IKT tester

IKT testerIKT tester je členom vývojového alebo testovacieho tímu, ktorého úlohou je hľadať chyby v predmetnom softvéri, vykonávať testovanie funkčnosti, bezpečnosti či integrácie IKT prvkov a aplikácií. Identifikuje anomálie v testovanom softvéri, dokumentuje a diagnostikuje príčiny. Pracuje na základe zadaní a pokynov od dizajnérov, projektantov či architektov komplexných IT riešení. Môže spolupracovať na rozvoji testovacích metód a postupov, špecifikovať testovacie prípady a pripravovať systémové testy. Zároveň realizuje, hodnotí a interpretuje príslušné testy, merania či pozorovania a vypracúva testovacie protokoly s návrhom opatrení na riešenie prípadných disproporcií. Môže tiež poskytovať poradenstvo v oblasti svojej špecializácie....
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17936/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKTester softvéru
SKTestovací špecialista
SKTestovací inžinier
ENIT tester
ENSoftware quality assurance specialist
DETest engineer
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti testovania softvérových produktov a riešení
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Certified Associate in Software Testing (CAST), International Software Testing Qualification - Foundation (ISTQB), Agile Tester Extension (ISTQB), prípadne certifikáty vyššej úrovne od renomovaných certifikačných autorít.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 3 mesiace.
Poznámka: Odporúča sa mať základný prehľad činností v rámci tímu softvérového vývoja a základné vzdelanie v oblasti štruktúrovanej práce a práce s dátami. Táto pozícia je často štartovacia pre nováčikov.
ISCO-08
2519
SK ISCO-08
2519001
ESCO
947
SK NACE Rev. 2
J61,J62
CPA 2015
J61,J62
Príslušnosť k povolaniu
2519001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
E
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
možnosti, metódy a spôsoby organizácie a plánovania práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má základné prehľadové znalosti o informatike ako vedeckej disciplíne a jej komerčných odvetví. Prejavuje záujem o toto odvetvie a aktívne vyhľadáva novinky a nové vedomosti v tejto oblasti.
Perspektíva: Aktuálna
3
nástroje na automatizované testovanie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je oboznámený s technikami a nástrojmi, ktoré umožňujú automatizáciu testovacích procesov, vrátane vedomostí o skriptovaní, používaní šablón, rámcových platforiem a pod. Do budúcnosti bude pracovník priamo vytvárať a programovať postupy pre ďalšiu automatizáciu testovania.
Perspektíva: Budúca
4
nástroje a postupy na dokumentáciu výsledkov testovania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná postupy, metódy a techniky správneho profesionálneho dokumentovania zisteného priebehu ako aj výsledkov testovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje a postupy pre poloautomatizované testovanie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má vedomosti a prehľad o nástrojoch pre automatizáciu testovania, najmä v oblasti unit testing, záťažového a bezpečnostného testovania.
Perspektíva: Aktuálna
4
testovacie protokoly, návrhy opatrení na riešenie disproporcií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má znalosti o forme, obsahu a rozsahu testovacích protokolov ako záznamov o vykonaní testovacích aktivít. Rovnako má pracovník vedomosti o zakompovaní návrhov opatrení a riešení identifikovaných nedostatkov a disproporcií.
Perspektíva: Aktuálna
4
trendy v oblasti technického a koncepčného rozvoja informačných technológií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je oboznámený so základnými rozvojovými trendmi v IKT, získava znalosti a vedomosti o týchto technológiach, platformách a pod., najmä v kontexte ich dopadu na vykonávanie testovacích úloh.
Perspektíva: Aktuálna
4
metodológie testovania softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má prehľad o rôznych metodológiach na testovanie softvéru a IKT produktov. Pozná techniky a postupy pre vykonávanie čiastkových testov (unit testing), funkčných, bezpečnostných, záťažových a integračných testov.
Perspektíva: Aktuálna
4
informačné systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník pozná základné pravidlá a zásady hygieny a bezpečnosti práce ako aj ochrany zdravia pri práci.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
čítanie projektovej dokumentácie k testovanému produktu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže aktívne pracovať s projektovou dokumentáciou rôznych typov pre účely oboznámenia sa s testovaným IKT produktom. Je zároveň schopný konzultovať svoje pochopenie dokumentácie či chýbajúce časti v nej s ostatnými členmi tímu.
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník nielen pozná, ale aj dodržiava zásady ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, najmä podľa pokynov platných pre pracovisko svojho zamestnávateľa.
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov testovania v rámci IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník sa podieľa na plánovaní testovania spolu s dizajnérmi a ostatnými členmi tímu. Do budúcnosti bude viac samostatne tvoriť testovacie programy a scenáre za účelom overenia kvality vyvíjaného softvéru. Môže tiež odporúčať nástroje na zvýšenie efektívnosti testovania a navrhovať zlepšenia systému sledovania chýb a nápravných procedúr.
Perspektíva: Budúca
4
realizácia testov podľa testovacích scenárov/prípadov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonať pridelené testovacie úlohy a využívať pri tom vhodné nástroje, techniky, prostriedky a platformy - podľa kontextu a situácie konkrétneho testu.
Perspektíva: Aktuálna
4
identifikácia anomálií v testovanom softvéri
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonávať rôzne typy testov a identifikovať neočakávané, nevhodné či nepriaznivé správanie testovaných prvkov a celkov. Samostatne identifikuje kde a za akých podmienok sa neočakávaná situácia vyskytla, je schopný porovnať identifikovanú situáciu s dokumentáciou popisujúcou požadovaný funkčný dizajn a celkovú funkcionalitu.
Perspektíva: Aktuálna
4
udržiavanie testovacích dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže získavať, ukladať a manažovať testovacie dáta, ktoré sú alebo môžu byť potrebné pre výkon testovacej úlohy. Pracovník udržiava dáta kvôli ich konzistencii, bezpečnosti, spoľahlivosti a aktuálnosti pre ďalšie nadväzné činnosti a spolupracuje pri tom s ďalšími relevantnými pozíciami v tíme.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava a správa prostriedkov na testovanie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonať pridelené testovacie úlohy a využívať pri tom vhodné nástroje, techniky, prostriedky a platformy - podľa kontextu a situácie konkrétneho testu.
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava testovacích scenárov/prípadov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník v súčasnosti vykonáva pridelené scenáre a prípady. V budúcnosti sa bude viac angažovať aj pri ich tvorbe, príprave, dizajne a obhajobe v kontexte zákazníkov či manažmentu. Úlohy návrhu bude naďalej riadiť testovací či softvérový dizajnér, ale pozícia testera sa bude postupne posilňovať.
Perspektíva: Budúca
3
realizácia, návrh a úprava integračných testov, testov funkcionality, záťažových testov, akceptačných testov a testov zameraných na bezpečnosť
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník v súčasnosti najmä realizuje rôzne typy testov a prispieva k ich vylepšovaniu. Do budúcnosti sa jeho úloha bude posilňovať smerom k návrhu a úprave integračných testov a riešeniu otvorených problémov. V tejto pokročilej role bude viac navrhovať testovacie plány a procedúry pre rôzne typy testovania na úrovni časti, modulu, systému a integrovaných riešení.
Perspektíva: Budúca
4
dokumentovanie priebehu a výsledkov testovania IKT
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže profesionálne a štruktúrovane dokumentovať predpoklady, návrh, priebeh, výsledky a prípadne aj odporúčania týkajúce sa vykonávaného testovania IKT prvkov.
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odborného poradenstva používateľom, konzultačné činnosti
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník sa v súčasnosti sústredí najmä na vykonávanie testovacích činností a ich dokumentáciu. V budúcnosti sa jeho rola rozšíri aj smerom k poradenstvu. Bude vstupovať do procesov prípravy, konzultácie so zákazníkom či koncovým odberateľom samotného testovaného produktu.
Perspektíva: Budúca
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Strojové učenie je proces použitia matematických modelov dát, pomocou ktorých sa počítač učí bez priamych inštrukcií. Technológia sa považuje za súčasť umelej inteligencie. Strojové učenie využíva algoritmy na identifikáciu vzorov v dátach, ktoré sa potom používajú na vytvorenie dátového modelu, ktorý dokáže formulovať predpovede. S väčším množstvom dát a viac skúsenosťami sú výsledky strojového učenia presnejšie. Vďaka prispôsobiteľnosti je možné technológiu využívať v situáciách, keď sa dáta neustále mena, kedy sa charakter požiadaviek alebo úloh stále posúva alebo kedy by naprogramovanie riešenia nebolo efektívne možné. Aplikácia strojového učenia v reálnom čase ukazuje, že je možné použiť nepretržitý tok transakčných dát a upravovať modely v reálnom čase, čo umožňuje nové spôsoby získavania analyzovaných informácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.