Kontrolór tovaru v logistike

Kontrolór tovaru v logistikeKontrolór tovaru v logistike vykonáva priebežné (medzioperačné) a výstupné kontroly tovaru. Kontroluje tovar v rámci dopravných a prepravných procesov, uskladnenia a vyskladnenia, pričom sa zameriava na kvalitu tovaru a jeho obalu, vrátane označenia. Monitoruje logistické procesy a zabezpečuje zhodu technických parametrov tovaru s dokumentáciou - najmä pri expedícii tovaru zo skladu. Môže vykonávať samostatné inšpekčné merania v požadovanej frekvencii so zápisom do inšpekčných kariet (záznam z merania), nezrovnalosti (odchýlky) hlási zodpovednej osobe. Spolupracuje pri procese reklamácií, navrhuje nápravné opatrenia. Komunikuje s dodávateľmi a zákazníkmi a spracováva podklady pre reklamácie tovaru. Na základe agendy v oblasti kontroly, ktorú vykonáva, sa zameriava aj na prípravu podkladov a evidencie pre nadriadených pracovníkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24032/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKontrolór kvality tovaru
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
7543
SK ISCO-08
7543017
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
H52
CPA 2015
H52
Príslušnosť k povolaniu
7543017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zmluvné dokumenty ako podklad ku kontrole tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Postupy reklamácie a reklamačné lehoty podľa Dohovoru CMR, Dohovoru COTIF, podľa Všeobecných zasielateľských podmienok Zväzu logistiky a zasielateľstva SR a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Postupy skladovania potravín s riadenou teplotou, postupy ochrany nebezpečného tovaru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby balenia tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
4
tovaroznalectvo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
predpisy na uloženie a upevnenie nákladu na dopravných a prepravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika vo výrobe
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia terminálov
4
systémy, normy a štandardy kvality v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Normy a štandardy kvality tovaru v logistike.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy kontroly tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy merania technických parametrov tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane druhov meradiel a spôsobov ich používania a bežnej údržby.
Perspektíva: Aktuálna
4
výrobná dokumentácia tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Výkresová a technická dokumentácia tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
čiarové kódy tovarov a spôsoby používania rádio frekvenčnej identifikácie (RFID)
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: RFID terčíky v smart obaloch
4
inšpekčné karty a inšpekčné merania
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
možnosti uplatnenia dronov
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Využitie dronov a RFID technológii a kamerového záznamu na kontrolu tovaru v uzavretých a otvorených skladoch sa začalo využívať na zistenie stavu zásob (inventúra), resp. rýchlu lokalizáciu tovaru vo veľkých skladoch najmä v automobilovom priemysle a veľkých logistických skladoch.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Drony
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a štandardoch kvality v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola tovaru v rámci dopravných a prepravných procesov, uskladnenia a vyskladnenia. Priebežné a výstupné kontroly podľa výrobnej (výkresovej a technickej) dokumentácie tovaru. Vykonávanie kontrol v požadovanej frekvencii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Aktívne "smart" obaly
Digitalizácia terminálov
RFID terčíky v smart obaloch
4
meranie technických parametrov tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vrátane zápisu nameraných hodnôt/výsledkov do inšpekčných kariet. Používanie a bežná údržba príslušných meradiel.
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie inšpekčných kariet a aplikácia inšpekčných meraní
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inventarizácia zásob tovaru a materiálu v sklade
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Drony
4
vypracovávanie protokolov o výsledkoch kontrol tovaru v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov a evidencie pre nadriadených pracovníkov, vrátane informovania nadriadených o nezrovnalostiach (odchýlkach) zistených pri kontrole tovaru.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
riešenie reklamácií s dodávateľom vzhľadom na dodané množstvo a kvalitu materiálu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri reklamáciách tovaru a navrhovanie nápravných opatrení v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
jednoduché opravy dielov kontrolovaného tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha výpočtovej a kancelárskej techniky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie informačných systémov v logistike
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Prepravníky (vozíky, pásy, dopravníky...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.