Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Výrobca kraslíc

Výrobca kraslícVýrobca kraslíc vyrába, farbí, zdobí a dekoruje kraslice. Vyhotovuje a zdobí kraslice (výduvky) tradičným technologickým postupom (farbením, leptaním, vyškrabovaním, batikovaním, voskovaním, drôtovaním, perforovaním, okúvaním alebo oblepovaním rôznymi prírodnými materiálmi a textilom). Pri dekorovaní využíva kreatívny prístup k remeslu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
19912/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKrasličiarka
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7319
SK ISCO-08
7319007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7319007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kalendárne obyčaje a jarné zvykoslovie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy farbív
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. rastlinné odvary, anilínové farby atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
postupy tvorby ceny
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy skladovania a ochrany tovaru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zásady práce s registračnou pokladňou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ornamentálna výzdoba, symboly dekóru
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
technologický postup vyfukovania vajíčok
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
materiál, pracovné nástroje a pomôcky na zhotovenie kraslíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Kraslice a výzdoba.
Perspektíva: Aktuálna
2
vzory kraslíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Napr. geometrické ornamenty, pracovné, ľúbostné a náboženské námety, rastlinné, renesančné/barokové motívy, výšivkové ornamenty atď.
Perspektíva: Aktuálna
2
význam vajíčka a kraslice v ľudovom zvykosloví
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
história a výzdobné techniky
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Farbenie, vyškrabávanie, batikovanie, voskovanie, leptanie, oblepovanie, odrôtovanie, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
2
postupy povrchovej úpravy výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
voľba materiálu, pracovných nástrojov a technologického postupu vyfukovania a zdobenia kraslíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
2
kontrola a posudzovanie kvality vyrobených kraslíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Odstraňovanie prípadných nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
tvorba ceny
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
navrhovanie nových vzorov výzdoby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
prijímanie platieb za tovar
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
ručná výroba kraslíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
vyfukovanie výduviek, príprava a ošetrenie na zdobenie kraslice
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
maľovanie výduviek voskom, zdobenie špendlíkom, batikovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
finálna úprava kraslice
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Povrchová fixácia kraslice, spôsob uchytenia, zavesenia.
Perspektíva: Aktuálna
2
zdobenie kraslíc výzdobnými technikami
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Farbením, vyškrabávaním, batikovaním, leptaním, voskovaním, oblepovaním, odrôtovaním.
Perspektíva: Aktuálna
2
balenie, skladovanie a expedícia kraslíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
príprava a úprava surovín a materiálov na výrobu kraslíc
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.