Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Úradný veterinárny lekár

Úradný veterinárny lekárÚradný veterinárny lekár je vymenovaný príslušným orgánom. Vykonáva úradné veterinárne kontroly na farmách, bitúnkoch, v prevádzkarňach na manipuláciu so zverou, rozrábkarňach, ako aj v subjektoch, ktoré uvádzajú na trh čerstvé mäso. Vykonáva úradnú kontrolu potravín v obchodnej sieti a v miestach určenia. Pôsobí aj na hraničných inšpekčných staniciach, kde vykonáva veterinárne kontroly zvierat a produktov živočíšneho pôvodu. Vykonáva kontroly zdravotného stavu zvierat, dodržiavania podmienok pohody zvierat, kontrolu liečenia zvierat a správnej aplikácie liekov, kontrolu rezíduí veterinárnych liekov. Na farmách pôsobí ako dozor nad správnym kŕmením a napájaním zvierat. Vydáva certifikáty pri vývoze zvierat do tretích krajín. Vykonáva veterinárne prehliadky ante mortem, post mortem na určených bitúnkoch a rozhoduje o posúdení mäsa, pričom ho označuje zdravotnou značkou. Kontroluje prevádzkarne na spracovanie živočíšnych produktov, vydáva záväzné stanoviská a rozhodnutia o schválení p...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1801/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/627, ktorým sa stanovujú jednotné praktické opatrenia na vykonávanie úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu
Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 2019/624 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o skúške podľa delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 2019/624 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol výroby mäsa, ako aj produkčných oblastí a oblastí sádkovania živých lastúrnikov
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 2 mesiace.
Poznámka: Praktická príprava minimálne 200 hodín, počas skúšobnej doby. DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/624 z 8. februára 2019 o špecifických pravidlách týkajúcich sa vykonávania úradných kontrol, príloha II. kapitola I. ods. 5.
ISCO-08
2250
SK ISCO-08
2250003
ESCO
614
SK NACE Rev. 2
A01,M75
CPA 2015
A01,M75
Príslušnosť k povolaniu
2250003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
HACCP a jeho základné princípy
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Systém analýzy rizika a stanovovania kritických kontrolných bodov.
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy vydávania rozhodnutí v súlade so správnym poriadkom.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním veterinárnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Veterinárna a potravinová národná a európska legislatíva, vrátane zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
Vnútroštátne právne predpisy a právne predpisy ES o veterinárnych aspektoch zdravia verejnosti, bezpečnosť potravín, zdravie zvierat, pohoda zvierat a farmaceutické látky.
Perspektíva: Aktuálna
7
technológia výroby kŕmnych zmesí pre zvieratá
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Zapracovávanie živočíšnej zložky do krmív.
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s dátami príslušného charakteru
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úradné záznamy o zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
štátny dozor a kontrola v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spôsoby kontroly pri hromadných úhynoch zvierat, zisťovania ich príčin, prípadných otráv zo znečisteného životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metodika EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby ustajnenia, kŕmenia, napájania zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby kontroly welfare v chovoch, na bitúnkoch a počas prepravy zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady spoločnej poľnohospodárskej politiky, trhových opatrení, vývozných náhrad a zisťovania podvodov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane globálnych súvislostí: WTO, SPS, Codex alimentarius, OIE.
Perspektíva: Aktuálna
7
poľnohospodárske normy kvality EHK/OSN
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: poľnohospodárske normy EHK/OSN normy kvality, ktoré stanovujú minimálne požiadavky na kvalitu poľnohospodárskych produktov ako obchodná kvalita, zrelosť, veľkosť, tolerancia, obchodná úprava, označovanie. V súčasnosti sú pre: ovocie a zeleninu (viac ako 50 noriem), suché a sušené plody (viac ako 20 noriem), sadivové zemiaky (1), mäso (9 noriem), vajcia (2 celkom revidované normy), rezané kvety (8 noriem). Definujú spoločný obchodný jazyk pre kupujúcich a predávajúcich, zlepšujú ziskovosť producentov a chránia záujmy spotrebiteľov. Pomáhajú vytvárať na trhu rovnocenné podmienky, na medzinárodnom trhu predchádzajú vzniku technických prekážok pri obchodovaní, usmerňujú producentov najmä v rozvojových krajinách, aby plnili požiadavky trhu, podporujú produkciu vysokej kvality a bránia prieniku nekvalitných produktov na trh.
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyšetrovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy liečby zvierat a používania prostriedkov potrebných na liečbu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby kontroly nakladania s veterinárnymi liekmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby prevencie, diagnostiky a terapie infekčných ochorení zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o pôvodcoch infekčných ochorení, diagnostických postupoch, liečení zvierat, preventívnych vakcináciách.
Perspektíva: Aktuálna
7
epizootológia a parazitológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej výživy hospodárskych zvierat a spôsoby ich kŕmenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hygiena produkcie mäsa a mlieka
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
možnosti očkovania a postupy v prevencii nákazlivých chorôb a ich liečenie
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby kontroly vykonávaných preventívnych opatrení, očkovania zvierat, podávania liečiv.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy veterinárnej kontroly na bitúnkoch pri zabíjaní zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Postupy kontroly patologicko-anatomických zmien na telách zabitých zvierat, zdravotné označovanie čerstvého mäsa.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém veterinárnych opatrení pri zistení nákaz zvierat, nevyhovujúcich potravín a krmív
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Veterinárne opatrenia pri dovoze zvierat a potravín, kontrolách na farmách, zberných strediskách, v prevádzkarniach určených na výrobu, distribúciu a predaj produktov živočíšneho pôvodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy kontroly čistenia a dezinfekcie dopravných prostriedkov na prepravu zvierat a produktov živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby identifikácie a registrácie zvierat, vydávania pasov spoločenských a hospodárskych zvierat a označovania zvierat transpondérom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy veterinárnej kontroly živočíšnych vedľajších produktov na všetkých stupňoch výroby a distribúcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy odberov vzoriek krmív, vody
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy odberov vzoriek potravín a surovín živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ochorenia, stavy a úrazy rôznych druhov zvierat, postupy a prostriedky ich liečenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vykonávania veterinárnych kontrol
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Metódy úradných kontrol, auditov.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia a dodržiavanie systému HACCP a hygienických predpisov v potravinárskych prevádzkach
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v podnikových, resp. štátnych normách kvality a v EHK normách
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia a uplatňovanie poľnohospodárskych noriem kvality EHK/OSN
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie celoštátne platných metodických pokynov na riadenie úradných kontrol v oblasti veterinárnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia HACCP vo výrobnom procese
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolné činnosti v oblasti liečiv, zdravotníckych prostriedkov, veterinárnych liečivých prípravkov a technických veterinárnych prostriedkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania podmienok EÚ pri importe zvierat a potravín živočíšneho pôvodu z tretích krajín v rámci úradných kontrol v oblasti veterinárnej správy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a štátny dozor nad veterinárnymi liečivami a veterinárnymi zdravotníckymi prostriedkami u distribútorov a vo veterinárnych zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Kontrola rezíduí veterinárnych liekov.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna inšpekcia alebo dozor nad dodržiavaním veterinárnych požiadaviek v oblasti šľachtenia, plemenitby a evidencie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie kontrolných správ a hlásení o zdravotnej bezpečnosti potravín v rámci výkonu úradnej kontroly potravín a auditov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dozor nad správnym kŕmením a napájaním zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola liečby zvierat a správnosti aplikácie liekov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zdravotného stavu zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania platných právnych predpisov, veterinárnych, hygienických a zoohygienických požiadaviek a zásad pre chov a výživu zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek vo výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, posudzovanie výsledkov prehliadok zvierat určených na porážku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie, kontrola a posudzovanie vplyvu vnútorného prostredia na chov zvierat, monitorovanie cudzorodých látok v potravinovom reťazci v rozsahu dozornej činností veterinárneho lekára
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie a posudzovanie výsledkov veterinárnych mikrobiologických, chemických a toxikologických vyšetrení živočíšnych produktov a rozhodovanie o ich ďalšom využívaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza vplyvov pôsobiacich na kvalitu surovín pri výrobe krmív, kŕmnych zmesí, koncentrátov a kŕmnych aditív
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza výsledkov inšpekčnej, dozornej a kontrolnej činnosti v rámci výkonu veterinárneho dozoru v oblasti starostlivosti o zdravie zvierat a starostlivosti o nezávadnosť surovín živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vkladanie dát a dátových súborov do počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
7
vedenie úradných záznamov o zisteniach, uložených opatreniach a vydaných pokynoch vo veterinárnej oblasti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie dokumentácie a záznamov o vykonávaní preventívnej, dozornej, diagnostickej a liečebnej činnosti v odbore veterinárneho lekárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie úradných záznamov veterinára určeným právnickým a fyzickým osobám
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie hlásení hlavnému veterinárnemu lekárovi pri podozrení na výskyt choroby podliehajúcej nahláseniu, ako aj ďalšie skutočnosti v záujme ochrany zvierat, zdravia zvierat, zdravia ľudí a bezpečnosti potravín živočíšneho pôvodu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Slintačka, krívačka, mor hovädzieho dobytka a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v parazitológii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
veterinárne prehliadky post mortem
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie o veterinárnych opatreniach v chove zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia kontroly krmív a kŕmnych komponentov pri exporte, importe a schvaľovacích riadeniach výroby nových krmív a veterinárny dozor pri ich zavádzaní a pri intoxikáciách
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.