Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochranyTechnik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky, určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok, vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok. Vypracúva, vedie a udržiava dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom. Určuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb. Organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy. Technik požiarnej ochrany môže vykonávať aj tie činnosti, ktoré vykonáva preventivár požiarnej ochrany obce....
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22864/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKPožiarny technik
ENFire protection
ENFire service
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3112
SK ISCO-08
3112005
ESCO
1166
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
3112005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiarne zariadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Funkcie, parametre, ich rozdelenie, vhodnosť ich použitia, druhy požiarnych zariadení (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah) a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha.
Perspektíva: Aktuálna
4
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy horenia a hasenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Princípy a podstata horenia, požiar z hľadiska jeho prejavu, pôsobenia, možnosti likvidácie, proces samovznietenia, postupy prerušenia horenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
horľavé kvapaliny, lakovne
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
požiarna prevencia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: STN 73 0834, STN 92 021_2 a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
teórie posúdenia rizika v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. určovanie miest v prevádzkach kde sa pracúvajú alebo skladujú pevné horľavé látky; kde sa používajú, spracúvajú, skladujú prevzdušnené alebo suché steblové látky; kde sa vyrábajú, používajú a spracúvajú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny.
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene a užívaní stavby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie vnútropodnikových predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygiene práce a požiarnej prevencii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie podmienok požiarnej bezpečnosti prevádzkovaných činností, prípadne technologických postupov a zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. kontrola: organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách; porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi; stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska; zariadení pre protipožiarny zásah; trvalej voľnosti únikových ciest; výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi; funkčnosti požiarnych zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov; prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení; označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania pravidiel požiarnej bezpečnosti a protipožiarnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie dokumentácie (napr. požiarnej identifikačnej karty, požiarnych poplachových smerníc, požiarnej knihy, dokumentácie o školení zamestnancov ochrany pred požiarmi) v súlade so skutočným stavom v danom objekte.
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie dokumentácie protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s manažmentom a zamestnancami v rámci zabezpečenia požiarnej ochrany s ohľadom na nebezpečenstvo požiaru pri vykonávaní činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava a vykonávanie školení v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancov organizácie (napr. oboznamovanie zamestnancov so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch organizácie; o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko; o rozmiestnení požiarnych zariadení a spôsobe vyhlasovania požiarneho poplachu).
Perspektíva: Aktuálna
4
organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť
3,4

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.