Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Odevný dizajnér

Odevný dizajnérOdevný dizajnér navrhuje a prostredníctvom kresby prináša nové modely odevov a odevných doplnkov, a to na základe vlastnej inšpirácie, estetiky a štýlu, ako i poznania analýz aktuálnych módnych trendov a noviniek v oblasti strihových riešení a textilných materiálov či využitia inovatívnych metód a postupov. V spolupráci s modelárom a konštruktérom skúša prototypy odevov a doplnkov na figuríne či postave a podľa výrobných možností realizácie návrhu ich upravuje.
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2410/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKNávrhár odevov
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2163
SK ISCO-08
2163002
ESCO
566
SK NACE Rev. 2
C14
CPA 2015
C14
Príslušnosť k povolaniu
2163002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady starostlivosti o zákazníkov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
technické kreslenie v textile a odevníctve
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie materiálov na základe ich zloženia, spôsobu a možností technologického spracovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, vlastnosti a chyby kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
veľkostné sortimenty
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy pomocných materiálov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odevné návrhárstvo
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Vysoká úroveň zvládnutia kresby, prehľad o danej cieľovej skupine, cit pre odhad pri výbere z aktuálnej ponuky strihových a materiálových trendov tak, aby bola uspokojená daná cieľová skupina. Schopnosť zosúladiť vlastnú predstavivosť s technologickými možnosťami výroby a potrebami cieľového trhu, technický a technologický background.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
4
strihy pre odevy
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pochopenie strihovej konštrukcie kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.
Perspektíva: Aktuálna
4
textilné a odevné technológie, linky, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pochopenie odevných technológií kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.
Perspektíva: Aktuálna
4
techniky a postupy zhotovovania scénických a krojových odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
módne trendy v odevoch
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Neustále samovzdelávanie, prehľad v módnych trendoch odevov a sledovanie vývoja módnych trendov v oblasti odevov a textilných materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
história odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy materiálov, polotovarov a produktov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
4
inovatívne technológie a možnosti ich využitia v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitálne oblečenie a obuv
Smart oblečenie
4
technická dokumentácia, pracovné postupy a inštrukcie v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy zisťovania mier a zaznamenávania údajov na vyhotovenie, úpravy a opravy odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technika a technológia ručného a strojového šitia
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
materiály na zhotovovanie dekorácií, druhy, vlastnosti, chyby a spôsoby spracovania
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Ovládanie širokej škály ozdobných materiálov, prúžkov, prámikov, štrasov, kamienkov a ozdôb.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v pracovných a technologických postupoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pochopenie odevných technológií a pracovných postupov kvôli tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky zhotoviť.
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v pracovných a technologických postupoch a v technickej dokumentácii pri montáži kožených, kožušinových a galantérnych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovovanie druhov polotovarov a galantérnych doplnkov pre odevné výrobky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
voľba materiálu vhodného na zhotovovanie odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Rozlíšenie vhodnosti materiálov podľa druhu odevu.
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie vhodnosti riešenia odevov (strihu a materiálu) pre zákazníka
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Posudzovanie vo vzťahu k typu postavy, veku, regionálnym zvyklostiam, spoločenskému postaveniu a sociálnemu statusu atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
skúšanie rozpracovaných odevov na postave zákazníka a rozhodovanie o potrebných úpravách, prípadne skúšanie odevov pri úpravách a opravách
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hľadanie chýb textilných a odevných materiálov a produktov, ich rozbory a skúšky
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v textilných a odevných materiáloch
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
4
zisťovanie mier a zaznamenávanie údajov na vyhotovovanie, úpravy a opravy odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri stanovení noriem spotreby a tvorbe cien odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spracovanie technického nákresu a technického popisu modelu podľa výtvarného návrhu návrhára
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Pochopenie tvorby technického nákresu a popisu vo vzťahu k tomu, či je možné navrhovaný výrobok technicky nakresliť a zhotoviť.
Perspektíva: Aktuálna
4
navrhovanie vlastných podôb a úprav scénických kostýmov a krojov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie módnych trendov vo výrobe textilu a odevov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia inovatívnych technológií v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Smart oblečenie
4
návrh a ručné zhotovovanie spoločenských klobúkov rôznych historických období, ozdôb, kvetín z textílií a iných materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
použitie výstužových materiálov
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Určenie dielov odevov, u ktorých je potrebné použitie výstužových materiálov (žehlením a podlepovaním).
Perspektíva: Aktuálna
4
zošívanie jednotlivých dielov odevov na šijacích strojoch, montáž výrobku, ručné šitie, prípadne šitie iných výrobkov a pod.
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.