Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Studniar

StudniarStudniar zakladá, zriaďuje, rekonštruuje a oživuje studne všetkých profilov a hĺbok (vrátane povrchových studní a pramenné záchytky z prefabrikovaných výpustov, skruží a pod.). Vykonáva opravy alebo výmeny chybného plášťa studne a jeho izolácie. Čistí a dezinfikuje studne, obsluhuje príslušné mechanizačné prostriedky. Úzko spolupracuje s vŕtačom a hydrogeológom. Navrhuje výber a realizuje montáž/demontáž štandardizovaných technických čerpacích zariadení pre zásobovanie vodou v závislosti na výdatnosti vodného zdroja.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
23115/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPracovník montáže studní
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Potreba odborného zácviku priamo v teréne pod vedením odborného vedúceho.
ISCO-08
8113
SK ISCO-08
8113001
ESCO
2527
SK NACE Rev. 2
B08,F43
CPA 2015
B08,F43
Príslušnosť k povolaniu
8113001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
geológia
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: Základy geológie.
Perspektíva: Aktuálna
3
hydrogeológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Pomocou hydrogeologického prieskumu sa definuje vhodný typ studne, hĺbka, spôsob hĺbenia.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy a postupy hľadania prameňa vody
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
meracia, testovacia a diagnostická technika
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Poznanie fungovania, aplikácie a práce s meracou, motorizačnou a vyhľadávacou technikou pre diagnostikovanie a meranie parametrov studní.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Konštrukcie studní, základný prehľad o jednotlivých druhoch stavebných konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Druhy a vlastnosti materiálov na stavbu studní (betónu, ocele a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia hĺbenia a stavby studní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia betónovania
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: So zameraním na betónovanie stien studní.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Výroba prefabrikovaných betónových dielov prostredníctvom 3D tlače
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Výkresy a technické náčrty týkajúce sa projektovania studní.
Perspektíva: Aktuálna
3
technické normy a predpisy v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Normy a predpisy súvisiace s hĺbením studní.
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Spôsoby obsluhy strojov a zariadení na stavbu studní, napr. mechanizačných prostriedkov na spúšťanie plášťa studne, zariadení na razenie alebo vŕtanie sond v spolupráci s vŕtačom a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
3
spôsoby istenia a zabezpečenia práce pri pohybe v hĺbkach
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Poznanie postupov a nástrojov pre zabezpečovacie a istiace činnosti pri práci v hĺbkach.
Perspektíva: Aktuálna
3
prístroje a zariadenia na výkon hydrogeologických činností
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie trhacích prác
Príznak: Sektorová(2) ?
Špecifikácia: So zameraním na hĺbenie studní.
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Spôsoby nakladania so vzniknutým odpadom.
Perspektíva: Aktuálna
3
pomôcky, náradie, stroje a zariadenia na čistenie
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Čistenie studní.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zabezpečovania hygieny prostredia, vrátane metód dezinfekcie, sterilizácie, dezinsekcie a deratizácie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Ovládanie príslušných technických, fyzikálnych, chemických a biochemických metód čistenia a dezinfekcie/dezinsekcie studní a vodných jímok a nádrží.
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci. Osobné ochranné pracovné prostriedky a spôsoby ich použitia.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a podkladoch na zakladanie, zriaďovanie, rekonštrukcie a oživovanie studní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Orientácia v technických normách na stavbu studní, vo výkresovej dokumentácii a technických náčrtoch.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, pomôcok a materiálov na zakladanie, zriaďovanie, rekonštrukcie a oživovanie studní
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vyhľadávanie prameňa vody
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ide o schopnosť fyzicky a manuálne zabezpečiť pracovné úkony pre postavenie a obsluhu monitorizačnej a diagnostickej techniky na vyhľadávanie prameňov vody či porúch v studniach a nádržiach.
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie meracej a vyhľadávacej monitorizačnej techniky pre diagnostikovanie a meranie parametrov studní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Ovládanie zariadení pre meranie a diagnostikovanie polohy a parametrov miesta studne a jej osobitostí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémové komponenty technických zariadení budov
3
participácia na vykonávaní čerpacích skúšok
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Účasť na overovaní prítokov studní čerpacím pokusom v súčinnosti s kvalifikovaným hydrogeológom.
Perspektíva: Aktuálna
3
spolupráca s vŕtačom a hydrogeológom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Fyzické spolupôsobenie pri osadzovaní vrtných súprav a meracích sond v priestoroch studní a ich vstupu a presun hmôt vzniknutých pri realizácii výkopov a vrtov.
Perspektíva: Aktuálna
3
zakladanie, zriaďovanie, rekonštrukcie a oživovanie studní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Manuálne výkony pre stavbu, opravy, rekonštrukcie, prestavby a tzv. revitalizáciu studní a nádrží.
Perspektíva: Aktuálna
3
murovanie a betónovanie studní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Fyzické vyhotovovanie a narábanie zo stavebným výplňovým murovacím materiálom na báze betónov a živíc, osadzovanie vŕtaných vertikálnych potrubí a betónových či oceľových skruží, poklopov a záklopiek, vrátane osadzovania čerpadiel a košov nasávacích systémov.
Perspektíva: Aktuálna
3
povrchové úpravy plášťa studne
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Opravy alebo výmeny chybného plášťa studne, povrchové úpravy plášťa vykonávaním izolácií, utesňovaním vodných horizontov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie a dezinfekcia studní
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Fyzické manuálne narábanie s dezinfekčnými a dezinsekčnými chemickými a biochemickými prostriedkami pri čistení studní, kanalizačných vpustí a retenčných nádrží a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a údržba strojov a zariadení v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Obsluha mechanizačných prostriedkov na spúšťanie plášťa studne, zariadení na razenie alebo vŕtanie sond v spolupráci s vŕtačom a pod. pri zakladaní, zriaďovaní a rekonštrukcii studní.
Perspektíva: Aktuálna
3
práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Rutinné ovládanie fyzických úkonov a pohybov pri zabezpečovaní prác v hĺbkach a pohybe vo vertikálnych systémoch studní, šácht, nádrží a pod.
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť
2

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Analytické prístroje (na chromatografiu, spektrofotometriu, elektromigračné a elektroanalytické techniky, termické a mechanické)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.