Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Košikár

KošikárKošikár vyrába a opravuje košíky a ďalšie výrobky z prútia a ďalších prírodných materiálov. Má prehľad o histórii košikárstva, o tradičných technikách, sortimente výrobkov a ich použití. Zhotovuje nádoby rôznych tvarov, s rôznym využitím - pre praktický alebo estetický účel. Pri výrobe používa rôzne druhy prútia, napríklad zelené čerstvé prútie, lúpané prútie a iné. Pozná zodpovedajúce pracovné náradie. Dodržiava tradičné technologické postupy košikárskej výroby.
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Kód/revízia
19839/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKVýrobca košíkov
Odporúčaná úroveň vzdelania
F
SKKR
Úroveň 2
EKR
Úroveň 2
ISCED 2011
253
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
7317
SK ISCO-08
7317004
ESCO
2328
SK NACE Rev. 2
C16,R90
CPA 2015
C16,R90
Príslušnosť k povolaniu
7317004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
2
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
2
Matematická gramotnosť
2
Digitálna gramotnosť
2
Mediálna gramotnosť
2
Environmentálna gramotnosť
2
Ekonomická a finančná gramotnosť
2
Občianske kompetencie
2
Technická gramotnosť
2
Zdravotná gramotnosť
2
Sociálne kompetencie
2
Osobnostné a emocionálne kompetencie
2
Schopnosť učiť sa
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
automatizácia
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
nové trendy digitalizácie a softverizácie a možnosti ich uplatnenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2
druhy prútia a ich vlastnosti
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
prípravky na ošetrenie košikárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby a postupy začisťovania a ošetrovania výrobkov v košikárskej výrobe
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
podmienky skladovania materiálu na výrobu košikárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
alternatívne materiály v košikárskej výrobe
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Druhy, charakteristika, použitie.
Perspektíva: Aktuálna
2
druhy prírodných pletív
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Výskyt, použitie, typy výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
tvarovanie košikárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Kruh, ovál, hrana.
Perspektíva: Aktuálna
2
technologické postupy košikárskeho pletenia
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Výplet dna, výplet steny, vzorovanie, rýmovka, závierka, uši, rúčka.
Perspektíva: Aktuálna
2
košikárska výroba
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Charakteristika, sortimentná skladba.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby skladovania, balenia a expedície tovaru
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
charakteristika ľudovej umeleckej výroby
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pletenie z prútia, výroba z prírodných pletív.
Perspektíva: Aktuálna
2
spôsoby prípravy prírodného materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Zber, triedenie, skladovanie, varenie, lúpanie, štiepanie, namáčanie.
Perspektíva: Aktuálna
2
odborná terminológia v tradičnej výrobe a remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Pletenie z prútia.
Perspektíva: Aktuálna
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
2
dodržiavanie technologického postupu výroby výrobkov z prútia
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
výber a použitie vhodného materiálu, pracovných nástrojov a technologického postupu remeselnej výroby
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
aplikácia automatizačných procesov v remeslách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
2
kontrola kvality hotových výrobkov v oblasti umeleckých remesiel
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Odstránenie prípadných nedostatkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
navrhovanie nových vzorov
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Inovovanie sortimentnej skladby výrobkov.
Perspektíva: Aktuálna
2
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Propagácia a osveta o tradičných remeslách - Remeslo je in
2
ručné pletenie košikárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
konečné a povrchové upravovane výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
skladovanie a balenie košikárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
2
zbieranie, skladovanie, príprava výrobného materiálu
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Vŕbové prútie.
Perspektíva: Aktuálna
2
využívanie trendov digitalizácie a softverizácie pri práci
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
2

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Voľná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Remeselnícke nástroje, pomôcky a materiály (rezbárstvo, krajčírstvo, šperkárstvo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)

Profil práce

Charakter činností
Manuálne práce bez nárokov na špecifickú kvalifikáciu  ?
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.