Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Supervízor prevádzkových a upratovacích služieb

Supervízor prevádzkových a upratovacích služiebSupervízor prevádzkových a upratovacích služieb riadi a vedie tím chyžných, ďalšieho upratovacieho personálu a pracovníkov práčovne. Kontroluje a koordinuje nastavené štandardy v oblasti upratovacích a ďalších osobných služieb. Zabezpečuje starostlivosť o určený interiér, exteriér, zverené šatstvo a ďalší textil. Dbá na dodržiavanie inovatívnych ekologických a ekonomických postupov. Komunikuje s hosťami zariadenia a rieši ich požiadavky. Spolupracuje s recepciou, eviduje a vykonáva inventarizáciu zvereného majetku, tovaru a prostriedkov. Školí nových zamestnancov, vysvetľuje pracovné postupy, názorne demonštruje používanie upratovacích strojov a čistiacich zariadení. Komunikuje s klientami, prešetruje sťažnosti a prijíma nápravné opatrenia. Vypracováva harmonogram služieb chyžných, ďalšieho upratovacieho personálu a pracovníkov práčovne, vrátane plánov upratovania hotelových izieb. Zostavuje pravidelné reporty o stave hotelových izieb a zverených interiérových priestorov, nahlasuje...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
23877/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKManažér prevádzkových a upratovacích služieb
SKVedúci prevádzkových a upratovacích služieb
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
5151
SK ISCO-08
5151002
ESCO
1922
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
5151002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výber, prijímanie, prepúšťanie personálu.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia pri zabezpečovaní chodu služieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy zostavovania harmonogramu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Tvorba harmonogramov a preraďovačoch plánov chyžných, upratovacieho personálu, pracovníkov práčovne atď.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými informáciami
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
separácia a triedenie plastov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné zberné nádoby v odpadovom hospodárstve
4
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
Digitalizácia, softverizácia
4
virtuálne systémy a zariadenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
4
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti ubytovacieho úseku.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Dochádzky, podklady pre mzdy, výkazy, evidencia nedostatkov na izbách, záznamy o poruchách, evidencia čistiacich prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
dodávateľsko-odberateľské vzťahy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ovládanie vzájomných práv a povinností pri zabezpečovaní služieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Mesačná inventarizácia čistiacich, pracích prostriedkov, posteľnej bielizne, doplnkov a vybavenia kúpeľní.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Základy legislatívy v oblasti práv zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
4
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na čistenie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Efektívne čistiace zariadenia a pomôcky.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy skladovania a ochrany materiálu, strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Spôsoby zabezpečenia efektívneho uskladnenia materiálov, zariadení, pomôcok.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Základy ochrany zdravia a dodržiavania bezpečnosti pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie harmonogramu práce zamestnancov jednotlivých úsekov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Služby chyžných, upratovacieho personálu, pracovníkov práčovne, plánovanie upratovania hotelových izieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Sledovanie výkonov, využitie pracovného času, vyhodnotenie výkonov.
Perspektíva: Aktuálna
4
monitorovanie technického stavu izieb, upratovacích a čistiacich strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Prehľad o stave interiérových priestorov, pracovných zariadení a náradia.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri vypracovávaní ročného rozpočtu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Návrhy na zakomponovanie prostriedkov pre zabezpečenie upratovacích služieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba a správa virtuálnych systémov a zariadení
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie o prehliadkach, zistených chybách, navrhnutých opatreniach v oblasti prevádzkových a upratovacích služieb
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Prehliadky hotelových izieb, evidencia nedostatkov vo funkčnosti zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4
evidencia a inventarizácia zvereného majetku, tovaru a prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Evidencia a pravidelná kontrola majetku, odpisovanie tovaru, evidencia.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Vedenie pokladničnej evidencie, prehľadu a spôsobu vybavenia objednávok, vedenie evidencie o reklamáciách, sťažnostiach zákazníkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s recepciou a vedením zariadenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Komunikácia a vystupovanie voči kolegom, vedeniu.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s hotelovými hosťami a inými oddeleniami zariadenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Vedenie komunikácie s klientami, hosťami, zákazníkmi, spotrebiteľmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Analýza a riešenie reklamácii v zmysle zákona na ochranu spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
4
realizácia školení pre nových zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Technologické postupy pri pracovnej činnosti, pracovný režim.
Perspektíva: Aktuálna
4
separovanie odpadu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Inteligentné zberné nádoby v odpadovom hospodárstve
4
preberanie materiálu na prevádzku organizácie a upratovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Preberanie bielizne, vybavenia a doplnkov kúpeľní, čistiacich a pracích prostriedkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálny kľúč k izbám
Digitalizácia, softverizácia
4
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Princípy vedúceho zamestnanca.
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri výbere, prijímaní a prepúšťaní zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie pohovorov.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.