Špecialista požiarnej ochrany

Špecialista požiarnej ochranyŠpecialista požiarnej ochrany zabezpečuje v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov najmä plnenie povinností právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov vo vzťahu k vypracúvaniu riešenia protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb, vykonávaniu činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii, riešeniu požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní, riešeniu protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení, riešeniu protipožiarnej bezpečnosti výrobkov, ktoré nie sú určenými výrobkami, posudzovaniu materiálov a podmienok na ich bezpečné používanie z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti. Spracúva analýzy nebezpečenstva vzniku požiaru v objektoch právnickej osoby a fyzickej osoby - podnikateľa. Špecialista požiarnej ochrany môže, okrem uvedených činností, vykonávať aj ďalšie činnosti ustanovené v uvedenom zákone.
Sektorová rada
Sektorová rada pre stavebníctvo, geodéziu a kartografiu
Kód/revízia
22859/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENFire protection specialist
SKPožiarny projektant
SKPožiarny špecialista
SKProjektant protipožiarnej bezpečnosti stavby
SKProjektant požiarnej ochrany
SKŠpecialista na riešenie PBS
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti špecialistu požiarnej ochrany podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (§ 11)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2149
SK ISCO-08
2149007
ESCO
522
SK NACE Rev. 2
M74
CPA 2015
M74
Príslušnosť k povolaniu
2149007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
grafické počítačové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Na vyhotovovanie grafických častí technických výkresov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
právne predpisy a všeobecné požiadavky na výstavbu
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Dokumentácia súvisiaca so stavebným povolením.
Perspektíva: Aktuálna
6
BIM - informačný model budovy
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Oboznámenie sa s inováciou, protipožiarna bezpečnosť v prostredí BIM.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
6
metódy práce s BIM analytickým modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Protipožiarna bezpečnosť v prostredí BIM.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Stavebný software BIM
6
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
požiarne zariadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Funkcie, parametre, ich rozdelenie, vhodnosť ich použitia, druhy požiarnych zariadení (napr. hasiace prístroje, požiarne uzávery, zariadenia na hasenie iskier v pneumatických dopravníkoch, elektrická požiarna signalizácia, stabilné hasiace zariadenia, zariadenia na dodávku vody na hasenie požiarov, zariadenia na trvalú dodávku elektrickej energie pri požiari, požiarne výťahy, evakuačné výťahy, núdzové osvetlenie a iné zariadenia slúžiace na evakuáciu osôb a zásah) a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 719/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov; Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 478/2008 Z. z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru, Vyhláška Ministerstva vnútra SR č. 124/2000 Z. z., ktorou sa ustanovujú zásady požiarnej bezpečnosti pri činnostiach s horľavými plynmi a horenie podporujúcimi plynmi.
Perspektíva: Aktuálna
6
dokumentácia ochrany pred požiarmi a jej náležitosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Požiarna identifikačná karta, požiarny poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, požiarna kniha a dokumentácia osvedčení požiarnych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
6
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedomosti z oblasti protipožiarnej bezpečnosti stavebných objektov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Elektromobilita a alternatívne palivá
6
postupy a metódy určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Výpočet sily a prostriedkov na hasenie požiaru a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
protipožiarna bezpečnosť technologických a elektrických zariadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Parametre, činnosť a podmienky prevádzkovania požiarnotechnických zariadení, zabezpečovanie stavieb vodou na hasenie požiarov, procesy horenia a hasenia, hasičská technika a vecné prostriedky ochrany pred požiarmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
Elektromobilita a alternatívne palivá
6
postupy pri ukladaní sankcií za porušenie povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a druhy sankcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
procesy horenia a hasenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Princípy a podstata horenia, požiar z hľadiska jeho prejavu, pôsobenia, možnosti likvidácie, proces samovznietenia, postupy prerušenia horenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
horľavé kvapaliny, lakovne
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok, manipulácii s nimi a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Perspektíva: Aktuálna
6
horľavé plyny a horenie podporujúce plyny
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok, manipulácii s nimi a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Perspektíva: Aktuálna
6
komíny, spotrebiče a tuhé horľavé látky
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Zásady protipožiarnej bezpečnosti pri skladovaní horľavých látok, manipulácii s nimi a pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizácie a riadenia ochrany pred požiarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi a ich pôsobnosť.
Perspektíva: Aktuálna
6
technické normy požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: STN 92 0102, Súbor STN 92 02XX, STN rady 73 0XXX, STN EN ISO 13493, Súbor ATN® XXX - Protipožiarna bezpečnosť stavieb.
Perspektíva: Aktuálna
6
požiarne konštrukcie, ich vlastnosti a osvedčenia požiarnych konštrukcií zhotoviteľom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Členenie požiarnych konštrukcií na skupiny a podskupiny, druhy dokladov na osvedčenie požiarnych konštrukcií.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
6
protipožiarna bezpečnosť pri umiestňovaní nabíjacích staníc elektromobilov vo vnútri stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti v oblasti požiarneho nebezpečenstva Ion-Li batérií a umiestňovania nabíjacích staníc elektromobilov vo vnútorných priestoroch stavieb, podzemných aj nadzemných z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
6
protipožiarna bezpečnosť fotovoltických systémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základné znalosti v oblasti požiarneho nebezpečenstva fotovoltických systémov so štandardnými PV modulmi a PV modulmi integrovaných do stavebných výrobkov umiestňovaných na obvodových konštrukciách stavieb a fasádach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
6
princípy normalizácie, certifikácie a akreditácie výrobkov v protipožiarnej ochrane
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentácii pre stavebné povolenie a v realizačnej dokumentácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
orientácia v stavebnej dokumentácii, normách a technických podkladoch
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie činností pri posudzovaní zhody výrobkov alebo pri ich certifikácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie grafických prvkov BIM
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
práca s BIM modelom
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Protipožiarna bezpečnosť v prostredí BIM.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Stavebný software BIM
6
spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napr. spracovávanie analýz nebezpečenstva vzniku požiaru s výsledkom určenia potreby zriadenia hasičskej jednotky v objekte organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní nabíjacích staníc elektromobilov vo vnútri stavieb
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Riešenie bezpečnostných vzdialeností medzi parkovacími miestami s nabíjacími stanicami a infraštruktúrou pre nabíjacie stanice od iných častí vnútorných priestorov, riešenie ochrany stavebných konštrukcií v blízkosti parkovacích miest pre nabíjanie elektromobilov, riešenie vetrania priestorov, ZOTSH (zariadenia na odvod tepla a splodín horenia), EPS (elektronická požiarna signalizácia), SHZ (stabilné hasiace zariadenia).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektromobilita a alternatívne palivá
6
vypracovávanie riešení protipožiarnej bezpečnosti v projektovej dokumentácii stavieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Projektová dokumentácia protipožiarnej bezpečnosti stavieb súvisiaca s územným, stavebným a kolaudačným konaním.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Stavebný software BIM
6
spolupráca so stavebnými projektantmi, stavbyvedúcim, stavebným dozorom a geodetom
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti pri vývoji nových výrobkov a pri ich používaní
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní technologických zariadení a protipožiarnej bezpečnosti výrobkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Riešenie protipožiarnej bezpečnosti pri umiestňovaní fotovoltických systémov na obvodových konštrukciách a fasádach stavieb. Riešenie odstupových vzdialeností, od obvodových konštrukcií stavby častí fotovoltických systémov, riešenie zásahových ciest na strechách stavby, riešenie protipožiarnej ochrany jednosmerných elektrických rozvodov a riešenie vypínania dodávky elektrickej energie z PV modulov v prípade požiaru.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Technické výkresy a schémy, tlačené pracovné postupy a procesy

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.