Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Revízor vo verejnej osobnej doprave

Revízor vo verejnej osobnej dopraveRevízor vo verejnej osobnej doprave kontroluje dodržiavanie prepravného poriadku a platnej tarify cestovného.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1794/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKKontrolór prepravy
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5112
SK ISCO-08
5112004
ESCO
1885
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
5112004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
E
Telesná zdatnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby kontroly cestujúcich v dopravnom prostriedku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
prepravný poriadok, cenové výmery a tarify vo verejnej osobnej doprave
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola plnenia zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Príprava a vykonanie kontroly na základe zmluvných podmienok, resp. kontrola prepravy osôb na základe znalosti dohodnutých podmienok v zmluve o tejto preprave.
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola dodržiavania prepravného poriadku a platnej tarify
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca s orgánmi štátnej správy - Policajným zborom SR pri kontrole cestujúcich
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola cestovných dokladov cestujúcich v hromadných dopravných prostriedkoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
vystavovanie dokladov súvisiacich s vymeraním pokút, s ich úhradou a pod.
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií a rád cestujúcim
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia: V zmysle príslušného prepravného poriadku.
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
inkaso cestovného a prirážky k cestovnému
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie informačných technológií pri kontrole cestujúcich
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)
Prostriedky dráhovej dopravy (trolejbus, električka,...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.