Špecialista agrochemickej kontroly

Špecialista agrochemickej kontrolyŠpecialista agrochemickej kontroly zabezpečuje, resp. realizuje kontrolu pôdy na základe jej biofyzikálnych vlastností v súvislosti s ochranou životného prostredia (voda, vzduch). Zabezpečuje kontrolu hospodárskych a priemyselných hnojív a prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov). Kontroluje dodržiavanie zásad správnej poľnohospodárskej praxe pri aplikácii hnojív a prípravkov na ochranu rastlín. Navrhuje riešenia na reguláciu škodlivých organizmov v súlade s princípmi udržateľného používania hnojív a prípravkov na ochranu rastlín.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1793/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 405/2011 Z.z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (§ 32 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132012
ESCO
396
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
2132012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
fyziológia rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane patofyziológie rastlín.
Perspektíva: Aktuálna
7
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Druhy, typy a vlastnosti pôdy. Metódy posudzovania štruktúry pôdy, obsahu humusu a živín v pôde, vedomosti o PH pôdy.
Perspektíva: Aktuálna
7
jedy, toxické a veľmi toxické látky
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orgány štátnej správy pre oblasť rastlinolekárskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby pestovania poľnohospodárskych plodín, zberu, pozberovej úpravy a skladovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
agrochémia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Organické a anorganické hnojivá, spôsoby rozdelenia hnojív, dávkovania a aplikácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
poľnohospodárske stroje v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
integrovaná ochrana plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technické procesy v rastlinnej výrobe a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní poľnohospodárskych plodín, ovocia, zeleniny, húb, kvetín a okrasných drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy autorizácie prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riziká použitia prípravkov na ochranu rastlín pre zdravie ľudí a životné prostredie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správneho skladovania prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby klasifikácie, označovania a balenia prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy vedenia záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín a nahlasovania údajov určených orgánom štátnej správy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy skúšok biologickej účinnosti prípravkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jedovaté rastliny v porastoch kultúrnych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o chemických látkach a zmesiach
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch životného prostredia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch k chemickým látkam a prípravkom
Príznak: Sektorová(7) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie preventívnych opatrení na reguláciu škodlivých organizmov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pri dodržiavaní zásad integrovanej ochrany plodín.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie protokolov o vykonanej agrochemickej kontrole a kontrolných zisteniach
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola používania neautorizovaných alebo nepovolených prípravkov v agrochémii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rastlinolekárske kontroly rastlín a rastlinných produktov pri premiestňovaní, dovoze, vývoze, opätovnom vývoze a tranzite
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola zavlečenia alebo premnoženia škodlivého organizmu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania požiadaviek na klasifikáciu, označovanie a balenie prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie stavov porastov poľnohospodárskych plodín vo všetkých vývojových fázach a určovanie škodlivých činiteľov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vedenia povinných záznamov o prípravkoch na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola používania aplikačných zariadení a sušiarní, kontrola vyhlásení o zhode
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prieskum a monitoring vybraných škodlivých organizmov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie výskytu jedovatých rastlín v porastoch kultúrnych plodín, postupy ich eliminácie a tlmenia ich rozširovania
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikáca škodlivých organizmov vo všetkých vývojových štádiách a stanovenie spôsobov a postupov ich likvidácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odoberanie vzoriek na agrochemickú kontrolu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s jedmi, nakladanie s nebezpečnými odpadmi a ich likvidácia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Znalosti a inovácie v poľnohospodárstve sú kľúčové, ak má byť sektor konkurencieschopný, odolný a udržateľný vo všetkých troch dimenziách udržateľnosti: ekonomickej, sociálnej a environmentálnej. Zásadným pre modernizáciu sektora je funkčný systém spolupráce vedy, výskumu, súkromného a verejného sektora pri tvorbe, prenose a využívaní poznatkov prostredníctvom poľnohospodárskych znalostných a inovačných systémov (AKIS). Cieľom AKIS je vytvorenie inovačného ekosystému prostredníctvom zlepšenia výmeny poznatkov medzi jeho jednotlivými aktérmi. AKIS je na národnej úrovni tvorený šiestimi piliermi: 1. praxou (poľnohospodári, potravinári, lesníci a príslušné organizácie), 2. tvorcami politík (MPRV SR, MŠVVaŠ SR, MŽP SR, MH SR), 3. výskumnými (NPPC, NLC, CVTI, SPU, TUZVO) a 4. vzdelávacími (vysoké školy, odborné školstvo) inštitúciami, 5. poľnohospodárskym poradenstvom (Agroinštitút Nitra, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen, Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, pôdohospodárski poradcovia) a 6. podporným systémom (Národná sieť rozvoja vidieka – Agentúra pre rozvoj vidieka, ŠVPS SR, ŠVPÚ, ÚKSÚP, Plemenárske služby, rezortné múzeá, rôzne platformy, MNO, MAS). AKIS podporuje spoluprácu medzi jednotlivými aktérmi, prenos znalostí a inovácií do praxe, rozvoj inovačných projektov a poradenských služieb; podporuje tiež Európske inovačné partnerstvá (EIP) a digitalizáciu v poľnohospodárstve. Hlavnou výzvou v napredovaní systému AKIS v nasledujúcom období bude vzájomné prepojenie čiastkových systémov, posilnenia spolupráce, zahrnutia nových elementov do systému a predovšetkým úspešného prenosu poznatkov do praxe a ich efektívne využitie. Je potrebné lepšie prepájať výskumníkov a učiteľov (viď. napr. programy BOGO a WURKS v Holandsku), preklenúť priepasť medzi poľnohospodárskym výskumom a poľnohospodárskym poradenstvom (viď napr. Advanced Training Partnerships (ATP) v UK), budovať pevnejšie väzby medzi akademickou obcou a poradenskými službami (viď napr. zmiešané technologické siete (RMT) vo Francúzsku), zvyšovať kvalifikáciu poradcov (napr. magisterské štúdium v podpore poľnohospodárskych inovácií (MAIS) v Írsku) a podporiť účasť študentov prostredníctvom gamifikácie (viď napr. súťaž MezőGÉPész v Maďarsku). Rozhodujúca bude kvalita poradcov, ich vzdelanie, dlhodobá prax, ako aj spolupráca s iným poradcami (aj cezhranične). V tejto súvislosti je tiež potrebné zabezpečenie plošného vysokorýchlostného pripojenia a zlepšenie digitálnych zručností poľnohospodárov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.