Ručný tkáč

Ručný tkáčRučný tkáč pozná tradíciu tkania, jednotlivé druhy tkanín, vzorovanie a tkanie rôznych druhov väzieb. Vyrába úžitkové aj dekoratívne tkaniny, napr. textilné tkaniny, koberce, tapisérie a guby na krosnách, rámoch alebo iných pomôckach na tkanie. Vie realizovať všetky prípravné práce - snovanie a navíjanie osnovy. Tkaniny finálne upravuje do dekoratívnych alebo úžitkových výrobkov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
19885/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKTkáčka
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7318
SK ISCO-08
7318003
ESCO
2331
SK NACE Rev. 2
C13,R90
CPA 2015
C13,R90
Príslušnosť k povolaniu
7318003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Technická gramotnosť
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
V
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
softvéry 3D tlačiarne (CAD)
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
technológia ručného tkania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné tkáčske väzby a ich odvodeniny
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy tapisérií, postupy tkania
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základný a pomocný textilný a odevný materiál
Príznak: Sektorová(4) ?
Špecifikácia: Druhy, vlastnosti, použitie.
Perspektíva: Aktuálna
3
podklady a technická dokumentácia na ručné tkanie
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dizajnérstvo
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby a postupy umelecko-remeselného spracovávania textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Základné pojmy pri ručnom tkaní.
Perspektíva: Aktuálna
3
pracovné nástroje a pomôcky v oblasti ručného tkania
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Spôsob ich použitia, základná údržba, funkcie a konštrukcia zariadení používaných pri ručnom tkaní.
Perspektíva: Aktuálna
3
snovanie osnovy
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Príprava, postup.
Perspektíva: Aktuálna
3
štandardy kvality hotových výrobkov v oblasti umeleckých remesiel
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v podkladoch a technickej dokumentácii na ručné tkanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie stanovených technologických postupov a podmienok pri 3D tlači
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Aditívna výroba (3D tlač)
3
voľba postupu práce, spôsobov spracovania a materiálov na ručné tkanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava osnovy na tkanie na krosnách a na viazanie tapisérií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
3
kontrola kvality hotových výrobkov v oblasti umeleckých remesiel
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Prípadné odstránenie nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
3
navrhovanie nových vzorov kobercov, tkanín
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
realizácia výtvarného zámeru na ručné tkanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
3
ručné tkanie hladkých jednofarebných a jednoducho vzorovaných kobercov a ručné viazanie hladkých kobercov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné tkanie poťahových, dekoračných a odevných tkanín v základných väzbách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Farebným vzorovaním osnovou alebo útkom.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné tkanie hladkých kobercov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Farebným vzorovaním osnovou alebo útkom.
Perspektíva: Aktuálna
3
ručné tkanie kobercov a tkanín vzorovaním kombináciou väzieb a vyväzovaním
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
finálna úprava a začisťovanie kobercov, tkanín a tapisérií
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
konečná a povrchová úprava výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Kompletizácia, začistenie, kontrola kvality.
Perspektíva: Aktuálna
3
príprava a úprava surovín a materiálov na ručné tkanie a ručné viazanie kobercov a tkanín
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.