Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni

Technik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárniTechnik palivového hospodárstva v jadrovej elektrárni vykonáva správu majetku palivového hospodárstva, evidenciu vyhoreného jadrového paliva a rádioaktívneho odpadu. Zabezpečuje udržiavanie zariadení transportno-technologickej časti a kontroluje výkon prác zmien operátorov palivového hospodárstva.
Sektorová rada
Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Kód/revízia
1799/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vykonávanie pracovných činností, ktoré majú vplyv na jadrovú bezpečnosť jadrových zariadení podľa zákona č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 24 ods. 3)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa druhu vykonávanej činnosti pre pracovníkov, ktorí riadia práce so zdrojmi ionizujúceho žiarenia podľa zákona č. 596/2002 Z. z. o ochrane zdravia ľudí (§ 17p ods. 1 písm. b)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel podskupiny B1 podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Oprávnenie na prácu vo výškach podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 48 mesiacov.
ISCO-08
3113
SK ISCO-08
3113012
ESCO
1147
SK NACE Rev. 2
D35
CPA 2015
D35
Príslušnosť k povolaniu
3113012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
právne predpisy v oblasti nakladania s odpadom v rámci jadrovej bezpečnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
postupy správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnika
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy energie, ich prenos, využívanie, straty a účinnosť
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
reaktorové bloky a ďalšie zariadenia a systémy v jadrových elektrárňach a zásady ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné a prevádzkové predpisy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
elektrotechnické zariadenia v elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy radiačnej bezpečnosti v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy radiačnej kontroly v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
proces a postup nakladania s rádioaktívnym odpadom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príčiny a riešenia havarijných situácií v jadrovej elektrárni
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
teória jadrových reaktorov
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
palivové hospodárstvo
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdroje a premena energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Jadrová a tepelná energia.
Perspektíva: Aktuálna
7
predpisy a technické normy v energetike
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
palivový cyklus a výmena paliva
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy manipulácie s palivom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob zaobchádzania s vyhoreným jadrovým palivom
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikačné vedomosti z oblasti smart technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
princípy fungovania smart zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
nové trendy automatizácie a možnosti ich uplatnenia vo výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
princípy a metódy ochrany životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technologické procesy, materiálové a energetické toky
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie platných právnych predpisov a rozhodnutí v oblasti ochrany ovzdušia, ochrany vôd a ochrany prírody a krajiny
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v štandardoch a normách v oblasti nakladania s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava, spracovanie a zostavovanie podkladov na tvorbu plánov v oblasti palivového hospodárstva
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia novej koncepcie automatizácie a možností jej uplatnenia vo výrobe elektrickej energie
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Automatizácia a robotizácia
7
kontrola hermetickosti pokrytia paliva, skladovania a výmeny paliva na reaktore
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola postupu manipulácie s jadrovým palivom pomocou pridelených zariadení a technológií
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia metód monitoringu, merania a hodnotenia vlastností látok, odpadov a znečistenia v organizácii
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza potrieb, požiadaviek na nákup a analýza čerpania za pridelenú komoditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania technologických postupov a bezpečnostných predpisov v energetických prevádzkach
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad vykonávaním revízií a skúšok technickej spôsobilosti energetických zariadení a ich prevádzky
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Palivové hospodárstvo.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie technickej a prevádzkovej dokumentácie zvereného energetického úseku
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Prevádzka a opravy technických a technologických a iných prevádzkových zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
7
správa majetku palivového hospodárstva
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využitie a uplatnenie smart zariadení a technológií v technologickej praxi
Príznak: Sektorová(11) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
používanie prvkov umelej inteligencie v technologickom procese
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Využívanie umelej inteligencie pre simuláciu neštandardných a krízových stavov v energetike
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a bezpečnosti technologického zariadenia
Príznak: Sektorová(12) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie údržby, opráv a pravidelných kontrol a revízií technologických zariadení palivového hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie udržiavania zariadení transportno-technologickej časti palivového hospodárstva
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.