Rytec kovu (gravírovanie)

Rytec kovu (gravírovanie)Rytec kovu (gravírovanie) zhotovuje šablóny na frézky, strojovo alebo ručne ryje písmená, číslice, znaky, ornamenty do kovov a drahých kovov. Rytec kovov zhotovuje podľa výtvarného a grafického návrhu rytiny pre kovotlač, zlatotlač, tlač do kovových materiálov, vyrába razidlá na razenie medailí a bižutérie, gravíruje poháre, trofeje, razí a ryje mince a odznaky. Vyrába plakety, gravíruje dekor na lovecké zbrane, fajky a iné účelové a dekoračné predmety. Frézuje plakety, vyrába a upravuje špeciálne náradie na rytie, vrátane ich zakalenia. Navrhuje a zhotovuje propagačné známky viacerými ryteckými technikami plošného (2D) a plastického (3D) charakteru. Vyhotovuje grafické návrhy požadovaných rytín a gravírovania.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
19902/1
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKovorytec
SKKovotepec
SKGravírovač
SKGravírnik
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
7316
SK ISCO-08
7316006
ESCO
2316
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
7316006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
softvéry 3D tlačiarne (CAD)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
technické kreslenie v strojárstve a v kovovýrobe
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
vlastnosti kovových materiálov a zliatin
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia obrábania kovov
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
obrábacie stroje a zariadenia na rytie a gravírovanie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné postupy obrábania vzácnych kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
3D technológie v kreatívnom priemysle
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
technika gravírovania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
normy a technické, resp. výtvarné podklady na vykonávanie ryteckých prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy šablón
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
postupy a spôsoby práce s virtuálnou realitou v umeleckej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách a technických, prípadne výtvarných podkladoch na vykonávanie ryteckých prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
voľba postupu práce a organizácie práce, vrátane výberu nástrojov, náradia a materiálu na zhotovovanie ručných ryteckých prác
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
používanie softvéru na konštrukciu 3D modelových zariadení
Príznak: Sektorová(8) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
obrábanie a opracovanie kovových aj nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
opracovanie vzácnych kovov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné rytie písmen, číslic, značiek, nôt, ornamentov, predlôh na pantografické frézky a pod. do kovov, prípadne do nekovového materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné rytie do vzácnych kovov a kovových materiálov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
virtuálne navrhovanie, gravírovanie a rytie do drahých kovov a kovových materiálov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
strojové rytie písmen, číslic, značiek, stupníc, ornamentov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
využívanie rozšírenej/virtuálnej reality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Remeselná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.