Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi

Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuviObuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi vyrába, opravuje a upravuje zákazkovú a malosériovú obuv. Obuvník pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi pripravuje spracovanú useň strihaním a meraním. Textil a iný obuvnícky materiál strihá, zošíva alebo zvára zvršky, spája jednotlivé diely obuvi a dokončuje finálne výrobky. Opravuje a upravuje aj reklamovanú, poškodenú alebo obnosenú obuv, prípadne prispôsobuje obuv požiadavkám zákazníka. Vydáva obuv zákazníkovi, vybavuje reklamácie, kalkuluje cenu, vystavuje doklady a vedie podklady pre účtovníctvo.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
2482/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKObuvník
SKOpravár obuvi
SKVýrobca obuvi
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
7536
SK ISCO-08
7536002
ESCO
2472
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7536002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Manuálna zručnosť
P
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart obuv
3
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
digitálne oblečenie a obuv ako nový segment módy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
3
technické kreslenie pri výrobe obuvi a kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia opráv obuvi a koženej galantérie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia šitia zvrškov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy obsluhy a základnej údržby strojov a zariadení v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
lepidlá (ich vlastnosti a druhy) a techniky spájania dielcov, podšívok a výrobkov lepením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy vytvárania návrhov a výroby obuvníckeho kopyta
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné nástroje a pomôcky na výrobu a opravu obuvi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
anatómia chodidla
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochranný pracovný odev a pracovné pomôcky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, materiálu, nástrojov a technologických podmienok na výrobu obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie kvality obuvníckych polotovarov, materiálov a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie podkladov pre cenové kalkulácie výrobkov v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zameriavanie mier zákazníka pre zákazkovú výrobu a opravu obuvi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba strihov, šablón a modelov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Týka sa obuvi.
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v oblasti "smart" riešení pri navrhovaní obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Smart obuv
Digitálne oblečenie a obuv
3
aplikácia pracovných postupov digitálneho navrhovania obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
3
príjem zákazkovej obuvi na opravu, výdaj opravenej obuvi zákazníkom
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné a strojové šitie kožiarskych a obuvníckych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava materiálu na výrobu a opravu obuvi
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie ručného obuvníckeho náradia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
napínanie častí zvrškových dielcov obuvi na kopytá
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné spojovanie zvrškových a spodkových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
správny výber a aplikácia lepidiel pri spájaní dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné nastavovanie, ošetrovanie a údržba strojov a zariadení v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
oprava obuvi, koženej galantérie, úprava vzhľadu opraveného výrobku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
balenie hotových výrobkov (obuvi)
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia ekologických postupov v obuvníckej výrobe pri nakladaní s odpadmi, minimalizácii vzniku odpadov a znižovanie ich vplyvu na životné prostredie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
značenie pomocou šablón, zostavovanie, spájanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: V procese výroby a opravy obuvi.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava, nastavenie a obsluha kožiarskych a obuvníckych strojov a zariadení podľa výrobného predpisu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhotovovanie spodkových a zvrškových dielcov obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.