Kachliar

KachliarKachliar navrhuje a realizuje stavby a rekonštrukcie, montuje, demoluje, demontuje a opravuje kachľové pece, sporáky na pevné palivo, krby, udiarne, pece, grily, vrátane zariadení na odvod spalín a ostatné individuálne konštruované i sériovo vyrábané lokálne spotrebiče na pevné palivo. Kachliar vykonáva obhliadku miesta na stavbu kachliarskeho diela a navrhuje jeho konštrukciu. Odporúča stavebné úpravy na pripojenie palivového vstavaného alebo prenosného spotrebiča (pece, kachle, sporáky) a pripája ich (vrátane teplovzdušných a teplovodných výmenníkov) ku komínu. Navrhuje všetky fázy vyhotovenia diela od dizajnovej štúdie, cez projekt, až po realizáciu. Stavia, opravuje a rekonštruuje historické lokálne pece. Vykonáva súvisiace murárske, obkladačské, šamotárske práce a opravuje výmurovky pecí. Vie opracovávať aj tradičné kachlice formou osekávania a brúsenia a tým vie spájať opracované kachlice tradičnými kachliarskymi surovinami (kachliarska hlina spracovaná s inými surovinami). Us...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
19915/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKPeciar
SKKrbár
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7112
SK ISCO-08
7112003
ESCO
2127
SK NACE Rev. 2
F43
CPA 2015
F43
Príslušnosť k povolaniu
7112003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
statika
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Týkajúca sa stavby pecí, krbov, kachlí atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
fyzika materiálov
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Fyzikálne zákony, reakcie materiálov, pružnosť, pevnosť atď.
Perspektíva: Aktuálna
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
technická normalizácia a projektovanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
prvky, zariadenia a systémy automatickej regulácie
Príznak: Sektorová(11) ?
Špecifikácia: Automatická regulácia horenia, ktorá reguluje proces horenia a optimalizuje tak jeho proces.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
alternatívne zdroje energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Nové trendy v oblasti energetiky, obnoviteľných zdrojov energie.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
3
aplikačné nástroje a pomocné náradie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
žiaruvzdorné stavebné a keramické materiály
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technické kreslenie v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné konštrukcie, povrchy stien, spôsoby kotvenia a upevnenia, upevňovacie materiály
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebníctvo
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Základy stavebníctva.
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné materiály, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
natieračské a maliarske farby a ďalšie prostriedky
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
materiály na stavebné izolácie (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia murárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia fasádnických, štukatérskych a kašérskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia sadrokartonárskych prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obkladačských prác
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia kachliarskych prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavebné a technické výkresy
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológie prípravy malty, sadry
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a stavebná dokumentácia pre štukatérske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zhotovovania inštalačných priečok, predsadených stien a inštalačných stien
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Napr. materiály na stavbu kachiel a pecí, obmurovky a výstielky kozubov a krbových vložiek.
Perspektíva: Aktuálna
3
technologické postupy kontroly, čistenia a údržby komínov, dymovodov a palivových spotrebičov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia uskutočňovania stavebných izolácií (tepelné, proti vlhku, akustické)
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
predpisy a normy na stavbu a údržbu komínov a dymovodov, postupy pripájania spotrebičov a požiarnej bezpečnosti prevádzky komínov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
podporné nástroje na ochranu životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy nakladania s odpadmi a recyklácie stavebných materiálov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v stavebných výkresoch a dokumentáciách, čítanie výkresov komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
orientácia v normách a v technických podkladoch na stavbu, prestavbu a opravy rôznych typov kachlí, šporákov a krbov, vrátane skúšok ich zapojenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce, náradí, pomôcok a materiálov na stavbu, prestavbu a opravy rôznych typov kachlí, šporákov a krbov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba náradia, ručného mechanizovaného náradia, strojov a zariadení a pracovných pomôcok na murárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
kontrola kvality vykonaných prác v stavebníctve
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Týkajúce sa kachliarskych prác: napr. skúšobné zapojenie kachiel a kontrola intenzity vykurovania.
Perspektíva: Aktuálna
3
prevádzková kontrola konštrukcie, funkcie a pripojenia kúrenárskych zariadení na komín, posudzovanie kúrenárskych zariadení hľadiska požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
posudzovanie, kontrola skúšky zapojenia a funkcie rôznych typov kachlí, šporákov a krbov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vytyčovanie jednoduchej stavby a konštrukčných prvkov pri murárskych prácach
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Týkajúce sa kachliarskych prác (napr. poradiť klientovi, kam spotrebič postaviť, aby najlepšie vykuroval).
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia alternatívnych zdrojov energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Poradenstvo u klienta.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Obnoviteľné alternatívne zdroje energie
3
odborné činnosti spojené s digitalizáciou a ochranným kopírovaním dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: GDPR.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
úprava kachliarskych keramických a kovových materiálov ručne a strojovo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opracovávanie kalibrovanej kachlice, jej osekávanie a obrusovanie, skladanie a spájanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavanie alebo opravy historických kachľových pecí a krbov podľa dobovej dokumentácie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavanie neprenosných kachľových pecí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stavanie kachľových šporákov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
osádzanie krbových alebo kozubových vložiek
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a používanie kachliarskych stavebných a špárovacích hmôt
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spájanie kachliarskeho materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pripájanie vykurovacích telies na komín
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
omietanie kachliarskeho materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
montáž a demontáž keramických, kovových a plastových komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné opravy kachlí všetkých druhov, výmena vnútorných šamotových kachľových stien, vrátane odstraňovania porúch v dymovodoch
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie kachlí a pecí
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
čistenie dymových kanálov, komínov a dymovodov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojných zariadení na murárske práce
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha a udržiavanie ručného mechanizovaného náradia, strojov a zariadení na kachliarske a murárske práce
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zabezpečovanie normalizačnej činnosti v určenej oblasti technickej normalizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia požiadaviek zákona o odpadoch a nadväzujúcich predpisov
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Alternatívne, resp. obnoviteľné zdroje energie predstavujú prírodné zdroje, ktoré sa prirodzene obnovujú. Patrí k nim slnečné žiarenie, vietor, vodné toky, morské vlny, geotermálna energia, biomasa, pevná biomasa, biometán, odpadové drevo a slama. Alternatívne zdroje energie sa využívajú na výrobu tepla, elektriny a na pohon motorových dopravných prostriedkov, presne ako v minulosti fosílne palivá. Obnoviteľné zdroje energie prispievajú k posilneniu a diverzifikácii štruktúry priemyslu a poľnohospodárstva, podporujú inováciu a rozvoj informačných technológií, otvárajú priestor pre nové smerovania a sú jedným z pilierov budovania znalostnej ekonomiky.
Charakteristika:
Titulný obrázok Automatizácia je integrácia strojov, riadiacich systémov a informačných technológií s cieľom optimalizovať služby a výrobu výrobkov. Hlavným dôvodom automatizácie je zvýšenie produktivity a/alebo kvality s tým, že do procesu je zapojených menej ľudí. Automatizácia výrazne znižuje potrebu ľudských fyzických, senzorických a duševných schopností a zvyšuje kapacitu, rýchlosť a opakovateľnosť výroby. Automatizácia má preto významný sociálny dopad. Robotizácia je proces pri ktorom sa uskutočňuje riadenie, korekcia a údržba výrobných a podporných procesov bez priameho zásahu človeka, pri využívaní výpočtovej a riadiacej techniky a zariadení. Človek za pomoci automatu kontroluje, riadi a nastavuje výrobné zariadenia.
Charakteristika:
Titulný obrázok Ide o digitálnu transformáciu procesov, ktoré sa týkajú dokumentov a činnosti osôb. Cieľom je dodatočným spracovaním získať väčší úžitok z existujúcich informácií a transformovať ich na procesy riadené počítačom. Výsledkom je digitalizácia procesov, ako napr. komunikácia s technickou podporou pomocou hlasového bota počas hlásenia technických problémov. Ľudská pracovná sila sa tak musí preorientovať na nové špecializácie s vyššou pridanou hodnotou. Tým vzrastá potenciál na inovácie, nové produkty a služby.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.