
metodika výcviku záchranárskych čiat na zásahy v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby kontroluje povinnosti pracovníkov banskej záchrannej služby v pohotovostnej službe na Hlavnej banskej záchrannej stanici. Vedie školenia a výcvik záchranárov, vykonáva skúšanie pohotovostnej techniky a cvičných autonómnych dýchacích prístrojov. Organizačne zabezpečuje pohotovostné služby záchranárov. Kontroluje montáž, demontáž a skúšanie autonómnych cvičných dýchacích prístrojov. Zabezpečuje výjazd sanitného vozidla do podzemia bane a výjazd pri prevoze sanitkou. Vykonáva technické zabezpečenie a organizuje obsluhu zadymovacieho zariadenia na výcvik záchranárov v dymovej komore. Zabezpečuje doplnenie spotrebného materiálu a organizuje poriadok v cvičnej miestnosti a dymnici.
Perspektíva: Aktuálna
4
banská záchranná služba a banská záchranná stanica
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby je členom banskej záchrannej stanice, ktorá je vybavená prístrojmi potrebnými na vedenie zásahov v prípade havárií. Pre technika banskej záchrannej služby a jeho výkony platia požiadavky na špecializáciu a odbornosť, ktoré sú stanovené hlavným mechanikom Hlavnej banskej záchrannej stanici (HBZS). Zabezpečuje všetky technické činnosti, ktoré sú potrebné na bezpečný výkon záchranárskych špeciálnych oddielov, t. j. záchranárskych čiat. Pri plnení svojich odborných povinností postupuje v zmysle bezpečnostných predpisov, pokynov a inštrukcií hlavného mechanika HBZS. Pri výkone svojich prác sa riadi požiadavkami príslušných paragrafov Vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb. o banskej záchrannej službe a ustanoveniami platných služobných poriadkov a inštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznať prevádzkovú dokumentáciu, banské bezpečnostné predpisy a príslušné vyhlášky SBÚ a HBÚ. Poznať prevádzkový poriadok bane, havarijné plány, typové technologické postupy, dopravný poriadok pre prepravu materiálov, predvídateľné nebezpečenstvá a ovládať prejavy horninového prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie príslušných vyhlášok, predpisov, zásad, ustanovení a inštrukcií týkajúcich sa banskej záchrannej služby
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať základné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany. Poznať banské bezpečnostné predpisy a prevádzkový poriadok bane a lomu, prakticky ovládať zásady a predpisy bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania sa na pracovisku a zásady na vykonávanie bezpečných pracovných postupov. Poznať minimálne požiadavky na kontrolu a skúšanie dýchacích, oživovacích, skúšobných prístrojov a ich príslušenstva v zmysle platnej Vyhlášky SBÚ č. 69/1988 Zb.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznať bezpečnostné požiadavky pri vykonávaní kontroly a testovania dýchacích, oživovacích a skúšobných prístrojov podľa spracovanej metodiky a v zmysle príslušnej inštrukcie a platnej vyhlášky Štátnej banskej správy. Ovládať príslušné legislatívne ustanovenia, vzťahujúce sa k výkonu Banskej záchrannej služby, ktoré sú dané hlavne zákonmi „o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe“; "o integrovanom záchrannom systéme" a "o prevencii závažných priemyselných havárií", ale predovšetkým Vyhláškou SBÚ "o banskej záchrannej službe".
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
4
kontrola protipožiarnej a protivýbuchovej prevencie objektov a technologických zariadení v banskej prevádzke
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby pozná priame a nepriame technické spôsoby určené na uzavretie resp. likvidáciu zápar (plavené hrádze, dusíkovanie, ochladzovanie alebo nástrekové plášte). Pozná preventívne regulačné a geotechnické protizáparové opatrenia na zamedzenie vzniku banského požiaru a metódy budovania murovaných a betónových hrádzí. Vykonáva kontrolu stavu banského požiarneho vodovodu, obhliadku protivýbuchových vodných uzáverov a iných objektov určených na likvidáciu zápar a ohnísk požiarov. Zúčastňuje sa na príprave technických a bezpečnostných opatrení požiarnej prevencie v podzemí a na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
kontrola, testovanie a údržba dýchacích, sebazáchranných a oživovacích prístrojov a prístrojovej techniky určenej pre záchranárov v podzemí a na povrchu
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať technické charakteristiky, funkčné parametre a konštrukčné prevedenie prístrojovej záchranárskej techniky a jej jednotlivých komponentov. Poznať postupy a termíny vykonávania kontroly technického stavu dýchacích a sebazáchranných prístrojov a ich jednotlivých súčastí. Poznať metódy testovania funkčnosti a udržiavať záchranárske prístroje v požadovanom užívateľskom režime. Vedieť používať príslušné formuláre a záznamové knihy na vykonanie skúšok a kontrol prístrojovej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia výsledkov skúšok a kontrol dýchacích, oživovacích a sebazáchranných prístrojov, schválených na účely banskej záchrannej služby a protiplynovej služby
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať metodiky skúšok a pracovné postupy pri testovaní a kontrole jednotlivých dýchacích, sebazáchranných a oživovacích prístrojov. Vedieť pripraviť podmienky testu a dokázať sledovať jeho priebeh. Vedieť vykonať kontrolu tých prístrojov, ktoré sú schválené a povolené na použitie na účely banskej záchrannej služby resp. protiplynovej služby. Vedieť pripraviť technické objekty, určené na praktický výcvik záchranárov, ako sú dymový polygón, rotoped a tepelná komora, na testovanie a kontrolu. Vedieť registrovať testované sledované parametre, vedieť spracovať získané výsledky a dokázať ich vyhodnotiť. Poznať kmeňové listy skúšaných prístrojov a vedieť spracovať záznam o skúške a záznam o kontrole prístroja a jeho príslušenstva. Viesť dokumentáciu záznamov v súlade s Vyhláškou SBÚ č. 69/1988 § 23, odst. 1. a podľa ustanovení príslušných interných inštrukcií a nariadení.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
odstraňovanie havarijných a nebezpečných stavov, napr. stavba hrádzí a stien, vystužovanie objektov, injektáž, interné postreky, inertizácia uzavretých priestorov v banskej prevádzke
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby dokáže ovládať špeciálnu techniku pre záchranárske práce, vykonáva revízie a servis požiarno-technických zariadení a prostriedkov ochrany pred požiarmi, ako sú stabilné hasiace zariadenia a prenosné hasiace prístroje. Pozná systém ochrany pred požiarmi a technické metódy budovania protivýbuchových a vodných uzáverov, tiež postupy uzatvárania požiarísk a ohnísk zápar filtračnými hrádzami. Dokáže zdolávať závažné prevádzkové nehody a následky po mimoriadnych udalostiach. Pri odstraňovaní následkov havárií a nebezpečných stavov, využíva geotechnické metódy na dosiahnutie stability podzemných priestorov. Pozná spôsoby a techniky požiarnej prevencie v podzemí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4
obsluha, servis a údržba vybraných technických zariadení, mobilných výjazdových vozidiel, sanitných vozidiel používaných na povrchu a koľajových sanitných vozidiel pre záchranárov v podzemí
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Vedieť kategorizovať vybranú záchrannú techniku, príslušné prístrojové technické zariadenia a príručné nástroje. Poznať technické parametre a jazdné vlastnosti mobilných pohotovostných výjazdových a sanitných vozidiel pre záchranárov a ich použitie na povrchu. Detailne poznať vybavenie pohotovostného výjazdového vozidla podľa jednotlivých položiek, ako sú technické prístroje, ručné nástroje, požiarne, vyhľadávacie a bezpečnostné pomôcky. Ovládať technické parametre a príslušenstvo pojazdného koľajového sanitného voza na použitie v podzemí. Vykonávať servisné prehliadky, kontrolu a pravidelnú technickú údržbu vozidiel podľa nariadených termínov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
Inteligentná baňa - 5G systém
4
zásahy na záchranu ľudských životov a majetku pri závažných prevádzkových nehodách v bani a na povrchu v rizikovom prostredí v banskej prevádzke
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby sa zúčastňuje záchranných prác, pri záchrane ľudského života dokáže poskytnúť prvú pomoc, dokáže sa pohybovať v nedýchateľnom alebo zdraviu škodlivom prostredí, pozná materiálové a technické vybavenie pri konkrétnom zásahu, testuje funkcie dýchacích prístrojov v podzemí pred zásahom, pozná spôsoby a postupy zdolávania závažných prevádzkových nehôd a odstraňovania následkov havárií v podzemí, ako sú výbuchy plynov a uhoľného prachu, banské požiare, prietrže hornín a plynov, erupcie ropy a zemného plynu, prievaly vôd, plynov, bahnín a tekutých pieskov, závaly banských diel a poruchy resp. nedostatky v systéme vetrania bane.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna a robotická podpora v bani - zlepšenie pracovných podmienok a zvýšenie bezpečnosti práce
4
zabezpečovanie a organizovanie odborných činností záchranárov v pohotovostnej službe
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby pozná inštrukcie určené na skúšanie a kontrolu záchranárskej techniky. Pripravuje obsahovú osnovu pre kurzy záchranárov v pohotovostnej službe a vykonáva úvodné odborné školenia a vedie preškoľovacie kurzy. Ovláda obsluhu technického prístrojového vybavenia dýchacích prístrojov a technického zariadenia dymovej komory. Vedie školenie osádok pohotovostných výjazdových vozidiel. Pozná pracovné postupy na revízie plynových a tlakových zariadení, metodiku na testovanie prístrojov a postupy kontroly pohotovostnej techniky.
Perspektíva: Aktuálna
4
riadenie akcií na záchranu ľudských životov a majetku pri prevádzkových nehodách v bani a na povrchu banskej prevádzky
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Technik banskej záchrannej služby je súčasťou banského záchranného zboru, ovláda požiadavky na kontrolu a skúšanie dýchacích, oživovacích, skúšobných prístrojov a príslušenstva. Pozná metodiku vykonávania kontrol a skúšok jednotlivých typov prístrojov a príslušenstva, ktoré sú schválené pre používanie v banskej záchrannej službe. Spolupracuje pri havarijnej prevencii, pri zaisťovaní bezpečnosti prevádzky a podieľa sa na príprave zásahov a na usmerňovaní záchranných akcií v podzemí a na povrchu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
4
zabezpečenie prevádzkového technického stavu prístrojov a zariadení určených na potreby praktických školení a výcviku pracovníkov Banskej záchrannej služby
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Poznať rozdelenie, typy, spôsob použitia, základné technické údaje a hlavné časti autonómnych dýchacích prístrojov. Vedieť pripraviť dýchací prístroj na použitie, poznať postup demontáže prístroja a vykonať užívateľskú kontrolu. Vykonať objemovú a tlakovú skúšku plynovej fľaše, odbornú kontrolu dýchacieho prístroja a dýchacej masky. Ovládať postup uskladnenia dýchacích prístrojov, tlakových fliaš a dýchacích masiek. Vedieť pripraviť skúšobné zariadenie pre testovanie autonómnych dýchacích prístrojov a dýchacej masky, viesť predpísanú dokumentáciu. Prakticky vykonať záchranársku kontrolu, demontáž, dezinfekciu, sušenie a montáž dýchacieho prístroja. Vedieť obsluhovať zadymovacie technické zariadenie pri praktickom výcviku záchranárov v dymovej komore.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Svetelná technika (osvetľovanie prostredia - filmári, baníci...)
Stroje a zariadenia
Roboty (robotické ruky, CNC stroje, automatizované stroje...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Audio technika (profesionálna)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.