Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe

Špecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobeŠpecialista riadenia kvality v textilnej a odevnej výrobe riadi, koordinuje a kontroluje systém riadenia kvality výroby textilu a odevov. Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných a vnútropodnikových právnych predpisov v oblasti kvality. Navrhuje a organizuje zavádzanie systému riadenia kvality, navrhuje príslušné normy a predpisy, riadi audit kvality a kontroluje činnosti spojené s monitorovaním kvality a parametrov materiálových vstupov, polotovarov a finálnych produktov, kontroluje dodržiavanie technologických postupov, noriem a predpisov v oblasti politiky kvality. Zabezpečuje podklady (štandardy kvality- vyobrazené zhodné a nezhodné produkty) pre výrobných pracovníkov, ktorí vykonávajú medzioperačnú kontrolu produktov, zabezpečuje preškolenie nových výrobných pracovníkov do štandardov kvality danej spoločnosti. Na základe kontrolných zistení spracováva hodnotiace dokumenty pre vrcholových manažérov, ktorých súčasťou sú konkrétne nápravné opatrenia. Uplatňuje metódy motiváci...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre textil, odevy, obuv a spracovanie kože
Kód/revízia
2385/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKManažér kvality
SKOdevný manažér pracovník riadenia kvality
SKTextilný manažér pracovník riadenia kvality
SKVedúci útvaru riadenia a kontroly kvality
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9000:2016
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
2141
SK ISCO-08
2141008
ESCO
100
SK NACE Rev. 2
C13,C14
CPA 2015
C13,C14
Príslušnosť k povolaniu
2141008

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvoj podnikovej kultúry a metódy vedenia ľudí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vývoj podniku prostredníctvom rentability nákladov na výskum a vývoj nových výrobkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovácia v podniku - nové prístupy v riadení podniku, metódy sledovania a zabezpečovania nových technológií výroby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Technologické inovácie strojného vybavenia
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
spôsoby a metódy orientácie podniku na zákazníka, možnosti prispôsobenia riadenia podnikových činností požiadavkám zákazníka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
7
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
7
technológie textilnej a odevnej výroby, druhy strojov a zariadení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Technologické inovácie strojného vybavenia
7
postupy hľadania chýb textilných a odevných materiálov a produktov, spôsoby ich rozborov a skúšok
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
7
normy a štandardy kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
7
rozvojové vízie a ich konkretizácia v podnikových plánoch s dopadom na kreativitu manažmentu v oblasti textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém realizácie analýz a prognóz vývoja v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
udržateľné textilné inovácie (ekologické materiály z prírodných zdrojov ako konope, banány, káva)
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a v technických podkladoch v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia výrobných postupov v textilnej a odevnej výrobe zameraných na znižovanie odpadov, recykláciu a znižovanie vplyvu technológie na životné prostredie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Druhotné spracovanie textilného, plastového a koženého odpadu až po odevnú a obuvnícku výrobu bez odpadu
Ekologické materiály (konopné vlákna, ľan, vlákna z rôznych produktov rastlinného pôvodu ako napr. kávové zrná, ananás, banány, žihľava atď.)
7
orientácia v predpisoch a v technických normách v oblasti bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie motivačných plánov pre zamestnancov prevádzky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie plánov riadenia kvality nových výrobkov a procesov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie spôsobov hodnotenia a triedenia kvality a preberacích podmienok v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie a aplikovanie inovatívnych postupov a metód hodnotenia a zabezpečovania kvality v celom procese textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie neustáleho zlepšovania jednotlivých procesov výroby a navrhovanie opatrení na elimináciu a prevenciu opakujúcich sa problémov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podpora a zavádzanie inovatívnych obchodných modelov
Inteligentný výrobný podnik / Inteligentná výroba
7
optimalizácia procesov a nákladov z nekvalitnej textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie koncepcie, metód hodnotenia, zabezpečovania a smerovania kvality v organizácii vo vzťahu k stratégii vývoja tržieb a technologickým podmienkam v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie inovatívnych metód a postupov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: 3D technológie a materiály v textilnom, odevnom a obuvníckom priemysle
Digitalizácia a virtuálne navrhovanie odevov a obuvi
Digitálne oblečenie a obuv
Technologické inovácie strojného vybavenia
7
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a vyhodnocovanie rozborov a dokladov o kvalite výrobkov, navrhovanie príslušných opatrení
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie systémov riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie úspešnosti systému zamestnaneckých vzťahov pri dosahovaní stanovených cieľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza nákladov a konkurenčných trendov v peňažnom odmeňovaní a programoch benefitov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie výkonov zamestnancov, príprava podkladov na odmeňovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia a spracovanie technicko-ekonomických štúdií, rozborov a prognóz kvality v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie príčin zníženej kvality textilných a odevných výrobkov a navrhovanie opatrení na dosiahnutie žiaducej kvality
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia potrieb zákazníka s cieľom zvýšiť jeho spokojnosť
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
orientácia na rozvoj podnikovej kultúry, vedenie a vzdelávanie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
7
zabezpečovanie systému riadenia kvality v organizácii
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie vstupnej, výstupnej a medzioperačnej kontroly v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie normalizácie, metrológie a skúšobníctva v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie hodnotiacich a motivačných systémov zamestnancov v textilnej a odevnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie tvorivej iniciatívy zamestnancov s dôrazom na trvalo sa zvyšujúcu kvalifikáciu v oblasti textilnej a odevnej výroby
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické riadenie a vyhodnocovanie procesov a systémov riadenia kvality v odevnej a textilnej výrobe
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Technické prostriedky riadenia prostredia
Vzduchotechnika (klimatizácia, odsávanie pár a chemikálií, generátory dymu)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.