Veterinárny lekár laboratórnej diagnostiky

Veterinárny lekár laboratórnej diagnostikyVeterinárny lekár laboratórnej diagnostiky analyzuje a hodnotí vzorky odobraté zo zvierat, potravín, surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu. Analyzuje a hodnotí mikrobiologické a sérologické analýzy vzoriek odobratých zo zvierat. Vykonáva zložité odborné úkony pri laboratórnom vyšetrovaní vzoriek potravín živočíšneho pôvodu (napr. mikrobiologické, chemické, toxikologické), pri vykonávaní chemických analýz s využitím metód spektrografických, chromatografických, voltampérometrických, polarografických, elektroforetických, polymerázových reťazových reakcií, nukleárnomagnetickej rezonancie, izotopových stanovení a pod. Zabezpečuje zavádzanie nových laboratórnych metód vo veterinárnej diagnostike.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1800/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikát spôsobilosti v oblasti senzorického posudzovania potravín podľa STN EN ISO 17024
Poznámka: Odporúčaný v prípade zaradenia do laboratória na hodnotenie kvality potravín.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
2250
SK ISCO-08
2250002
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
2250002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
príslušné normy systému manažérstva kvality
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v mikrobiológii
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne postupy v chémii
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby senzorickej analýzy potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórna technika a laboratórne postupy pri analýzach potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika odberov vzoriek potravín na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika odberov vzoriek krmív na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v diagnostike parazitárnych ochorení zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórna technika a laboratórne postupy v diagnostike vírusových ochorení zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby samostatnej špecializovanej práce pri vyhodnocovaní mikrobiologických, chemických, toxikologických, rádiologických alebo izotopových vyšetrení
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Spektrografické, chromatografické, voltampérometrické, polarografické, elektroforetické, polymerázové reťazové reakcie, nukleárnomagnetická rezonancia, izotopové stanovenia a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
uvádzanie nových pracovných postupov a laboratórnych metód v oblasti veterinárnej diagnostiky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
štatistické hodnotenie zistených výsledkov v oblasti veterinárnej laboratórnej diagnostiky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality laboratórnych metód
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórna diagnostika infekčných a neinfekčných chorôb zvierat všetkých druhov a kategórií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýzy potravín, surovín a krmív vstupujúcich do potravinového reťazca, špeciálne laboratórne analýzy neštandardných látok
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
vedenie a evidencia dokumentácie vzťahujúcej sa na činnosť biologického a mikrobiologického laboratória
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zaznamenávanie výsledkov laboratórnych skúšok do záznamov o skúškach v evidencii výsledkov biologického a mikrobiologického laboratória
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie, nastavovanie a programovanie chemických laboratórnych prístrojov, overovanie ich správnej funkcie
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bežná údržba laboratórnych prístrojov a zariadení v oblasti laboratórnej diagnostiky
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulácia s laboratórnymi pomôckami a chemikáliami v chemickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manipulácia so špeciálnymi laboratórnymi prístrojmi a zariadeniami
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie systému manažérstva kvality v biologickom a mikrobiologickom laboratóriu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Telo ako pracovný prostriedok
Chuť ( napr. degustátor, kuchár)
Čuch (napr. testovač parfémov, senzorický hodnotiteľ potravín)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.