Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve

Pracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectvePracovník bezpečnostnej ochrany a detekčnej kontroly v letectve vykonáva detekčnú kontrolu osôb, vecí a tovaru vo vyhradených bezpečnostných priestoroch letiska. Vyhľadáva predmety a veci, ktoré sú zakázané, alebo je po nich vyhlásené pátranie, zabezpečuje režimové opatrenia v určených bezpečnostných zónach letiska. Pripravuje cestujúcich, personál a osoby tretích subjektov na detekčnú kontrolu koordináciou v priestore pred detekčnou kontrolou, usmernením na správne uloženie príručnej batožiny na dopravníkový pás RTG, usmernením cestujúcich na priechod cez rámový detektor kovov, kontrolou vstupu (palubných vstupeniek a oprávnení k vstupu) do vyhradeného bezpečnostného priestoru. Vykonáva bezpečnostnú kontrolu motorových vozidiel, mobilných mechanizačných prostriedkov, dodávok tovaru, jedál a nápojov na vstupných bodoch pri vjazde do vyhradených bezpečnostných priestorov letiska. Vykonáva informačnú a hliadkovú službu za účelom ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku a objekto...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
24023/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKZamestnanec bezpečnostnej kontroly
Odporúčaná úroveň vzdelania
J
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Medzi regulácie pri výkone zamestnania patrí napríklad aj Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) číslo 300/2008 o spoločných pravidlách v oblasti bezpečnostnej ochrany civilného letectva a o zrušení nariadenia (ES) č. 2320/2002, ktoré môžu byť ďalej rozvinuté vo vykonávacích predpisoch nadväzujúcich na príslušnú reguláciu.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní osobitnej odbornej prípravy podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva
Poznámka: Jedná sa o osobitnú odbornú prípravu na výkon činností uvedených v charakteristike štandardu; zvlášť pre každú definovanú činnosť.

Dangerous Goods Certificate - Cat.12 according to IATA/ICAO
Poznámka: Certifikát vyžadovaný IATA (medzinárodné združenie leteckých dopravcov); certifikát oprávňuje držiteľa vykonávať detekčnú kontrolu nebezpečného tovaru - cestujúci, batožina, cargo/náklad a poštové zásielky. V zmysle NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1899/2006 z 12. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizácii technických požiadaviek a správnych postupov v oblasti civilného letectva

Osvedčenie o základnej odbornej príprave podľa vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 2015/1998, ktorým sa stanovujú podrobné opatrenia na vykonávanie spoločných základných noriem bezpečnostnej ochrany letectva
Poznámka: Osvedčenie oprávňuje osobu k výkonu činností v civilnom letectve.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5414
SK ISCO-08
5414010
ESCO
2064
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
5414010

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Základné pokyny cestujúcim v priestore pred a počas detekčnej kontroly v slovenskom a anglickom jazyku. Iný jazyk vítaný.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
bezpečnostná ochrana v civilnom letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
všeobecne záväzné a vnútroorganizačné predpisy upravujúce vykonávanie jednotlivých činností prevádzkových zložiek letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Zákonné ustanovenia, interné postupy, nariadenia, organizačné normy a smernice pre výkon informačnej a hliadkovej služby za účelom ochrany života a zdravia osôb, ochrany majetku a objektov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy detekčnej kontroly osôb, vecí a tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
pravidlá koordinácie cestujúcich a personálu letiska v priestore pred a počas detekčnej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby obsluhy zariadení detekčnej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Spôsoby obsluhy RTG, EDS a EDT zariadení.
Od roku 2020:
Obsluha XCT zariadení na podanú batožinu - vysokorýchlostný automatický systém na detekciu výbušnín, ktorý sa skladá z dvoch častí:
- röntgenový lineárny skener obsahujúci dva generátory - 2D zobrazenie
- plnohodnotná 3D objemová počítačová tomografia (CT) s rekonštrukciou s vysokým rozlíšením.
Obsluha CTiX zariadení na detekčnú kontrolu príručnej batožiny.
Perspektíva: Aktuálna
4
mimoriadne bezpečnostné situácie v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dodržiavanie režimových opatrení v určených bezpečnostných zónach letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Kontrola motorových vozidiel, mobilných mechanizačných prostriedkov, dodávok tovaru, jedál a nápojov.
Perspektíva: Aktuálna
4
detekčná kontrola osôb, vecí a tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Vyhľadávanie predmetov a veci, ktoré sú zakázané alebo je po nich vyhlásené pátranie.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola palubných vstupeniek a oprávnení na vstup do vyhradeného bezpečnostného priestoru letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení detekčnej kontroly v letectve
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Obsluha RTG, EDS,EDT, XCT a CTiX zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s krízovým riadením letiska v prípade vzniku mimoriadnej bezpečnostnej situácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Príprava cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov na detekčnú kontrolu koordináciou v priestore pred detekčnou kontrolou.
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinácia cestujúcich, personálu a osôb tretích subjektov počas detekčnej kontroly
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Usmernenie osôb na správne uloženie príručnej batožiny na dopravníkový pás RTG, usmernenie osôb na priechod cez rámový detektor kovov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Stroje a zariadenia
Stacionárne stroje (pásové píly, brúsky, stojanové vŕtačky, stolové rezačky, sústruhy, RTG, CT sken...)
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.