Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe

Riadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobeRiadiaci pracovník (manažér) v sklárskej výrobe riadi výrobu od prípravy sklárskeho kmeňa až po výrobu finálnych produktov. Riadi, usmerňuje a zabezpečuje činnosť výrobných celkov a realizáciu prípravy výroby v oblasti tavenia a formovania skla, vrátane balenia finálnych výrobkov. Zodpovedá za dodržiavanie bezpečnosti a protipožiarnej ochrany na výrobnej prevádzke, dodržiava predpisy na úseku životného prostredia. Koordinuje činnosť podriadených zamestnancov. Navrhuje opatrenia z hľadiska produktivity práce a kvality výrobkov, pripravuje podklady na modernizáciu a realizáciu investícií. Spolupracuje s ostatnými úsekmi závodu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre sklo, keramiku, minerálne výrobky, nekovové materiály
Kód/revízia
18230/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie zo systému manažérstva kvality podľa noriem EN ISO 9001:2015 Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
ISCO-08
1321
SK ISCO-08
1321009
ESCO
94
SK NACE Rev. 2
C23
CPA 2015
C23
Príslušnosť k povolaniu
1321009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
manažment pre top manažérov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
personalistika a mzdy, mzdové a platové predpisy, formy odmeňovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby silikátových materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti a návratnosti investícií a projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia a technologické postupy
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kalkulácie nákladov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
suroviny na výrobu sklených a minerálnych materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby a spracovania skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy, normy a štandardy kvality v oblasti sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch, smerniciach, technických normách, interných normách a predpisoch vo výrobe silikátov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie prevádzkových, obchodných a finančných plánov organizácie v rámci riadenia sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie racionalizačných opatrení v prípravnej fáze a v priebehu výroby v rámci normalizácie práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe plánov sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie návrhov príslušných vnútorných predpisov, poriadkov a pod. v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie potreby surovín, strojov, ľudských zdrojov a náhradných dielov na sklársku výrobu
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
voľba postupu práce a technologických podmienok pri výrobe skloviny a skla
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie hodnôt a parametrov pri obsluhe a riadení procesov vo výrobe chemických produktov
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických predpisov a postupov na zverenom úseku sklárskej výroby, výroby stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania predpisov v oblasti hygieny, požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, používania ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technických podkladov v sklárskej výrobe, výrobe stavebných a žiaruvzdorných materiálov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia priebehu a väzieb výrobných činností v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie organizačných a prevádzkových problémov v sklárstve
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie technologického úseku sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie špeciálnych sklárskych procesov
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri spracovaní technickej dokumentácie pre nové a rozvojové výrobné programy v sklárskej výrobe
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie prác pri vypracovaní prevádzkovej dokumentácie sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
efektívne delegovanie pracovných úloh a zodpovedností podriadeným zamestnancom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie chodu úseku, útvaru
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia prác pri zaisťovaní údržby a opráv technických, technologických a iných prevádzkových zariadení
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia operatívnych plánov sklárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia sklárskej výroby s ostatnými útvarmi organizácie
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie normotvornej činnosti v organizácii sklárskej výroby
Príznak: Sektorová(9) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Riadiace práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.