Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe riadi výrobu od prípravy sklárskeho kmeňa až po výrobu finálnych produktov. Riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v oblasti tavenia a formovania skla, vrátane balenia finálnych výrobkov. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a protipožiarnej ochrany na výrobnej prevádzke, dodržiava predpisy na úseku životného prostredia. Koordinuje činnosť podriadených zamestnancov. Navrhuje opatrenia z hľadiska produktivity práce a kvality výrobkov, pripravuje podklady na modernizáciu a realizáciu investícií. Spolupracuje s ostatnými úsekmi závodu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
18230/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321009
ESCO
94
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
1321009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažérsky informačný systém (MIS)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania, hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov, postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu, kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania, metódy plánovania ľudských zdrojov.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Finančná analýza, ekonomické bilancie, princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov, nákladov, metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov.
Perspektíva: Aktuálna
7
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
environmentálny manažment
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
spôsoby a metódy vyhodnocovania aktivít zamestnancov vykonávaných pri práci mimo kanceláriu (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
7
chémia silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby silikátových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
zásady uplatňovania princípov a ochrany kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
Smart zariadenia a technológie
7
suroviny na výrobu sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia kombinujúca fyzikálne a chemické zmeny počas spracovania skloviny na účely lepších mechanických vlastností
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Pevné a ľahčené sklené obaly
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plameňová syntéza
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Plameňová syntéza
7
technológia mikrovlnného tavenia skiel
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Mikrovlnné tavenie skiel
7
technológie a možnosti využitia vodíka pri tavení skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
7
technológia aplikácie protikoróznych a sceľovacích vrstiev na povrchu hotových sklárskych výrobkov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Antikorózne sklá
7
výroba skiel a sklokeramických produktov na medicínske účely
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
7
princípy priemyslu 4.0 vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia vo výrobe
7
nové trendy digitalizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Distributed computing / edge computing
Digitalizácia vo výrobe
7
technológie robotizácie a robotov aplikovaných vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
7
postupy a metódy recyklovateľnosti nekovových materiálov a odpadov vznikajúcich pri ich výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
technológia výroby ekologických nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Špecifikácia: V súlade s obehovou ekonomikou.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické nekovové materiály
7
metódy a postupy využitia odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
7
nové formy rozvrhu riadenia pracovného procesu vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
technológie a možnosti využitia bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri výrobe a spracovaní nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
7
metódy optimalizácie výrobných procesov vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poloautomatické výrobné stroje a zariadenia vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
politika riadenia BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy a metódy kontroly dodržiavania zásad BOZP a hygieny práce na zverených pracoviskách. Vrátane právnych predpisov a pojmov v oblasti BOZP.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie trendov a aktuálneho vývoja, presadzovanie zmien zohľadňujúcich nové trendy v oblasti umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri vývoji prostriedkov umelej inteligencie do technologickej prípravy a výroby nekovových materiálov.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
orientácia v právnych predpisoch, smerniciach, technických normách, interných normách a predpisoch vo výrobe silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie prevádzkových, obchodných a finančných plánov organizácie v rámci riadenia sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby v rámci normalizácie práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe plánov sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie princípov kybernetickej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Integrácia prvkov kyberbezpečnosti (kybernetická, digitálna bezpečnosť, cyber security)
7
vypracovanie návrhov príslušných vnútorných predpisov, poriadkov a pod. v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov na sklársku výrobu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zavádzanie nových postupov a proaktívnej výroby komponentov a výrobných zariadení v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Použitie vodíka pri tavení skla
Mikrovlnné tavenie skiel
Použitie bioplynu z obnoviteľných zdrojov pri spracovaní nekovových materiálov
Plameňová syntéza
7
zavádzanie nových postupov a proaktívnej výroby komponentov a výrobných zariadení vo výrobe nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Robotizácia vo výrobe
Automatizácia vo výrobe
Digitalizácia vo výrobe
Využívanie odpadového tepla vznikajúceho pri výrobe nekovových materiálov
Antikorózne sklá
Pevné a ľahčené sklené obaly
Špeciálne sklá a sklokeramické materiály pre bioaplikácie
Ekologické nekovové materiály
Recyklovateľnosť nekovových materiálov
7
orientácia v nástrojoch environmentálneho manažmentu a metódach vedúcich k udržateľnej spotrebe a výrobe
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Trvalo udržateľný rozvoj
7
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení procesov vo výrobe chemických produktov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických predpisov a postupov na zverenom úseku sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie aplikačných a inovatívnych prístupov pri uplatňovaní IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Ovládanie a kontrola prvkov IoT.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
7
spracovanie technických podkladov v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie aplikácie medzinárodných zmlúv a dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Senzorika
Smart zariadenia a technológie
7
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie tímu zamestnancov prevádzkového úseku, ich motivácia a hodnotenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii a zaisťovanie ľudských zdrojov v rámci riadenia personálnej práce; analýza a hodnotenie pracovných miest v organizácii; kontrola a hodnotenie pracovných výkonov zamestnancov; sledovanie efektívnosti programov odmeňovania; kontrola zabezpečovania predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie, motivovanie a kontrola zamestnancov pracujúcich na diaľku (práca z domu)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Riadenie projektov, tímov, procesov a komunikácie na diaľku
6
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie špeciálnych sklárskych procesov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri vypracovaní prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia operatívnych plánov sklárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia sklárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie normotvornej činnosti v organizácii sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie procesu digitalizácie na I. a II. úrovni riadenia výrobných procesov nekovových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Používanie technológie 5G sietí
Distributed computing / edge computing
7
aplikácie využitia rôznych nových foriem rozvrhu pracovných zmien použitím časového konta zamestnanca
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. mesačný/ročný debet/kredit pracovných hodín), práca nadčas, krátkodobé zamestnanie (Kurzarbeit), home office a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Motivácia a hodnotenie zamestnancov na diaľku, zvládanie krízových situácii remote tímu (riadenie výkonu zamestnancov, pracovno-právna agenda), delegovanie na diaľku, zaúčanie na diaľku, starostlivosť o mentálne zdravie zamestnancov, diverzita v tímoch, nábor nových zamestnancov na diaľku. Príklad využitia: nová manažérska disciplína.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy rozvrhu práce a účinného krízového riadenia zamestnancov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.