Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe

Špecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobeŠpecialista riadenia kvality v obuvníckej a kožiarskej výrobe organizuje, riadi a kontroluje činnosti v predvýrobných a výrobných útvaroch spoločnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na kvalitu usní, kožušín, obuvi, kožiarskych a kožušníckych výrobkov. V rámci organizácie navrhuje a organizuje zavádzanie systému kvality, navrhuje interné normy a predpisy, riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s výkonom monitorovania kvality a parametrov materiálových vstupov, polotovarov a finálnych produktov, kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality. Analyzuje príčiny a navrhuje nástroje zníženia nekvality a spolupracuje na riešení reklamácií. Zabezpečuje organizáciu školení výrobných pracovníkov v oblasti štandardov kvality (vstupné, priebežné pri zmenách v procesoch). Na základe kontrolných zistení a výsledkov auditov vypracováva hodnotiace podklady a návrh opatrení na zlepšenie riadenia kvality ako podklad pre vrcholový manažment. ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2403/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKManažér riadenia kvality v obuvníckej výrobe
SKVedúci oddelenia riadenia kvality v obuvníckej výrobe
SKManažér kvality
SKManažér riadenia kvality v kožiarskej výrobe
SKVedúci oddelenia riadenia kvality v kožiarskej výrobe
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141013
ESCO
99
SK NACE Rev. 2
C15
CPA 2015
C15
Príslušnosť k povolaniu
2141013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti skúšobníctva a posudzovania zhody
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Hodnotenie výkonnosti zamestnancov útvaru.
Perspektíva: Aktuálna
6
štatistické metódy hodnotenia kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania štatistických informácií, analýz, rozborov, a hodnotiacich správ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvoj podnikovej kultúry a metódy vedenia ľudí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovácia v podniku - nové prístupy v riadení podniku, metódy sledovania a zabezpečovania nových technológií výroby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiály v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti, chyby, kontrola a testovanie kvality.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické farbenie materiálov
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
Super elastická pena pre odľahčenú bežeckú obuv
6
technológia spracovávania (výroby) a zušľachťovania usní a kožušín
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby galantérneho (koženého) tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby kabeliek a ďalšieho brašnárskeho tovaru
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby rukavíc rôznych typov, tvaru a veľkosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technológia výroby kožiarskych výrobkov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Technologické inovácie strojného vybavenia
6
technológia výroby usňovej (koženej) obuvi
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Technológia výroby usňovej (koženej), odlievanej, gumovej obuvi a obuvi s priamym nástrekom podošiev.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Smart obuv
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
ekonomika a riadenie kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
SATRA štandardy a testovacie metódy
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Medzinárodné normy v oblasti testovania obuvi, CE certifikáty.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy výkonu kontrol v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvojové vízie a ich konkretizácia v podnikových plánoch s dopadom na kreativitu manažmentu v oblasti obuvníckej a kožiarskej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie plánu a harmonogramu auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie plánu auditov a ich realizácia.
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie spôsobov hodnotenia, triedenia kvality a preberacích podmienok v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie vplyvu inovatívnych postupov a materiálov na kvalitu v obuvníckej a kožiarskej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýzy výsledkov auditov a spracovanie akčných plánov na zlepšenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie príčin zníženia kvality kožiarskych a obuvníckych výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie požadovanej kvality
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie a aplikácia inovatívnych postupov a metód hodnotenia a riadenia kvality v celom procese výrobnej organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia manažmentu kvality, normalizácie a skúšobníctva v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie systému riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia riadenia kvality, normalizácia a skúšobníctvo v kožiarskej a obuvníckej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie tvorivej iniciatívy zamestnancov s dôrazom na trvalo sa zvyšujúcu kvalifikáciu v oblasti kožiarskej a obuvníckej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Technologické inovácie strojného vybavenia sú prostriedkom umožňujúcim aplikáciu inovácií, na základe ktorých možno dynamicky meniť podnikateľskú stratégiu, okamžite reagovať na potrebné zmeny a zavádzať pokrokové výrobné systémy. Ich aplikáciou sa stroje stávajú inteligentnými, automatizovanými, rekonfirugovateľnými a vysoko efektívnymi. Inovácie v tomto smere umožňujú efektívne plniť požadované kritériá budúcnosti na nový koncept výroby. V súvislosti s príchodom štvrtej priemyselnej revolúcie, tzv. digitálnej revolúcie dôjde k zavádzaniu nových prelomových technológií a technologickej inovácii strojného vybavenia v textilnej, odevnej, obuvníckej a kožiarskej výrobe. Jej základným portfóliom bude umelá inteligencia. Tvorí základ PC programov potrebných na vznik inteligentných strojov, zariadení a výrobných systémov. Cieľom použitia technologických inovácií strojného vybavenia je: - zvýšenie produktivity, zníženie nákladov a času výrobného procesu od designu až po produkciu, - zníženie spotreby energie vo výrobe, - umožnenie firmám udržať svoje podnikanie so súčasnými i novými obchodnými modelmi, - využívanie nových technológií na výrobu, čo v konečnom dôsledku povedie k čistejším, bezpečnejším a užitočnejším pracovným miestam.
Charakteristika:
Titulný obrázok Proces farbenia materiálov výrazne zaťažuje životné prostredie (enormne vysoká spotreba vody, znečisťovanie vody toxickými kovmi, znečisťovanie ovzdušia). Pri farbení materiálov sa preto stále väčší dôraz kladie na ekologické aspekty tohto procesu. K najvýznamnejším inovačným riešeniam ekologického spôsobu farbenia materiálov patrí farbenie materiálmi, ktoré sa nachádzajú v prírode (kvety, listy, plody, kôra stromov, lístky čierneho čaju, sušené bobuľové ovocie, šišky, šupy z ovocia a zeleniny), farbenie pomocou prírodných pigmentov (prírodné indigo, rastliny, minerály), systém farbenia bez použitia vody (náhrada vody pri farbení oxidom uhličitým ktorý nevytvára odpad, neznečisťuje vody a nevypúšťa škodlivé látky do ovzdušia).
Charakteristika:
Titulný obrázok Vzhľadom na neekologický proces produkcie bavlny a environmentálny dopad syntetických vlákien ako PES, PA, akryl a iné, je čas pre textilný a odevný priemysel hľadať udržateľné alternatívy s ohľadom na životné prostredie. Ekologické materiály z prírodných zdrojov ako konope, banány, káva a iné predstavujú udržateľné textilné inovácie, ktoré môžu zmeniť odevný priemysel. Cieľom je aplikovať nové ekologické materiály v textilnom odvetví a modifikovať súčasné technologické postupy výroby vlákien, resp. navrhnúť nové ekologické technológie spracovania. Je predpoklad, že udržateľné vlákna získané z konope, žihľavy a kávy budú mať významný potenciál pre komerčný trh, zatiaľ čo materiály vyrobené z lotosu a ananásu by mali byť zaujímavé najmä pre luxusný trh. Je potrebné viac motivovať výrobné značky odevov pre majoritné uplatnenie ekologických materiálov do svojich kolekcií namiesto konvenčných materiálov. Dopadom môže byť aj rozšírenie použitia ekologických materiálov aj mimo odevný priemysel a to do oblasti technických textílii.
Charakteristika:
Titulný obrázok Nová technológia, ktorá je založená na úprave už používaného materiálu termoplastického polyuretanu (TPU). TPU je materiál, ktorý má po stlačení pri rôznych teplotách, či je to -40 alebo +30°C, schopnosť relatívne rýchlo sa vrátiť do pôvodného stavu. Nová pena BASF Infinergy je elastická ako guma, ale ľahšia. Skladá sa z nového expandovaného termoplastického polyuretanu, (E-TPU). Po predbežnom spracovaní tlakom a teplom sú jednotlivé granule E-TPU "vyhodené do vzduchu". V tomto procese sa jeho objem desaťnásobne zvýši, aby sa vytvorili oválne penové guľôčky s malými uzavretými bublinami plynu vo vnútri, vďaka ktorým je materiál veľmi elastický a poskytuje požadovaný odrazový efekt. Výsledkom sú jedinečné vlastnosti pruženia a tlmenia, energia dopadu je rovnaká, aká bola vynaložená na odraz. Inovácia je využiteľná pri výrobe odľahčenej bežeckej obuvi.
Charakteristika:
Titulný obrázok 3D technológia (3D tlač, rapid prototyping alebo free-form fabrication) je proces spájania materiálu s úmyslom vytvoriť objekt/výrobok z dát 3D modelu. Používanie 3D technológií so sebou prináša mnoho výhod oproti konvenčným technologickým procesom: obrovské dizajnové možnosti, nové pohľady na možnosti výroby, menšiu spotrebu materiálu, možnosti vytvorenia zložitého komponentu v jednom kroku, krátky výrobný proces. 3D materiály - textílie boli pôvodne vyvinuté za účelom technického určenia ako výstuže kompozitov. V súčasnosti sa tieto 3D textílie využívajú vo veľkom množstve výrobkov v obuvníckom, odevnom, nábytkárskom, automobilovom priemysle (sedacie súpravy a sedací nábytok, autosedačky, poťahy, vnútorné čalúnenie automobilov) a v zdravotníckom priemysle (na výrobu kvalitnejších verzií zdravotných podložiek, protéz a bandáží). Cieľom výroby 3D textílií je zlepšiť mechanické vlastnosti textílií – ako pevnosť po dĺžke, tak i kolmo k ploche výrobku. Veľkou výhodou používania 3D technológií pri výrobe oblečenia a obuvi je to, že môžu byť vytvárané špeciálne na jednotlivého používateľa podľa jeho proporcií. 3D skenery zistia údaje o osobe a tieto dáta potom budú slúžiť pre výrobu presného zákazkového kusu s takmer nulovým odpadovým materiálom. V obuvníctve má 3D tlač využitie napríklad na výrobu vzorových kopýt a foriem na podošvy/podrážky/podpätky. V spojení s 3D skenermi je využiteľná pri výrobe ortopedickej obuvi napr. tvarovanej stielky, podošvy, podpätku a pod..
Charakteristika:
Titulný obrázok Smart technológia v oblasti smart obuvi významne pomáha jej užívateľom aj vďaka tomu, že dostávajú potrebné informácie o svojom pohybe, parametroch nohy, ale aj o používanej obuvi v reálnom čase. Nositeľovi takejto obuvi tak umožňuje napr. zlepšenie výkonu (beh, chôdza - hlavne u športovcov), úpravu obuvi (zmenšenie tlaku, odvetranie, uvoľnenie upnutia), čím sa zabezpečí pohodlnosť nosenia v danom momente, ale aj varovanie pri nestabilite alebo deformácii nohy, čo môže nositeľa uchrániť pred úrazmi. Smart obuv využíva senzory umiestnené buď v medzipodošve, podošve alebo prípadne aj špeciálnej stielke, ktoré sú prepojené s aplikáciou v mobilnom telefóne. Takto môže mať nositeľ obuvi prehľad nielen o štandardných parametroch, ako sú prejdená vzdialenosť, spálené kalórie, ale napr. aj o rýchlosti pohybu, tlakoch na jednotlivých miestach vo vnútri obuvi, teplote, vlhkosti, signáloch únavy, deformáciách obuvi a pod. v závislosti na činnosti, ktorú vykonáva.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.