Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe

Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobeŠpecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe riadi, koordinuje a kontroluje systém riadenia kvality výroby textilu a odevov. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných a vnútropodnikových právnych predpisov v oblasti kvality. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému riadenia kvality, navrhuje príslušné normy a predpisy, riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s monitorovaním kvality a parametrov materiálových vstupov, polotovarov a finálnych produktov, kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality. Zabezpečuje podklady (štandardy kvality- vyobrazené zhodné a nezhodné produkty) pre výrobných pracovníkov, ktorí vykonávajú medzioperačnú kontrolu produktov, zabezpečuje preškolenie nových výrobných pracovníkov do štandardov kvality danej spoločnosti. Na základe kontrolných zistení spracováva hodnotiace dokumenty pre vrcholových manažérov, ktorých súčasťou sú konkrétne nápravné opatrenia. Uplatňuje metódy motiváci...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2385/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKVedúci útvaru riadenia a kontroly kvality
SKManažér kvality
SKOdevný manažér pracovník riadenia kvality
SKTextilný manažér pracovník riadenia kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141008
ESCO
100
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
2141008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvoj podnikovej kultúry a metódy vedenia ľudí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývoj podniku prostredníctvom rentability nákladov na výskum a vývoj nových výrobkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovácia v podniku - nové prístupy v riadení podniku, metódy sledovania a zabezpečovania nových technológií výroby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy orientácie podniku na zákazníka, možnosti prispôsobenia riadenia podnikových činností požiadavkám zákazníka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvojové vízie a ich konkretizácia v podnikových plánoch s dopadom na kreativitu manažmentu v oblasti textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém realizácie analýz a prognóz vývoja v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
participácia na tvorbe a optimalizácii systému odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie spôsobov hodnotenia a triedenia kvality a preberacích podmienok v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie a aplikovanie inovatívnych postupov a metód hodnotenia a zabezpečovania kvality v celom procese textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie neustáleho zlepšovania jednotlivých procesov výroby a navrhovanie opatrení na elimináciu a prevenciu opakujúcich sa problémov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie prognóz kvality s uplatnením pokrokových metód vedúcich k zvýšeniu kvality výrobkov a ich úžitkových vlastností
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia procesov a nákladov z nekvalitnej textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie koncepcie, metód hodnotenia, zabezpečovania a smerovania kvality v organizácii vo vzťahu k stratégii vývoja tržieb a technologickým podmienkam v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola, usmerňovanie, hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnocovanie rozborov a dokladov o kvalite výrobkov, navrhovanie príslušných opatrení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe a implementácií systému hodnotenia zamestnancov v organizácii, prepojenie systémov hodnotenia a vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie úspešnosti systému zamestnaneckých vzťahov pri dosahovaní stanovených cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie spokojnosti zamestnancov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výkonnosti a produktivity pracovníkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie príčin zníženej kvality textilných a odevných výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia potrieb zákazníka s cieľom zvýšiť jeho spokojnosť
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: v textilnej a odevnej výrobe
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s ďalšími útvarmi organizácie v oblasti odmeňovania zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia na rozvoj podnikovej kultúry, vedenie a vzdelávanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prepojenia hodnotenia výkonnosti zamestnancov na systém odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri zavádzaní hodnotenia výkonnosti zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie systému riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: V textilnej a odevnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia spracovania technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie normalizácie, metrológie a skúšobníctva v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie hodnotiacich a motivačných systémov zamestnancov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie tvorivej iniciatívy zamestnancov s dôrazom na trvalo sa zvyšujúcu kvalifikáciu v oblasti textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie a vyhodnocovanie procesov a systémov riadenia kvality v odevnej a textilnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.