Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb

Supervízor prevádzkových a upratovacích služiebSupervízor prevádzkových a upratovacích služieb riadi a vedie tím chyžných, ďalšieho upratovacieho personálu a pracovníkov práčovne. Kontroluje a koordinuje nastavené štandardy v oblasti upratovacích a ďalších osobných služieb. Zabezpečuje starostlivosť o určený interiér, exteriér, zverené šatstvo a ďalší textil. Dbá na dodržiavanie inovatívnych ekologických a ekonomických postupov. Komunikuje s hosťami zariadenia a rieši ich požiadavky. Spolupracuje s recepciou, eviduje a vykonáva inventarizáciu zvereného majetku, tovaru a prostriedkov. Školí nových zamestnancov, vysvetľuje pracovné postupy, názorne demonštruje používanie upratovacích strojov a čistiacich zariadení. Komunikuje s klientami, prešetruje sťažnosti a prijíma nápravné opatrenia. Vypracováva harmonogram služieb chyžných, ďalšieho upratovacieho personálu a pracovníkov práčovne, vrátane plánov upratovania hotelových izieb. Zostavuje pravidelné reporty o stave hotelových izieb a zverených interiérových priestorov, nahlasuje...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
23877/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér prevádzkových a upratovacích služieb
SKVedúci prevádzkových a upratovacích služieb
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5151
SK ISCO-08
5151002
ESCO
1922
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5151002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výber, prijímanie, prepúšťanie personálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia pri zabezpečovaní chodu služieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba harmonogramov a preraďovačoch plánov chyžných, upratovacieho personálu, pracovníkov práčovne atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými informáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
separácia a triedenie plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné zberné nádoby v odpadovom hospodárstve
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
Digitalizácia, softverizácia
4
virtuálne systémy a zariadenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti ubytovacieho úseku.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dochádzky, podklady pre mzdy, výkazy, evidencia nedostatkov na izbách, záznamy o poruchách, evidencia čistiacich prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovládanie vzájomných práv a povinností pri zabezpečovaní služieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mesačná inventarizácia čistiacich, pracích prostriedkov, posteľnej bielizne, doplnkov a vybavenia kúpeľní.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základy legislatívy v oblasti práv zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na čistenie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Efektívne čistiace zariadenia a pomôcky.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy skladovania a ochrany materiálu, strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Spôsoby zabezpečenia efektívneho uskladnenia materiálov, zariadení, pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základy ochrany zdravia a dodržiavania bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie harmonogramu práce zamestnancov jednotlivých úsekov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Služby chyžných, upratovacieho personálu, pracovníkov práčovne, plánovanie upratovania hotelových izieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie výkonov, využitie pracovného času, vyhodnotenie výkonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie technického stavu izieb, upratovacích a čistiacich strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prehľad o stave interiérových priestorov, pracovných zariadení a náradia.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri vypracovávaní ročného rozpočtu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Návrhy na zakomponovanie prostriedkov pre zabezpečenie upratovacích služieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba a správa virtuálnych systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie o prehliadkach, zistených chybách, navrhnutých opatreniach v oblasti prevádzkových a upratovacích služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prehliadky hotelových izieb, evidencia nedostatkov vo funkčnosti zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia a pravidelná kontrola majetku, odpisovanie tovaru, evidencia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie pokladničnej evidencie, prehľadu a spôsobu vybavenia objednávok, vedenie evidencie o reklamáciách, sťažnostiach zákazníkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s recepciou a vedením zariadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia a vystupovanie voči kolegom, vedeniu.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s hotelovými hosťami a inými oddeleniami zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vedenie komunikácie s klientami, hosťami, zákazníkmi, spotrebiteľmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Analýza a riešenie reklamácii v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia školení pre nových zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Technologické postupy pri pracovnej činnosti, pracovný režim.
Perspektíva: Aktuálna
4
separovanie odpadu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné zberné nádoby v odpadovom hospodárstve
4
preberanie materiálu na prevádzku organizácie a upratovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Preberanie bielizne, vybavenia a doplnkov kúpeľní, čistiacich a pracích prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
Digitalizácia, softverizácia
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy vedúceho zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri výbere, prijímaní a prepúšťaní zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie pohovorov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Virtuálny kľúč k izbám je inováciou v oblasti IT, ale aj v oblasti ekológie. Na miesto metrického kľúča alebo plastovej karty hosť hotela využíva k otvoreniu svojej izby, iných dverí v hoteli, či na vstup do výťahu alebo wellness výlučne mobilný telefón alebo smart hodinky. Samotný kľúč je kód vo forme QR, kód vysielaný cez bluetooth, prípadne aj cez wlan či technológiu NFC. Kód môže byť hosťovi k dispozícii ihneď pri rezervácii, prípadne pri príchode do hotela prostredníctvom recepcie alebo check-in kiosku. Predpokladom využívania tejto formy inovácie je vlastníctvo mobilného telefónu s takouto funkciou na strane hosťa a na strane hotela sú to dvere/zámky, ktoré takúto technológiu podporujú a sú napojené na rezervačný systém hotela.
Charakteristika:
Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.
Charakteristika:
Titulný obrázok Inteligentné zberné nádoby sú schopné na základe UI vyhodnocovať optimálny spôsob nakladania s odpadom (zhodnotenie vs. zneškodnenie).

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.