Technický špecialista v letiskovej infraštruktúre

Technický špecialista v letiskovej infraštruktúreTechnický špecialista v letiskovej infraštruktúre vykonáva činnosti vo viacerých oblastiach. V oblasti plánovania zabezpečuje prípravu a spracovanie investičného plánu prevádzkovateľa letiska a tiež plány externých opráv a údržby majetku prevádzkovateľa letiska. V oblasti investičného rozvoja a stratégie sleduje a podieľa sa na vypracovaní plánu investícií a predaja majetku, vypracováva investičné zámery, štúdie a podklady pre navrhovanie rozvojových investícií letiskovej infraštruktúry a taktiež koncepcie územno-technického rozvoja a generelu letiska, ktoré koordinuje s územno-plánovacou dokumentáciou a rezortnými koncepciami. Posudzuje plány a zámery investičného rozvoja a investičných požiadaviek iných investorov z hľadiska záujmov prevádzkovateľa letiska a je účastníkom pri konaniach s orgánmi štátnej správy na úseku katastra a pozemkového úradu. Okrem toho zabezpečuje kúpu nehnuteľného majetku. V oblasti koordinácie stavieb poskytuje súčinnosť pre iných investorov na letisku a ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
23998/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér riadenia investícií a opráv
Odporúčaná úroveň vzdelania
S ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149018
ESCO
434
SK NACE Rev. 2
H51
CPA 2015
H51
Príslušnosť k povolaniu
2149018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vo väčšine prípadov sa jedná o investičné projekty prevádzkovateľa letiska. Dôraz sa kladie na: plánovanie jednotlivých aktivít projektu; spracovanie podkladov pre rozhodovanie o realizácii daného projektu; koordináciu jednotlivých zložiek zúčastnených na projekte.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti realizácie investícií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti nehnuteľností
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri plánovaní externých opráv a údržby majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Majetok prevádzkovateľa letiska.
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné príležitosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy zabezpečenia výkonu štátneho stavebného dohľadu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a realizácie investičnej výstavby
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Vykonávanie funkcie technického dozoru investora, prípravu podkladov pre preberanie a uvádzanie stavieb do trvalej prevádzky a pod. Zodpovednosť zamestnanca za včasné a kvalitné spracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie stavieb, ktorá vyžaduje súčinnosť stavebného úradu; zodpovednosť za obstaranie a preverenie úplnosti prípravnej a projektovej dokumentácie, jej verejnoprávne prerokovanie; zabezpečenie nutných náležitostí pre zahájenie stavby.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
urbanistika
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
geodézia, kartografia a kataster nehnuteľností
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti leteckej dopravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Napr.: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie
pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia vybrané nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES);
NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 139/2014 z 12. februára 2014, ktorým sa stanovujú požiadavky a administratívne postupy týkajúce sa letísk podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy a spracovania investičného plánu prevádzkovateľa letiska
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: Nutné aplikovať vedomosti zamestnanca z oblasti prevádzky letiska.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v projektovej dokumentácii dopravy a dopravnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie, plánovanie a optimalizácia investičných zámerov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia investičných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava investičného plánu organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
7
plánovanie externých opráv a údržby majetku v letiskovej infraštruktúre
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
tvorba plánu investičného rozvoja v doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie projektov stavieb a investícií v územnom a stavebnom konaní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími úsekmi organizácie, rezortnými a mimorezortnými orgánmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.