Technológ pre úpravu nerastných surovín

Technológ pre úpravu nerastných surovínTechnológ pre úpravu nerastných surovín vypracováva technologické a pracovné postupy a vykonáva dohľad nad ich dodržiavaním. Spolupracuje pri príprave technicko-hospodárskych a výkonových noriem, vypracováva, vedie a aktualizuje technickú dokumentáciu. Zabezpečuje technologickú prípravu výroby, optimalizuje výrobné procesy a navrhuje ich zlepšenie. Zodpovedá za dodržiavanie systému kvality. Eviduje a analyzuje príčiny produkcie nezhodnej výroby a robí prepočty efektivity výrobných procesov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
25997/3
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti projektanta podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Poznámka: Odporúčané, povinné len pokiaľ pracovník projektuje a navrhuje objekty, zariadenia alebo práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 24 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
ISCO-08
3117
SK ISCO-08
3117002
ESCO
491
SK NACE Rev. 2
B05,B06,B07,B08,C23
CPA 2015
B05,B06,B07,B08,C23
Príslušnosť k povolaniu
3117002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príslušné normy systému manažérstva kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá na prevádzku a údržbu vyhradených technických zariadení
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zachytávania a spracovania CO2 na mieste
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
7
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy úpravy a zušľachťovania nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy riadenia kvality v oblasti výroby a spracovania nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy v projektovaní technologických procesov pre úpravu nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pre úpravu nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
7
diaľkovo ovládané stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby technologických postupov pri úprave a zušľachťovaní nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálne technológie úpravy a zušľachťovania nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Recyklácia, spracovanie odpadov, odprašovanie a čistenie priemyselných plynov.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri úprave a zušľachťovaní nerastných surovín.
Perspektíva: Budúca
7
normy a technické podklady pre oblasť úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v technickej dokumentácii a normách v súvislosti s jej používaním v procese riadenia systému kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v normách a technických podkladoch pre oblasť úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia výrobných procesov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie opatrení smerujúcich k odstraňovaniu zistených rizík BOZP a hygieny práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie produkčných a technologických údajov do ucelených výkazov
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pre úpravu nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhotovovanie technologických postupov pri úprave a zušľachťovaní nerastov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov a metód ochrany životného prostredia pri ťažbe a úprave nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nastavovanie strojov a zariadení v procesoch úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie technológií na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Pri úprave a zušľachťovaní nerastných surovín.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Technológie na zachytávanie, ukladanie a využívanie uhlíka
7
riadenie a organizácia prác na vymedzenom technologickom úseku v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečné a odborné riadenie činnosti úpravy nerastných surovín
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.