Grafický dizajnér (grafik)

Grafický dizajnér (grafik)Grafický dizajnér (grafik) navrhuje a vytvára vizuálne (grafické) stvárnenie tlačených alebo digitálnych publikácií a produktov. Zodpovedá za výber adekvátnej typografie, obrázkov, ilustrácií, fotografií, prípadne iných multimediálnych prvkov vizuálnej komunikácie. Využíva nové trendy vizuálnej komunikácie – počítačovú animáciu a multimediálnu produkciu. Ručne alebo pomocou počítačového softvéru vyhotovuje vizuálne koncepty v celej šírke produktov grafického dizajnu: piktogram, znak, symbol, logo, akcidenčné tlačoviny, komplexný vizuálny štýl (Corporate Identity, Brand Identity), plagát, tlačené médiá (časopis, leták, brožúra, katalóg, portfólio), komplexný knižný dizajn, obalový dizajn, návrhy na tričká a propagačné predmety, tvorba webových stránok, navigačné systémy, infografiky, vizuálna komunikácia v priestore, meste a krajine. Spolupracuje s tvorcami obsahu a členmi kreatívneho tímu na zabezpečení prístupnej a estetickej prezentácie informácií.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
17922/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
ENGraphic designer
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
2166
SK ISCO-08
2166001
ESCO
578
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2166001

Kompetencie

Matematická gramotnosť
5
Ekonomická a finančná gramotnosť
5
Technická gramotnosť
5
Zdravotná gramotnosť
5
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Talent
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Semiotika diel vizuálnych umení - postupy práce s jednotlivými znakmi a ich notáciami pri kreovaní špecifického vizuálneho jazyka v diele, komplexne a efektívne vyjadrujúceho obsah diela (reč produktu); princípy využívania znakov a symbolov v komunikácii (osobitne) bez textových notácií.
Perspektíva: Aktuálna
6
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základy marketingu v umení a reklame; nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v kreatívnom priemysle.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
právne aspekty a etika v masovej komunikácii a reklame
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Autorskoprávna a priemyselnoprávna ochrana diel vizuálneho umenia - prehľad v autorskoprávnej a priemyselnoprávnej ochrane diel; znalosť odlíšenia príslušného spôsobu ochrany diel podľa ich charakteru; poznatky o materializácii a zverejnení diela pre právo priority; relevantné administratívne kroky pri ochrane diel; prehľad v časových a finančných parametroch ochrany diel.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy práce so špecializovaným softvérom
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Grafické softvéry na editáciu bitmapovej a vektorovej grafiky (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator), zalamovacie aplikačné programy (Adobe InDesign), písmové editory na tvorbu písma (FontLab), aplikácie na tvorbu animácií (Adobe After Effects).
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
výtvarné techniky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Základné výtvarné techniky a techniky multimediálnej tvorby preferované v komunikačných riešeniach
Perspektíva: Aktuálna
6
história výtvarného umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny výtvarnej kultúry, dejiny grafického dizajnu.
Perspektíva: Aktuálna
5
základy výtvarnej tvorby
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
typografia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Dejiny písma, klasifikácia písem, sadzba, tvorba písma, typografické pravidlá, aplikovaná typografia.
Perspektíva: Aktuálna
6
nové trendy v polygrafickej výrobe
Príznak: Sektorová(6) ?
Špecifikácia: Tlačiarenské techniky, základy DTP a materiály používané pri výrobe všetkých druhov
printových médií.
Perspektíva: Aktuálna
6
súčasné trendy v audiovizuálnom umení a reklame
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prehľad v súčasných trendoch výtvarného umenia, audiovizuálnej tvorby a reklamy s kritickým rozlíšením krátkodobých, módnych trendov (looks) od trendov s možnými budúcimi dosahmi na kreovanie štýlov na účely posúdenia ich využiteľnosti a relevantnosti pre konkrétne práce v oblasti vizuálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
teória farieb
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
orientácia v normách a typografických pravidlách sadzby, úpravách a zlomoch textu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie činností, voľba postupu práce, realizačných technológií a výroby finálnej podoby komunikačných konceptov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Uplatňovanie metodiky práce v dizajne vizuálnej komunikácie - dodržiavanie metodického, systémového a chronologického postupu pri navrhovaní, príprave podkladov pre finálnu výrobu; výber realizačných technológií a postupov na efektívnu, kvalitnú a bezpečnú materializáciu komunikačného obsahu a jeho formátu.
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza zadaní, propozícií alebo výsledkov prieskumov na tvorbu konceptov vizuálnej materializácie obsahu posolstva komunikovaného adresátom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie dizajnu web stránok
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Grafický návrh web stránok - tvorba grafického konceptu a finálneho vizuálneho štýlu.
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba návrhov vizuálneho konceptu publikácií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Tvorba a editovanie vizuálnych konceptov a návrhov dizajnu publikácií a produktov.
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia výtvarných techník a techník multimediálnej tvorby preferovaných v komunikačných riešeniach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie a tvorba programov korporátnej identity, korporátneho dizajnu a vizuálu
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca na tvorbe grafických značiek, logotypov a ďalších vizuálnych prvkov brandingu v rámci korporátneho dizajnu.
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba písma a digitálneho fontu
Príznak: Sektorová(6) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie textových a obrazových podkladov do tlače
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spolupráca s inými grafikmi, dizajnérmi, fotografmi, ilustrátormi, rôznymi inštitúciami atď.
Perspektíva: Aktuálna
5
komunikácia s fotografickými agentúrami, majiteľmi webových obrazových stránok, múzeami, príp. ďalšími subjektmi na účely zabezpečenia práva na použitie ilustračných fotografií a obrázkov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
práca s grafickým tabletom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
4
používanie záznamových, DTP a reprodukčných technológií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Samostatné alebo asistenčné (v prípade špecifického zariadenia) ovládanie hardvéru, prístrojového vybavenia, nástrojov a profesijných pracovných pomôcok pri tvorbe a aplikovaní vizuálnej a multimediálnej komunikácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
úpravy digitálneho obrazu v grafických programoch, jeho príprava na ďalšie spracovanie
Príznak: Sektorová(24) ?
Špecifikácia: Ovládanie grafických editorov, ako sú Adobe InDesign, Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Acrobat Pro ArtPro plus (Esko), resp. iných použiteľných editorov alebo tvorba 3D packshot.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
6
úprava farebných hodnôt a gradácie, farebné zjednocovanie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza, napodobenie a návrh vizuálneho štýlu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realistická a štylizovaná kresba figúry, portrétu a predmetu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Rysovacie a kresliace prostriedky (rysovacia doska, tablety – návrhári)
Umelecké nástroje, pomôcky a materiály
Výtvarné nástroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – inovatívne výrobné postupy v oblasti vydavateľstiev, médií a audiovízie
Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.