Databázový dizajnér

Databázový dizajnérDatabázový dizajnér vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti návrhu a implementácie dátového modelu pre konkrétnu softvérovú aplikáciu. Na základe analýzy požiadaviek definuje typ, rozsah a štruktúru spracúvaných dát, volí vhodné dátové typy, navrhuje dátový model vo forme UML diagramov, obvykle relačný dátový model vo forme E-R diagramu, určuje typ databázy alebo formát datasetu. Určuje spôsoby prezentácie dát - kódovanie, komprimáciu, vizualizáciu. Implementuje dátový model do databázovej schémy v danom jazyku, pre daný databázový systém alebo platformu, obvykle relačný model v jazyku SQL. Určuje hierarchiu prístupových práv, spôsob prepojenia dát na iné informačné systémy, navrhuje úroveň dátovej bezpečnosti a spôsoby zabezpečenia dát - šifrovanie, podpisovanie, overovanie. Operatívne analyzuje, testuje a optimalizuje vytvorenú databázu alebo dataset. Vytvára technickú a používateľskú dokumentáciu. Volí vhodnú licenciu pre datasety otvorených dát alebo prepojených dát. Me...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17900/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENDatabase designer
ENDatabase architekt
SKDatabázový architekt
ENDatabase engineer
SKDatabázový inžinier
ENDatabase specialist
SKDatabázový špecialista
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne, v oblasti ITIL v4 – Foundation, Service Operation, Service Transition alebo ekvivalentné. Rovnako akceptovateľným smerom je relevantná priemyselná certifikácia, napr. LPIC-3 Enterprise professional Virtualization and HA.


Certifikácia v oblasti administrácie a inžinieringu databázových riešení a platforiem
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Data Engineer, MS SQL Server Administrator, Oracle Certified Professional (mySQL, 12C), IBM Certified Database Administrator (DB2), prípadne iné ekvivalentné certifikáty zamerané na iné databázové (SQL ako aj NoSQL) riešenia a platformy.


Certifikácia na vývoj softvéru a riešení v renomovanom programe

Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2521
SK ISCO-08
2521001
ESCO
950
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2521001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika tvorby syntaktickej konštrukcie v jazyku SQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dopytovacie jazyky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika riadenia a správy bázy dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné politiky, štandardné techniky napádania databázovej vrstvy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy monitorovania dátovej bezpečnosti systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy projektovania dizajnu a architektúry databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy návrhu logického (doménového) modelu dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy vytvárania konceptuálneho modelu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy vytvárania fyzického modelu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovacie nástroje
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
databázové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dátové a objektové štruktúry, vzťahy, objektovo-relačné mapovanie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
migrácia dát, metódy integrácie a zálohovania dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby validácie a ochrany dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy riadenia výkonnosti dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
štúdium analytickej dokumentácie a technických požiadaviek
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technickej dokumentácie v rámci databázového dizajnérstva
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie prevádzkových pravidiel pre prevádzku dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na návrhu koncepcie riešenia softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh spôsobov riadenia a monitorovania riadenia výkonnosti dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh spôsobov zabezpečenia a monitorovania dátovej bezpečnosti systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovanie funkčnosti a väzieb navrhovanej databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programovanie databázovej vrstvy aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh reportov o stave databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie a implementácia dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizovanie výkonnosti navrhovanej databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh bezpečnostnej politiky databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie dátových a objektových štruktúr a definovanie ich väzieb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie návrhovej dokumentácie v rámci databázového dizajnérstva
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pre používateľov databáz a súvisiacich softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.