Krajčír v umelecko-remeselnej tvorbe

Krajčír v umelecko-remeselnej tvorbeKrajčír v umelecko-remeselnej tvorbe na základe výtvarných návrhov vykonáva ručné a strojové šitie, vyšívanie častí a kompletizovanie hotových baletných, operných, činoherných, historických, súčasných, konfekčných, spoločenských a krojových kostýmov a odevov a iných umeleckých odevných a textilných výrobkov. Komunikuje s autorom návrhu o umeleckom zámere použitia kostýmu a podľa toho identifikuje namáhané miesta kostýmu. Pripravuje strihovú dokumentáciu, spoluurčuje vhodnosť materiálu na typy kostýmov, podľa nakresleného strihu vystrihuje diely kostýmov a podľa materiálu volí vhodný technologický postup šitia. Ovláda techniky zdobenia, lemovania, obnitkovania, paspulovania, stuhovania, všívania zipsov a základy patinačných techník, ako flitrovanie, krajkovanie, čipkovanie, zdobenie aplikáciami a pod. Vykonáva žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie či podlepovanie dielov kostýmov. Kostýmy predkladá na skúšky a po skúškach podľa potreby upravuje a dokončuje do finálnej podoby. Vykonáva...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
2463/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKKrajčír scénických kostýmov a krojov
SKKrajčír umeleckých kostýmov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7531
SK ISCO-08
7531005
ESCO
2440
SK NACE Rev. 2
C14,R90
CPA 2015
C14,R90
Príslušnosť k povolaniu
7531005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Podnikavosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane moderných materiálov vo výtvarnej praxi, ako sú plasty, kovy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pomocných materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odevné návrhárstvo
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Základy odevného návrhárstva a zásady výtvarnej kompozície.
Perspektíva: Aktuálna
4
strihy pre odevy
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy priemyselného šitia, strojového pletenia, spriadania vlákien a ich spracovanie do textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky a postupy zhotovovania scénických a krojových odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy žehlenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
módne trendy v odevoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Zásady a postupy starostlivosti o stroje a zariadenia a ich bežnej údržby v textilnej a odevnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
žehliaca a fixačná technika
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inovatívne metódy a postupy v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
4
metódy a postupy vykrajovania a vystrihovania dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
história módy
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické výkresy a dielenské náčrty umelecko-remeselných výrobkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technológie patinačnej úpravy predmetov, textilných a odevných materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v nových módnych trendoch v obliekaní a obúvaní
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba postupu práce, spôsobu spracovania, pomôcok a materiálov na tvorbu výšiviek
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
konštruovanie strihových dielov a súčastí odevov z nameraných hodnôt postavy zákazníka, modelová úprava základného strihu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podlepovanie a tepelné tvarovanie odevných výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykrajovanie a vystrihovanie dielcov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia ručných techník výroby odevov a kostýmových doplnkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
strihanie, rezanie, vysekávanie, šitie, zošívanie, prešívanie a štepovanie dielov a častí výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ručné šitie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie inovatívnych postupov pri vykonávaní pomocných, prípravných, obslužných a manipulačných prác v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
4
dekoratívne spracovanie textílie strojovým šitím, vyšívaním a žehlením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dokončovanie modelu po skúške a žehlenie hotového výrobku
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vrátane obsluhy príslušných strojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha vysekávacích strojov a automatických šijacích strojov v priemyselnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nastavovanie strojov v šijacej dielni
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie a tepelné tvarovanie textilných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie automatizovaných konštrukčných systémov na tvorbu strihovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.