Databázový dizajnér

Databázový dizajnérDatabázový dizajnér vykonáva, prípadne riadi odborné činnosti v oblasti návrhu a implementácie dátového modelu pre konkrétnu softvérovú aplikáciu. Na základe analýzy požiadaviek definuje typ, rozsah a štruktúru spracúvaných dát, volí vhodné dátové typy, navrhuje dátový model vo forme UML diagramov, obvykle relačný dátový model vo forme E-R diagramu, určuje typ databázy alebo formát datasetu. Určuje spôsoby prezentácie dát - kódovanie, komprimáciu, vizualizáciu. Implementuje dátový model do databázovej schémy v danom jazyku, pre daný databázový systém alebo platformu, obvykle relačný model v jazyku SQL. Určuje hierarchiu prístupových práv, spôsob prepojenia dát na iné informačné systémy, navrhuje úroveň dátovej bezpečnosti a spôsoby zabezpečenia dát - šifrovanie, podpisovanie, overovanie. Operatívne analyzuje, testuje a optimalizuje vytvorenú databázu alebo dataset. Vytvára technickú a používateľskú dokumentáciu. Volí vhodnú licenciu pre datasety otvorených dát alebo prepojených dát. Me...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre informačné technológie a telekomunikácie
Kód/revízia
17900/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENDatabase designer
ENDatabase architekt
SKDatabázový architekt
ENDatabase engineer
SKDatabázový inžinier
ENDatabase specialist
SKDatabázový špecialista
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Certifikácia v oblasti riadenia IT služieb a organizačných procesov v renomovanom programe
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne, v oblasti ITIL v4 – Foundation, Service Operation, Service Transition alebo ekvivalentné. Rovnako akceptovateľným smerom je relevantná priemyselná certifikácia, napr. LPIC-3 Enterprise professional Virtualization and HA.

Certifikácia v oblasti administrácie a inžinieringu databázových riešení a platforiem
Poznámka: Napríklad, ale nie výlučne: Microsoft Certified: Azure Data Engineer, MS SQL Server Administrator, Oracle Certified Professional (mySQL, 12C), IBM Certified Database Administrator (DB2), prípadne iné ekvivalentné certifikáty zamerané na iné databázové (SQL ako aj NoSQL) riešenia a platformy.

Certifikácia na vývoj softvéru a riešení v renomovanom programe
Certifikácia na riadenie projektov (klasické a/alebo agilné) v renomovanom programe
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2521
SK ISCO-08
2521001
ESCO
950
SK NACE Rev. 2
J62
CPA 2015
J62
Príslušnosť k povolaniu
2521001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
informatika
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika tvorby syntaktickej konštrukcie v jazyku SQL
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Kyberbezpečnosť (kybernetická, digitálna bezpečnosť)
7
dopytovacie jazyky
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika riadenia a správy bázy dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bezpečnostné politiky, štandardné techniky napádania databázovej vrstvy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy monitorovania dátovej bezpečnosti systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy projektovania dizajnu a architektúry databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy návrhu logického (doménového) modelu dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy vytvárania konceptuálneho modelu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy vytvárania fyzického modelu
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
modelovacie nástroje
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
databázové systémy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dátové a objektové štruktúry, vzťahy, objektovo-relačné mapovanie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
migrácia dát, metódy integrácie a zálohovania dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby validácie a ochrany dát
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy riadenia výkonnosti dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
metódy a postupy tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
štúdium analytickej dokumentácie a technických požiadaviek
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie metód a postupov tvorby technickej dokumentácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie technickej dokumentácie v rámci databázového dizajnérstva
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie prevádzkových pravidiel pre prevádzku dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na návrhu koncepcie riešenia softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh spôsobov riadenia a monitorovania riadenia výkonnosti dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh spôsobov zabezpečenia a monitorovania dátovej bezpečnosti systémov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
testovanie funkčnosti a väzieb navrhovanej databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
programovanie databázovej vrstvy aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh reportov o stave databáz
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie a implementácia dátových úložísk
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizovanie výkonnosti navrhovanej databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh bezpečnostnej politiky databázy
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie dátových a objektových štruktúr a definovanie ich väzieb
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie návrhovej dokumentácie v rámci databázového dizajnérstva
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poradenstvo pre používateľov databáz a súvisiacich softvérov
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Ako sa dáta stávajú strategickým zdrojom pre firmy, bude sa zvyšovať ich zložitosť, narastie počet analyzovaných premenných ako aj typy a rýchlosť vykonávaných analýz. Takmer všetky analýzy, ktoré sa postupne v organizačných procesoch udomácnia, budú založené na strojovom učení („machine learning“ alebo ML) a rôznych metódach umelej inteligencie („artificial intelligence“, AI alebo UI). Približne do roku 2024 bude podľa trhových analytikov rozsah manuálnych a ad-hoc úkonov týkajúcich sa manažmentu dát a informácií redukovaný o minimálne 45%, a to najmä vďaka strojovému učeniu (ML) a automatizácii používajúcej rôzne prvky UI. Už do troch rokov sa očakáva, že polovica všetkých analytických dopytov bude generovaná skrz spracovanie hlasu a prirodzeného jazyka, čo bude znamenať významnú rolu UI ako iniciátora a interpretátora analýz. Jedna z kľúčových technológií podporujúcich UI a analytiku vo všeobecnosti sú tzv. grafové databázy (na rozdiel od dnes štandardných relačných, SQL riešení) – u týchto sa predpokladá 100% medziročný trhový nárast v najbližších troch až piatich rokoch.
Charakteristika:
Titulný obrázok Integrovanie kybernetickej bezpečnosti, bezpečnosti prevádzky (šifrovanie, heslá, účty a kľúče, autentizácia, digitálne podpisy, bezpečnostné schránky a pod.), kontrola prístupu, kontrolné platformy a pod. ako reakcia na nárast hodnoty dát, možnosť ovládania prostredia na diaľku, nárast počtu a rozmanitosti útokov, nové spôsoby a ciele útokov a kybernetického zločinu. Útoky sa zameriavajú na systémovú infraštruktúru aj na koncové užívateľské zariadenia a zariadenia a zariadenia IoT.
Charakteristika:
Titulný obrázok Technológie pre zdieľanie a ukladanie informácií na distribuovanej databáze, kde sú kryptograficky chránené identity a transakcie. Implementácia blockchainu pozostáva z dvoch druhov záznamov: transakcií a blokov. Transakcie predstavujú dáta vložené do databázy užívateľovi, bloky potom záznamy potvrdzujúce, kedy a ako bola konkrétna transakcia pridaná do databázy blockchainu. Transakcie sú vytvárané užívateľmi, ktorí systém používajú ako databázu. Bloky oproti tomu vytvárajú "ťažiari", ktorí používajú softvér či hardvér vytvorený špecificky na vytváranie blokov. Transakcie vytvorené užívateľmi sú voľne odovzdávané od uzla k uzlu podľa toho, kto má práve s kým naviazané spojenie. Každý uzol obsahuje kompletnú či čiastočnú kópiu blockchainu. Tým je vyriešený problém centralizovaných databáz, ktoré používajú konvenčné technológie. Blockchain je stále vyvíjajúca sa technológia a existuje viacero výziev, ktoré treba riešiť, než dôjde k masovej implementácii. Hlavné výzvy vývoja blockchainu sa týkajú rýchlosti, rozsahu a regulácie. Decentralizované systémy sú zo svojej podstaty menej účinné ako centralizované systémy a musia riešiť kompromisy medzi bezpečnosťou a rozsahom svojich služieb. Očakáva sa, že technológie na báze blockchainu sa budú využívať, okrem bankovníctva, aj v hlavných priemyselných odvetviach, najmä pre plánovanie a správu dodávateľských reťazcov.
Charakteristika:
Titulný obrázok Softverizácia je technologický pojem pre virtualizáciu a definovanie fyzického sveta pomocou softvéru. Zastrešujúcim pojmom je: "softvérovo definované všetko (SDE)", ktorý popisuje, ako virtualizácia a abstrahovanie od základnej hardvérovej infraštruktúry môže byť využitá, aby sa informačné technológie stali flexibilnejšími a svižnejšími. Patria sem najmä softvérovo definované siete, softvérovo definované úložiská a softvérovo definované dátové centrá.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.