Sedlár a manžetár

Sedlár a manžetárSedlár a manžetár vyrába ručným a strojovým šitím výrobky a dielce z kože, kožušiny, umelej kože ako napríklad: sedlá, manžety, rôzne remene, liace, chomúty, tašky, vaky, brašne, viazania a pod. Sedlár a manžetár vypracováva návrh výrobku podľa zadania zákazníka a volí vhodný postup práce. Vykonáva aj povrchové úpravy výrobkov, resp. ich pravidelnú údržbu. Sedlár používa pri kompletizovaní výrobkov kovové súčasti a dielce, farbivá na farbenie kože, lepidlá na spájanie dielcov, konzervačné a impregnačné látky na zvýšenie trvanlivosti kožených výrobkov a dielcov a ich odolnosti voči vode.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
2475/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKBrašnár
SKRemenár
SKVýrobca kožených výrobkov
SKVýrobca sediel a chomútov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát o absolvovaní akreditovaného odborného kurzu z oblasti sedlár a manžetár
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7535
SK ISCO-08
7535001
ESCO
2465
SK NACE Rev. 2
C15,R90
CPA 2015
C15,R90
Príslušnosť k povolaniu
7535001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
softvéry 3D tlačiarne (CAD)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
metódy konštrukcie zložitých sedlárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Podšívkovanie rozličných druhov výrobkov, brúsenie technických výrobkov, kompletizácia, postupy zostavovania zložitejších druhov výrobkov, zhodnocovanie usňového odpadového materiálu na ďalšie spracovanie, obšívanie základných tvarovaných držadiel, šitie jazdeckých brašní, chlebníkov a jazdeckých rukavíc.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné pravidlá pri modelovaní výrobkov do rôznych veľkostí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby ošetrovania a udržiavania kvality sedlárskych a manžetárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia používané pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály používané v sedlárskej a manžetovej výrobe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
farbivá, lepidlá, konzervačné a impregnačné látky používané pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technická dokumentácia a pracovné postupy pri úprave kožušín a spracovaní kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Rozličné druhy prírodných a syntetických usní, plastov, textilu, lepenky, lepidiel, kovania a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti prírodných a syntetických materiálov používaných pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Jednoduché pracovné činnosti, t.j. rôzne druhy spájania, zrezávania, žehlenia, strojového a ručného zakladania prírodných a syntetických usní, chemické a mechanické trhanie, označovanie dielov podľa šablóny, adjustácia výrobkov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia spracovania kože
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
systémy, normy a štandardy kvality v kožiarskej a brašnárskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady správneho uskladňovania hlavných a pomocných materiálov a manipulácie s nimi
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Skladovanie koží, usní, kožušín a ostatných pomocných materiálov ako lepidiel, plastov, praciek, kovania, lepenky a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné náradie a pomôcky používané pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
princípy skicovania, modelovania a konštruovania výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch sedlárskej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, materiálu a technologických podmienok na výrobu sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
tvorba šablón na výrobu sedliarskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
digitalizácia a virtuálne navrhovanie sedlárskych výrobkov a manžiet
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
uplatňovanie softvéru 3D modelov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
výroba dielcov sedlárskych a manžetových výrobkov (rozmeriavanie, vysekávanie, rezanie, strihanie atď.)
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
farbenie a dekorovanie kože, sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy a zdobenie dielcov a hotových sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konzervovanie a impregnácia častí sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zosadzovanie, spájanie a šitie dielcov a súčastí sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
nastavovanie, čistenie a bežná údržba strojov, nástrojov, náradia a pomôcok používaných pri výrobe sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Stroje a náradie.
Perspektíva: Aktuálna
3
úprava a oprava sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
balenie a expedícia sedlárskych a manžetových výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné a strojové šitie usňových výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
ochrana životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Práca s farbami, lepidlami, konzervačnými a impregnačnými látkami.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.