Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení

Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešeníSoftvérový architekt, dizajnér softvérových riešení zodpovedá za vypracovanie technických návrhov a rozhodnutí týkajúcich sa IT produktu alebo služby. Zaoberá sa technickými a koncepčnými konfiguráciami, návrhmi či funkcionalitami príslušných platforiem, rieši otázky kódovania príslušných algoritmov a technickej úrovne implementácie návrhu riešenia. Na základe analýzy potrieb klientov efektívne vytvára, komunikuje a vyhodnocuje návrh riešenia spolu s analytikom, so zástupcami zákazníka ako aj s tímom vývojárov softvéru a často aj s podnikovým architektom, ak takáto rola v organizácii existuje. Konfiguruje, integruje, plánuje a navrhuje celkovú implementáciu komplexného IT riešenia z technickej perspektívy a zabezpečuje aktuálnosť v súlade s platnými technickými štandardami, ako aj zmluvne dohodnutým požiadavkami zákazníka. Softvérový architekt, dizajnér softvérových riešení zastrešuje fázy životného cyklu potrebné na samotný vývoj softvéru. Študuje a rozvíja programové prostriedky, ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17926/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENSolution designer
SKSoftvérový architekt
ENApplication architect
ENApplication designer
SKDizajnér aplikácií
SKSoftvérový dizajnér
SKSoftvérový inžinier
CSSoftvérový inženýr
CSAplikační inženýr
CSAplikační architekt
DESoftwarearchitekt
FRArchitecte logiciel
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti metodiky softvérovej architektúry v renomovanom programe
Poznámka: Pracovník by mal mať k dispozícii certifikát v oblasti softvérovej architektúry, napr. Certified IT Architect (CITA) na úrovni A (Associate) alebo P (Professional), Certified SOA Architect

Certifikácia na vývoj softvéru a riešení v renomovanom programe
Poznámka: Pracovník by mal mať k dispozícii certifikáciu overujúcu kompetencie v oblasti softvérového vývoja, napr. Developing solutions for Microsoft Azure, Azure Developer Associate, Building applications and solutions with Microsoft 365, AWS Solutions Architect Associate alebo Professional, AWS DevOps Engineer Professional, IBM Certified Solution Architect v niektorej vhodnej špecializácii

Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad (ale nie výlučne) ITIL v4 Expert, TOGAF v9 Certified
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 60 mesiacov.
Poznámka: Pre výkon povolania softvérového architekta sa odporúča mať prax v IT, konkrétne v oblasti vývoja softvéru, zákazníckych či podnikových aplikácií, platforiem či používateľských rozhraní, napr. ako softérový vývojár, inžinier a/alebo analytik.
ISCO-08
2512
SK ISCO-08
2512002
ESCO
924
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2512002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy riadenia, organizovania a koordinovania zložitých procesov a systémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná a dokáže pri svojej práci využiť metódy a techniky modelovania organizačných procesov (napr. v jazykoch UML, BPL a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
5
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník sa oboznamuje s pokrokmi v oblasti algoritmov, metód a techník umelej inteligencie, strojového učenia, dátovej analýzy a v budúcnosti bude identifikovať možnosti rozšírenia existujúcich alebo dizajn nových softvérových riešení s prvkami umelej inteligencie. Oboznamuje sa s možnosťami ponúkanými pilotnými aplikáciami v oblasti umelej inteligencie.
Perspektíva: Budúca
5
relačné databázové aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy, techniky a postupy tvorby softvérových riešení na báze komponentov, platforiem a aplikačných balíkov
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy na efektívnu tvorbu počítačového kódu, prehľad programovacích nástrojov a nástrojov softvérového inžinierstva, znalosť programovacieho jazyka
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má hlboké znalosti z oblasti softvérového inžinierstva, má prehľad rôznych programovacích jazykov, napr. Java, C, ABAP a pod. Dokáže odporučiť a poskytnúť poradenstvo pri výbere vhodného programovacieho prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia z oblasti počítačových sietí
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná základnú terminológiu z oblasti počítačových sietí a ich bezpečnosti a je schopný zhodnotiť potrebu rôznych sieťových a online komponentov v navrhovanom riešení.
Perspektíva: Aktuálna
5
princíp skriptovania v riadení IT systému, rozdiely a oblasti použitia vybraných skriptovacích jazykov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná bežné skriptovacie jazyky (napr. Python, PHP, bash) a v spolupráci s vývojovým tímom dokáže zhodnotiť ich kvalitu vzhľadom na navrhnutý algoritmus.
Perspektíva: Aktuálna
5
metodika modelovania a vytvárania pohľadov na analyzovaný systém
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná a využíva metódy a techniky modelovania systémov a riešení (napr. objektovo orientované, UML a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy riadenia IKT projektov a softvérového vývoja agilným spôsobom, napr. SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže pracovať v agilnom tíme, využívajúc agilné metódy a techniky, najmä Scrum v kontexte vývoja softvéru
Perspektíva: Budúca
4
metódy a techniky vývoja a integrácie softvérových komponentov do rozsiahlejšieho celku
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je expertom na výber, vyhodnotenie a integráciu rôznych softvérových komponentov a modulov do aplikačného celku. Pozná rôzne architektúry na integráciu (služby, udalosti, procedúry) a dokáže vhodne voliť a argumentovať svoju voľbu pred zákazníkom ako aj vývojovým tímom.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a techniky technického dozoru a poradenstva pre projekty, identifikácie a riadenie rizík súvisiacich s vývojom a nasadením softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný pôsobiť ako poradca a technický dozor smerom k vývojovému tímu a tiež smerom k zákazníkovi. Pozná metódy a postupy identifikácie rizík, klasifikácie rizík a prispieva k odstraňovaniu rizík spolu s inými relevantnými rolami.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a techniky technickej nákladovej analýzy komponentov softvérového riešenia, príp. analýzy pracovných nákladov pre projektového manažéra
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník vytvára podklady, najmä technicko-funkčno-koncepčného charakteru, ktoré sú využiteľné inými rolami na analýzu nákladov, benefitov či postupov práce.
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy zmien špecifikácie softvérového systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná postupy a procesy pre riadenie zmien v špecifikácii požiadaviek a funkcionality softvérovej aplikácie. Môže pôsobiť ako zadávateľ alebo hodnotiteľ navrhovaných zmien softvéru, a to smerom k vývojovému tímu ako aj zákazníkovi.
Perspektíva: Aktuálna
6
životný cyklus vývoja softvéru, vrátane postupov pre efektívnu revíziu kódu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník rozumie pojmu životný cyklus softvéru, aplikácie a produktu. Dokáže samostatne voliť a realizovať pracovné postupy najmä v počiatočných fázach (plánovanie, návrh, vývoj) ale aj vo fáze revízie, zlepšovania, a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy analýzy integrity softvérového riešenia a štandardy testovania softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná metódy, techniky a rôzne spôsoby hodnotenia integrity, kvality a výkonnosti softvérovej aplikácie. Na funkčnej úrovni dokáže zvoliť vhodné metódy, prípadne dokáže navrhnúť, rozvinúť, konfigurovať existujúcu metódu.
Perspektíva: Aktuálna
6
platformy softvérových riešení a technické štandardy vývoja softvérových riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má široké prehľadové znalosti v odbore IKT, na funkčnej úrovni a úrovni rozhraní (API) rozumie rôznym softvérovým platformám a dokáže ich zahrnúť do svojho riešenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia z oblasti teórie systémov, teórie algoritmov a informatiky
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník má hlboké znalosti v oblasti teórie systémov, rozoznáva a vytvára modely pre daný softvérový systém/aplikáciu, navrhuje a zlepšuje algoritmy pre riešenie čiastkových problémov.
Perspektíva: Aktuálna
6
terminológia, funkcie, úlohy a prostriedky z oblasti operačných systémov (OS), databáz a aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Do budúcnosti bude pracovník potrebovať znalosti najmä týkajúce sa virtualizácie zmienených komponentov a ich presun na cloud platformy.
Perspektíva: Budúca
6
metódy získavania požiadaviek klienta a zabezpečenie riešenia vývoja softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pri rešpektovaní požiadaviek a záujmov klienta, jedinec moderuje stretnutia so zástupcami zákazníka a použitím vhodných metód rozhovoru, pohovoru, dotazníkov a pod. získava a objasňuje si požiadavky zákazníka na požadovaný softvér, aplikáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy základnej diagnostiky hardvérových komponentov používaných klientmi
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pozná a vie využiť metódy, techniky a postupy pre vyhodnocovanie a výber vhodných komponentov, platforiem a aplikačných balíkov
Perspektíva: Aktuálna
5
terminológia z oblasti virtuálnych výpočtových prostriedkov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník si rozširuje svoje vedomosti najmä smerom k virtuálnej infraštruktúre (IaaS) alebo platformám (PaaS) a do budúcna by mal byť schopný dizajnovať softvérové produkty plne využívajúce výhody týchto platforiem (škálovateľnosť, flexibilita, odolnosť a pod.)
Perspektíva: Budúca
5
metódy a princípy inžinierskeho riešenia problémov
Príznak: Sektorová(14) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže riešiť neznáme situácie, pristupovať k problémom systematicky a analyticky. Dokáže tiež viesť k inžinierskemu prístupu aj iných členov tímu.
Perspektíva: Aktuálna
6
pracovné prostredie a pracovné podmienky
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník je oboznámený s hygienickými štandardmi a štandardmi bezpečnosti práce. Dôraz je potrebný najmä na oblasť psychohygieny, ergonómie pracovného prostredia, dodržiavanie oddychu a prestávok medzi pracovnými činnosťami.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pracovník dodržiava zásady bezpečnosti práce a je schopný ich aplikovať do navrhovaného softvérového riešenia, najmä v oblasti ergonómie, používateľskej skúsenosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie koncepčných a strategických zámerov a pozičných dokumentov v oblasti duševného vlastníctva - autorského práva a s ním súvisiacich práv
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pracovník bude čím ďalej viac potrebovať zručnosti aj v riadení softvéru ako duševného vlastníctva a s tým spojenými metódami, princípmi, štandardmi.
Perspektíva: Budúca
5
technický dozor a poradenstvo pri vývoji softvérových riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník môže vykonávať úlohu poradcu a technický dozor smerom k vývojovému tímu a/alebo zákazníkovi. Metodicky riadi programátorov pri tvorbe softvéru, hodnotí a kontroluje kvalitu ich práce vzhľadom na dizajnový zámer. Môže tiež poskytovať poradenstvo zákazníkom a iným profesiám v rámci IKT v oblasti svojej špecializácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
sledovanie aktuálnych trendov a inovácií vo vývoji softvérových riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník aktívne sleduje a zoznamuje sa s trendmi a inováciami, dokáže posúdiť a odporučiť ich vhodnosť pre riešenie problému zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola autorských práv k používanému softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Z pozície dizajnéra a autora návrhu softvéru je pracovník schopný určiť vhodnosť využitia daného softvéru z hľadiska autorských práv a licencií. Túto rolu bude vykonávať v spolupráci s inými relevantnými rolami, ale potreba tejto zručnosti sa presunie už do fázy návrhu riešenia.
Perspektíva: Budúca
5
systémová analýza, sotfvérová analýza a spracovanie technologických, podnikateľských a technických požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantným analytikom je schopný vykonať systémovú analýzu situácie, due diligence a iné vhodné analýzy (SWOT, STEP a pod.)
Perspektíva: Aktuálna
6
technická nákladová analýza komponentov softvérového riešenia
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník prispieva k analýze pracovných nákladov navrhovaného riešenia a úzko spolupracuje so zodpovedným projektovým manažérom
Perspektíva: Aktuálna
5
analýza, návrh a popis dátových rozhraní medzi subsystémami navrhovaného riešenia podľa konkrétneho zadania
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník vytvára vhodné modely navrhovaného riešenia, využíva vhodné rozhrania, napr. webové služby, XML, XSD, OWL a pod na dátovú výmenu medzi modulmi softvéru a/alebo externými prvkami.
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia a riadenie rizík súvisiacich s vývojom či nasadením softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný použiť vhodné techniky pre identifikáciu, riadenie a odstraňovanie rizík, najmä v spolupráci s inými rolami v tíme (napr. projektový manažér)
Perspektíva: Aktuálna
5
formulácia požiadaviek na vývoj softvéru a kontrola požadovaných funkčností a funkcionalít vyvíjaného softvéru
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantným analytikom, pracovník zaisťuje, že softvérové riešenie adresuje záujmy zákazníka a zainteresovaných strán.
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie vhodných softvérových technológií pre konkrétne zadanie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný zvoliť, prípadne navrhnúť vhodnú procesnú a dátovú architektúru softvéru, napr. transakčné riadenie, optimalizácia, riadenie pomocou udalostí a pod. Na základe koncepcie riešenia zo systémových analýz, analyticko-projektovej dokumentácie a podľa podmienok a požiadaviek užívateľov zabezpečuje projektovanie logických a štrukturálnych diagramov počítačových aplikácií, dizajnu, konfigurácie a upgrade softvéru, programových prostriedkov či programovacích jazykov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie a navrhovanie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy, vrátane projektovania logických a štrukturálnych diagramov počítačových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je priamo zodpovedný za návrh softvérového riešenia a jeho jednotlivých častí. Je schopný svoj návrh rozdeliť na časti, moduly a pre tie pripraviť vhodnú technicko-projektovú dokumentáciu.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie agilných metód vývoja - SCRUM
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný sa zúčastňovať a a pracovať v rámci agilných rituálov (review, retrospektíva, plánovanie aktivít a pod.), najmä s využitím metód a techník Scrum, Scrumban
Perspektíva: Budúca
5
implementácia vhodných metód a techník na vývoj softvéru a testovanie vyvíjaných softvérových riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s inými relevantnými rolami vo vývojovom tíme je pracovník schopný samostatne aj v tíme implementovať zvolené metódy, techniky, algoritmy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie vývoja a integrácie softvérových komponentov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník pôsobí ako koncepčný vodca vývojového tímu, najmä čo sa týka voľby, výberu a zhodnotenia vhodnosti použitia konkrétnych metód, algoritmov, postupov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
migrovanie dát medzi softvérovými aplikáciami
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Do budúcnosti bude pracovník potrebovať zručnosti potrebné nielen pre návrh novej aplikácie ale tiež pre migráciu dát, štruktúr a aplikácií z tradičných platforiem na cloud. Bude schopný previesť zákazníka cez úskalia migračného procesu a projektu pri zachovaní čo najväčšej kontinuity pre zákazníka.
Perspektíva: Budúca
7
poskytovanie integrovaných pohľadov na informačný systém, vrátane návrhu integrovanej architektúry informačných systémov, ich komponentov a vzájomných väzieb
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonávať činnosti týkajúce sa udržiavania a riadenia životného cyklu zákazníckych požiadaviek na softvérové riešenie. Rovnako je schopný robiť návrh, prezentácia a obhajoba technickej architektúry softvérového riešenia, vrátane silných a slabých stránok, príležitostí a ohrození z toho vyplývajúcich.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie a navrhovanie algoritmu pre riešenie konkrétnej zadanej úlohy
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je priamo zodpovedný za návrh a vyhodnotenie vhodnosti a kvality algoritmu pre riešenie úlohy zadanej zákazníkom
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh riešení softvéru na základe požiadaviek klienta na zmenu
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný spracovať požiadavku zo strany zákazníka a transformovať ju na koherentný návrh softvéru, algoritmu, metódy či procesu tak, aby požadovaná zmena špecifikácie produktu mohla byť schválená. Zároveň zabezpečuje aktuálnosť technických riešení, procedúr a modelov v súlade s platnými technickými štandardami, ako aj zmluvne dohodnutým požiadavkami zákazníka.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie analyticko-projektovej dokumentácie a príprava analyticko-projektovej dokumentácie pre softvérové riešenie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník samostatne dokumentuje svoj návrh softvéru a s ním súvisiace rozhodnutia, podporné či odmietavé stanoviska, v súlade s procesmi platnými u zákazníka a/alebo zamestnávateľa. V spolupráci s inými rolami (napr. projektový manažér, analytik a pod) túto dokumentáciu prezentuje a obhajuje u zástupcov zákazníka aj investora.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyjednávanie a príprava požiadaviek na zmenu špecifikácie softvérového systému
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantným analytikom sa zúčastňuje na vyjednávaní so zástupcami zákazníka a prispieva k definícii požiadaviek na zmeny v navrhovanom softvéri či aplikácii. Z hľadiska koncepčného, pracovník požiadavku na zmenu softvérového riešenia schvaľuje a zodpovedá za jej kompatibilitu s celkovou architektúrou.
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie nástrojov koučingu
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Pracovník je schopný vykonávať činnosti koučingu kolegov a tímu v oblastiach svojej kompetencie a/alebo príbuzných oblastiach a využívať techniky pre efektívnu odbornú komunikáciu a moderovanie tímových aktivít
Perspektíva: Budúca
5
koordinácia čiastkových úloh súvisiacich s návrhom, vývojom, implementáciou a nasadením informačných systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Pracovník dokáže deliť komplexnú úlohu na časti a koordinovať čiastkové návrhy v spolupráci s vývojovým a inžinierskym tímom.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie rozsiahlych úloh v oblasti špecifikácie, návrhu a integrácie komplexných IT riešení
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Po technickej, funkčnej a koncepčnej stránke je pracovník schopný koordinovať návrh, špecifikáciu a integráciu softvéru a/alebo aplikácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia aktivít pri získavaní a analýze požiadaviek zákazníka na systémové riešenie
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V spolupráci s relevantným analytikom dokáže koordinovať a prispievať k technicko-funkčno-koncepčnej analýze požiadaviek zákazníka na softvérové riešenie a/alebo aplikáciu.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.