Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe

Technik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobeTechnik polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe manažuje, koordinuje a kontroluje predvýrobnú, realizačnú a finálnu činnosť spojenú s výrobou polotovarov a výšiviek, určených na kompletizáciu odevných výrobkov. Zabezpečuje technologickú prípravu výroby, normovanie, meranie, prípravu podkladov pre kalkulácie, prípadne realizáciu investícií a údržbu techniky. Optimalizuje sortiment ponúkaných služieb v súlade s vývojom trhu a konkurencie. Vedie obchodné stretnutia, vytvára partnerské siete. Prezentuje portfólio produktov a služieb. Monitoruje trh, posudzuje marketingové aktivity, vypracúva analýzy trhu, optimalizuje stratégiu predaja. Sleduje technologické novinky, navrhuje ich zapracovanie a aplikáciu do výroby polotovarov a výšiviek. Participuje na dodržiavaní a implementácii kvalitatívnych noriem ISO.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2413/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKMajster odevnej a textilnej výroby
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3119
SK ISCO-08
3119031
ESCO
1360
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
3119031

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
rozvoj podnikovej kultúry a metódy vedenia ľudí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
technické kreslenie v textile a odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda zásady tvorby návrhov polotovarov a výšiviek s prihliadnutím na textilné a odevné špecifiká výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
odevné návrhárstvo
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda technologické postupy zhotovovania polotovarov a výšiviek a ich adekvátne využívanie s ohľadom na dostupnú techniku a strojové vybavenie v podnikoch.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
metódy a postupy priemyselného šitia, strojového pletenia, spriadania vlákien a ich spracovanie do textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti z oblasti šijacej techniky, metód a postupov využívaných pri výrobe polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
technológia vyšívania
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stroje a zariadenia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda funkčné princípy strojov a zariadení v odevnej výrobe tak, aby ich vedel aplikovať pri výrobe polotovarov a výšiviek.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
4
druhy materiálov, polotovarov a produktov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná textilné a odevné materiály, polotovary a spôsob ich vhodného využitia pri výrobe polotovarov a výšiviek.
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a technické podklady v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník sa vie orientovať v normách a predpisoch, ktoré je potrebné dodržiavať pri výrobe polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
4
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník ovláda základné ekonomické pojmy a procesy riadenia odevnej výroby na podnikovej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
digitálne technológie ako podporné prostriedky pri navrhovaní a vyhotovovaní výšiviek a polotovarov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
4
metódy a postupy hospodárneho využívania materiálov a energií pri výrobe polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
4
tovaroznalectvo textilu, odevov, kože a obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník disponuje základnými vedomosťami o surovinách na výrobu polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe, odbornými vedomosťami o sortimentných druhoch tovarov, o ich charakteristike, úžitkových vlastnostiach, spôsoboch používania, skladovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola predvýrobnej, realizačnej a finálnej činnosti spojenej s výrobou polotovarov a výšiviek
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
presadzovanie inovatívnych myšlienok pri využívaní digitálnych technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Elektrifikácia tkanín
Smart oblečenie
4
vedenie technickej dokumentácie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník vedie technickú dokumentáciu súvisiacu s výrobou polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe tak, aby plynulo a efektívne zabezpečil produkciu strediska a celkovú efektivitu výroby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
3
objednávanie tovaru a doplnkového sortimentu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online objednávanie a donáška
3
šitie a zošívanie výrobkov na základných a špeciálnych šijacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Technologické inovácie strojného vybavenia
3
obsluha šijacích strojov a špeciálnych zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
zošívanie dielov výrobkov, všívanie zipsov, podšívanie, prešívanie, obnitkovanie a lemovanie dielov výrobkov na šijacích strojoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie, podlepovanie dielov a tepelné tvarovanie výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
obsluha šijacích strojov v priemyselnej výrobe odevov a bielizne
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
starostlivosť o stroje a zariadenia a ich bežná údržba v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná všetky druhy strojov a zariadení využívaných pri výrobe polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe, zabezpečuje ich bežnú údržbu.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
3
využívanie digitálnych technológií, grafických možností 3D techniky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
4
vykonávanie manažérskych funkcií na úrovni líniového manažéra
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie manažérskych funkcií na zabezpečenie cieľov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
4
koordinácia operatívnych plánov textilnej a odevnej výroby a prevádzkového úseku s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník vie operatívne plánovať a koordinovať činnosť strediska polotovarov a výšiviek tak, aby zabezpečil jeho spoluprácu s ostatnými úsekmi podniku.
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie medzipodnikovej kooperácie v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pracovník vie uplatňovať metódy na zabezpečenie kooperácie podnikových činností súvisiacich s výrobou polotovarov a výšiviek.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
zabezpečovanie podkladov pre kalkulácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie tvorivej iniciatívy zamestnancov s dôrazom na trvalo sa zvyšujúcu kvalifikáciu v oblasti výroby polotovarov a výšiviek v odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.