Vŕtač

VŕtačVŕtač zabezpečuje odborné práce v geologickom prieskume, ako aj pri stavebných prácach a špeciálnych stavebných prácach. Vykonáva práce súvisiace s obsluhou a bežnou údržbou strojno-technologického zariadenia, zariadení vrtnej súpravy a súpravy podzemných opráv sond. Zabezpečuje chod vrtnej súpravy podľa pokynov nadriadeného a technologických postupov a projektov. Vykonáva manipulačné práce s vrtnými mechanizmami a náradím. Vykonáva zapúšťanie a vyťahovanie náradia, paženie a odpažovanie vrtov a obsluhu injektážneho zariadenia. Zabezpečuje odborné práce pri razení banských diel, ako aj zabezpečení vetrania a odvodňovania na pracoviskách v podzemí.
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Kód/revízia
23116/2
Garant
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy
Alternatívne názvy
SKVrtný robotník
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Preukaz na práce vo výške a nad voľnou hĺbkou pomocou špeciálnej horolezeckej a speleologickej techniky podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 14 ods. 2)
Preukaz viazača bremien na vyhradených technických zariadeniach zdvíhacích (viazačský preukaz) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Identifikačný preukaz zvárača, resp. zváračského robotníka podľa STN 050705
Osvedčenie na obsluhu vybraných technických zariadení zdvíhacích podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8113
SK ISCO-08
8113002
ESCO
2526
SK NACE Rev. 2
B09,F43
CPA 2015
B09,F43
Príslušnosť k povolaniu
8113002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technologické postupy a postupy pracovných operácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
2
zásady, metódy a postupy injektážnej práce s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy zvárania
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
normy a smernice vo zváraní
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
viazacie prostriedky a zásady správnej starostlivosti, uskladňovania a manipulácie s nimi
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia práce strojníka vrtných súprav
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia vrtných prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Softverizácia
Nové metódy dobývania
3
technológia obsluhy vrtákov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Smart zariadenia a technológie
2
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti prevádzky, bezpečnosti technických zariadení a pracovné podmienky pri banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na čistenie
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a postupy upratovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy a pravidlá práce s vysokozdvižným vozíkom
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavných materiálov a pomôcok na zváranie
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
voľba postupu práce a technologických podmienok na vykonávanie montáží stavebných objektov a spájanie konštrukcií viazaním, betónovaním a zváraním
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie bežných upratovacích pomôcok a prostriedkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
určenie, definovanie a kontrola vstupov a výstupov chemických procesov podľa štandardných postupov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aktualizácia vedomostí a zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
montáže vrtných súprav pri prieskumných vrtoch
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Montáže a demontáže vrtných súprav.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové metódy dobývania
3
údržba strojných zariadení vrtných súprav
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
údržba čerpadiel a injektážnych zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
bezpečná manipulácia s chemikáliami
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
obsluha a riadenie prevádzky strojov a zariadení, výrobných liniek a pod., používaných v ťažobnom priemysle
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentná baňa - 5G systém
Smart zariadenia a technológie
Softverizácia
2
obsluha a údržba strojov a strojových zariadení pri vŕtaní
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovácie v procese (v bani)
3
obsluha a údržba vrtných zariadení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha vysokozdvižných vozíkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Stroje a zariadenia
Prenosné stroje (cestné rezačky, miešačky, rotavátory, kompresory, vrtné súpravy...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.