Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni

Pracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarniPracovník obsluhy zariadení v práčovni a čistiarni obsluhuje stroje na čistenie, pranie a žehlenie. Stará sa o čerpacie stanice na dávkovanie pracích a čistiacich prostriedkov. Obsluhuje baliace a značkovacie stroje. Triedi zákazky podľa druhu potrebnej údržby na čistenie, pranie, žehlenie strojové a žehlenie ručné. Nastavuje stroje na zvolenú technológiu, sleduje ich bezporuchový chod v súlade s návodom na obsluhu, dávkuje prísady a pracie prostriedky. Zákazky triedi na ďalšie spracovanie, žehlenie a detašovanie. Dohliada na žehlenie, vkladá a odoberá odevy, naparuje ich a značkuje v značkovacích strojoch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
19844/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKOperátor zariadení práčovne a čistiarne
SKPráč
SKPracovník čistenia odevov
Odporúčaná úroveň vzdelania
H
SKKR
Úroveň 3
EKR
Úroveň 3
ISCED 2011
353
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
ISCO-08
8157
SK ISCO-08
8157000
ESCO
2662
SK NACE Rev. 2
S96
CPA 2015
S96
Príslušnosť k povolaniu
8157000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
3
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
3
Matematická gramotnosť
3
Digitálna gramotnosť
3
Mediálna gramotnosť
3
Environmentálna gramotnosť
3
Ekonomická a finančná gramotnosť
3
Občianske kompetencie
3
Zdravotná gramotnosť
3
Sociálne kompetencie
3
Osobnostné a emocionálne kompetencie
3
Schopnosť učiť sa
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
chemické čistiace prípravky, ich druhy, vlastnosti a spôsoby použitia
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
zásady a postupy starostlivosti o stroje, zariadenia a investičné celky, vrátane zásad bezpečnej prevádzky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
druhy, vlastnosti a chyby textilných a odevných materiálov a produktov
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia zušľachťovania textílií
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
detašovacie postupy prania a preddetašovacie postupy chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia prania a chemického čistenia textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia žehlenia, mangľovania a tvarovania bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
druhy pracích a pomocných prostriedkov na úpravu textilu
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
normy a predpisy na pranie alebo čistenie bielizne, odevov a iných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
technológia mokrého čistenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizácia a robotizácia
3
postupy a metódy prania, chemického čistenia, detašovania, odvodňovania a sušenia textilu
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ochrana prírody a ekológia životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
spôsoby nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie princípov a metód ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
dobudovávanie prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
3
tvarovanie odevov žehlením
Príznak: Sektorová(4) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
ošetrovanie, nastavovanie a bežná údržba strojov a zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
obsluha strojov na žehlenie, zažehľovanie, rozžehľovanie a tepelné tvarovanie textilných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
chemické čistenie odevov a textilných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
mokré čistenie odevov a textilných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
obsluha technologického zariadenia, strojov a liniek na pranie a chemické čistenie prádla, odevov, peria a ostatných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
3
odvodňovanie a odstreďovanie bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
sušenie bielizne a odevov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
žehlenie rovnej bielizne
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
chemické úpravy v rámci procesu čistenia odevov a textilných výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
žehlenie textilných výrobkov (okrem odevov a bielizne)
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
3
príprava zmesí a roztokov pracích a pomocných prostriedkov na procesy predpierky, prania a textilných úprav a obsluha dávkovacích zariadení
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Automatizácia a robotizácia
3
príprava technologického postupu prania a chemického čistenia pri dodržiavaní environmentálnych zásad
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.