Kontrolór tovaru v logistike

Kontrolór tovaru v logistikeKontrolór tovaru v logistike vykonáva priebežné (medzioperačné) a výstupné kontroly tovaru. Kontroluje tovar v rámci dopravných a prepravných procesov, uskladnenia a vyskladnenia, pričom sa zameriava na kvalitu tovaru a jeho obalu, vrátane označenia. Monitoruje logistické procesy a zabezpečuje zhodu technických parametrov tovaru s dokumentáciou - najmä pri expedícii tovaru zo skladu. Môže vykonávať samostatné inšpekčné merania v požadovanej frekvencii so zápisom do inšpekčných kariet (záznam z merania), nezrovnalosti (odchýlky) hlási zodpovednej osobe. Spolupracuje pri procese reklamácií, navrhuje nápravné opatrenia. Komunikuje s dodávateľmi a zákazníkmi a spracováva podklady pre reklamácie tovaru. Na základe agendy v oblasti kontroly, ktorú vykonáva, sa zameriava aj na prípravu podkladov a evidencie pre nadriadených pracovníkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24032/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKontrolór kvality tovaru
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543017
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
7543017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zmluvné dokumenty ako podklad ku kontrole tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Postupy reklamácie a reklamačné lehoty podľa Dohovoru CMR, Dohovoru COTIF, podľa Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Postupy skladovania potravín s riadenou teplotou, postupy ochrany nebezpečného tovaru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy na uloženie a upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia terminálov
4
systémy, normy a štandardy kvality v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Normy a štandardy kvality tovaru v logistike.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kontroly tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania technických parametrov tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane druhov meradiel a spôsobov ich používania a bežnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
výrobná dokumentácia tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Výkresová a technická dokumentácia tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: RFID terčíky v smart obaloch
4
inšpekčné karty a inšpekčné merania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie dronov a RFID technológii a kamerového záznamu na kontrolu tovaru v uzavretých a otvorených skladoch sa začalo využívať na zistenie stavu zásob (inventúra), resp. rýchlu lokalizáciu tovaru vo veľkých skladoch najmä v automobilovom priemysle a veľkých logistických skladoch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a štandardoch kvality v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola tovaru v rámci dopravných a prepravných procesov, uskladnenia a vyskladnenia. Priebežné a výstupné kontroly podľa výrobnej (výkresovej a technickej) dokumentácie tovaru. Vykonávanie kontrol v požadovanej frekvencii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Digitalizácia terminálov
RFID terčíky v smart obaloch
4
meranie technických parametrov tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane zápisu nameraných hodnôt/výsledkov do inšpekčných kariet. Používanie a bežná údržba príslušných meradiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie inšpekčných kariet a aplikácia inšpekčných meraní
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
4
vypracovávanie protokolov o výsledkoch kontrol tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov a evidencie pre nadriadených pracovníkov, vrátane informovania nadriadených o nezrovnalostiach (odchýlkach) zistených pri kontrole tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri reklamáciách tovaru a navrhovanie nápravných opatrení v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
jednoduché opravy dielov kontrolovaného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Obaly obsahujú špeciálne indikačné senzory (tlačené alebo predpripravené), ktoré kontrolujú obsah obalu z vnútra alebo zvonka. Vnútorné senzory kontrolujú tvorbu rôznych plynov alebo kvapalín a chemikálií v nich nachádzajúcich sa a indikujú ich najčastejšie zmenou farebnosti. Vonkajšie senzory kontrolujú skladovací proces, či sa produkt napr. nerozmrazil alebo sa neprimerane zvýšila okolitá teplota. RFID dodáva energiu elektroluminiscenčnému displeju na obale, ktorý svieti iba v regáli. Dotykový senzor umožňuje rozsvietiť časť obalu. Dôležitá je aj ekológia výroby a recyklácia.
Charakteristika:
Komplexná ponuka všetkých dostupných informácií z prevádzkovaných systémov pre cestujúcu verejnosť týkajúcich sa vykonávaných spojov a liniek (dopráv) zúčastnených dopravcov v danej mestskej aglomerácií napojením na software cestujúcej verejnosti. Prenos aktuálnych informácií do palubných systémov vozidla – vyhodnocovanie údajov o čase a pohybe v rámci integrovaného dopravného systému – diaľkový dohľad a riadenie.
Charakteristika:
Titulný obrázok Lietajúce zariadenie, ktoré je možné diaľkovo ovládať alebo lieta autonómne za pomoci interných senzorov a/alebo GNSS, a na základe definovaných letových plánov. Drony umožňujú efektívnejší a ekonomickejší plošný zber dát v menších lokalitách a možno ich využiť oi. na mapovanie terénu, mapovanie priestorov výrobných závodov, na vonkajšiu a vnútornú kontrolu, či zabezpečenie a monitorovanie objektov 24/7.
Charakteristika:
Titulný obrázok Tlač RFID antén na báze nanočastíc striebra, hliníka, medi alebo na báze elektricky vodivých polymérov (PEDOT:PSS – kopolymér polyetylén dioxytiofén s polystyrén sulfonátom), uhlíkových pást a prípadná ich tepelná úprava, integrácia vhodných pasívnych čipov na vytvorenie funkčného RFID terčíka na smart obaloch.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.