Garbiar

GarbiarGarbiar zabezpečuje spracovanie rôznych druhov surových zvieracích koží fyzikálno-chemickými a mechanickými postupmi na useň. Za pomoci príslušných zariadení čistí, upravuje a triedi surovinu, vykonáva obsluhu zariadení a potrebné operácie počas a po procese činenia. Vykonáva tiež obsluhu strojov a zariadení pri konečnej úprave usní a kožušín, vrátane jej kontroly kvality a triedenia. Pri svojej práci dôsledne dbá na ekologické aspekty výroby usne a kožušín, pričom používa inovatívne postupy a poznatky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2480/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKÚpravár usní
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7535
SK ISCO-08
7535005
ESCO
2648
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
7535005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Materiály v kožiarskej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály v kožušníckej a v kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v garbiarskej, kožiarskej a kožušníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia úpravy usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
3
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v garbiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chemické procesy a chemikálie v garbiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklačné technológie "ChemCycling"
3
spôsoby získavania, triedenia a konzervovania surových koží
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi a odpadovými vodami z garbiarskych procesov, ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Inteligentné zberné nádoby v odpadovom hospodárstve
3
inovatívne technológie a postupy v garbiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Technologické inovácie strojného vybavenia
3
spôsoby posudzovania kvality usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy obsluhy a základnej údržby strojov a zariadení v garbiarskej, kožiarskej a kožušníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a pracovných postupoch v garbiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
Elektronické portály s vyhľadávačmi noriem a predpisov umožňujú rýchlejšiu orientáciu v povinnostiach
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia správnych chemických procesov pri činení kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklačné technológie "ChemCycling"
3
posudzovanie kvality usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie a triedenie surových koží podľa kvality
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba a opracovanie holiny
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Námok, odchlpovanie, omykanie, štiepanie, kruponovanie, morenie atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava a spracovanie usní a kožušín po procese činenia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
finálna úprava usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia dokončovacích procesov
3
oprava a zakrytie drobných chýb na povrchu usní
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zatmelenie, zabrúsenie, dofarbenie, doleštenie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
starostlivosť o nástroje, náradie a stroje a ich bežná údržba v garbiarskej a kožušníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meranie, triedenie, skladovanie a expedícia hotových usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, pokročilá konektivita v logistických procesoch
3
aplikácia ekologických postupov pri nakladaní s odpadmi a odpadovými vodami z garbiarne
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické farbenie materiálov
Inteligentné zberné nádoby v odpadovom hospodárstve
3
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v garbiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
pomocné pracovné operácie pri spracovaní kože a výrobe usní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha garbiarskych strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.