Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Technik požiarnej ochrany

Technik požiarnej ochranyTechnik požiarnej ochrany realizuje plnenie vybraných povinností v oblasti ochrany pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi. Vykonáva preventívne protipožiarne prehliadky, určuje miesta so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počty členov protipožiarnych hliadok, vykonáva pravidelné školenia o ochrane pred požiarmi a odbornú prípravu protipožiarnych hliadok. Vypracúva, vedie a udržiava dokumentáciu ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom. Určuje požiadavky protipožiarnej bezpečnosti pri zmene užívania stavieb. Organizuje a vyhodnocuje cvičné požiarne poplachy. Technik požiarnej ochrany môže vykonávať aj tie činnosti, ktoré vykonáva preventivár požiarnej ochrany obce.
Sektorová rada
Sektorová rada pre administratívu, ekonomiku, manažment
Kód/revízia
22864/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFire protection
ENFire service
SKPožiarny technik
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti technika požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3112
SK ISCO-08
3112005
ESCO
1166
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
3112005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
Online vzdelávanie
4
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Elektronizácia dokumentov
4
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiarne zariadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Funkcie, parametre, ich rozdelenie, vhodnosť ich použitia, druhy požiarnych zariadení (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah) a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Základné vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy horenia a hasenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Princípy a podstata horenia, požiar z hľadiska jeho prejavu, pôsobenia, možnosti likvidácie, proces samovznietenia, postupy prerušenia horenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
horľavé kvapaliny, lakovne
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť.
Perspektíva: Aktuálna
4
požiarna prevencia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technické normy požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: STN 73 0834, STN 92 021_2 a pod.
Perspektíva: Aktuálna
4
teórie posúdenia rizika v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
určovanie miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a počtu členov protipožiarnych hliadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. určovanie miest v prevádzkach kde sa pracúvajú alebo skladujú pevné horľavé látky; kde sa používajú, spracúvajú, skladujú prevzdušnené alebo suché steblové látky; kde sa vyrábajú, používajú a spracúvajú alebo skladujú horľavé plyny alebo horenie podporujúce plyny.
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie požiadaviek na protipožiarnu bezpečnosť pri užívaní stavby a pri zmene a užívaní stavby
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie vnútropodnikových predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, hygiene práce a požiarnej prevencii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
stanovenie podmienok požiarnej bezpečnosti prevádzkovaných činností, prípadne technologických postupov a zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. kontrola: organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na pracoviskách; porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi; stavebného riešenia objektov, najmä z prevádzkového hľadiska; zariadení pre protipožiarny zásah; trvalej voľnosti únikových ciest; výroby a skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi; funkčnosti požiarnych zariadení, požiarnych vodovodov a zdrojov vody na hasenie požiarov; prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických zariadení; označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými príkazmi, zákazmi a pokynmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
kontrola dodržiavania pravidiel požiarnej bezpečnosti a protipožiarnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
4
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Budovanie technických zručností
Elektronizácia dokumentov
4
vypracovávanie, vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným stavom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie dokumentácie (napr. požiarnej identifikačnej karty, požiarnych poplachových smerníc, požiarnej knihy, dokumentácie o školení zamestnancov ochrany pred požiarmi) v súlade so skutočným stavom v danom objekte.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
vedenie dokumentácie protipožiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
komunikácia s manažmentom a zamestnancami v rámci zabezpečenia požiarnej ochrany s ohľadom na nebezpečenstvo požiaru pri vykonávaní činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
vykonávanie školenia o ochrane pred požiarmi a odbornej prípravy protipožiarnych hliadok
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Príprava a vykonávanie školení v oblasti ochrany pred požiarmi zamestnancov organizácie (napr. oboznamovanie zamestnancov so všeobecnými požiadavkami ochrany pred požiarmi v objektoch a priestoroch organizácie; o nebezpečenstve vzniku požiaru charakteristickom pre príslušné pracovisko; o rozmiestnení požiarnych zariadení a spôsobe vyhlasovania požiarneho poplachu).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.