Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik

Špecialista v živočíšnej výrobe, zootechnikŠpecialista v živočíšnej výrobe, zootechnik analyzuje, riadi a usmerňuje výrobný proces v chove hospodárskych zvierat v rámci poľnohospodárskeho podniku - aj vo vzťahu k externým subjektom. Dohliada na prevádzkový program v živočíšnej výrobe. Zodpovedá za správne ustajnenie zvierat, čistotu ustajňovacích priestorov, tvorbu skupín, presuny zvierat a dobré životné podmienky zvierat. Zodpovedá aj za nastavenie správnej výživy, kontrolu kŕmenia, kvalitu krmív, kontrolu zásob krmív a ich správne uskladnenie. Zabezpečuje výrobu a nákup krmív. Vedie chov zvierat tak, aby dosiahol chovateľský cieľ a množstvo predpokladanej produkcie. Zodpovedá za správnu plemenitbu a zabezpečuje reprodukciu zvierat. Odovzdáva produkciu a zodpovedá za kvalitu vyrobených produktov. Vedie evidenciu chovaných zvierat v Centrálnej evidencii hospodárskych zvierat a knihu veterinárnych zákrokov. Dohliada na zdravotný stav chovaných zvierat a spolupracuje s veterinárnym lekárom. Zodpovedá za používané technológie a...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1790/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKŠpecialista v živočíšnej výrobe
SKZootechnik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132002
ESCO
397
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
2132002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
trendy vývoja v informačných technológiách a telekomunikáciách
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
prístupy a možnosti uplatňovania IoT - Internet vecí/priemyselný internet
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: V poľnohospodárstve.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
5
postupy merania efektívnosti výrobného procesu v rastlinnej alebo živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
7
systém poskytovania dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Znalosť základných právnych predpisov s dopadom na chov hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby ošetrovania a starostlivosti o hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Spôsoby presunov zvierat, pasenia, kŕmenia, napájania a dojenia zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
zariadenia a technológie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pokročilé vedomosti o zariadeniach a technológiách používaných v živočíšnej výrobe - dojárne, kŕmne a napájacie linky, technológie na odpratávanie exkrementov, vzduchotechnika.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
7
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pokročilé vedomosti o technike chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
spôsoby nakladania a uskladnenia biologického odpadového materiálu
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pokročilé vedomosti o reprodukcii a plemenitbe jednotlivých druhov hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
manažment chovu zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia a plánovania v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Znalosť metód riadenia, pokročilé vedomosti o plánovaní v procese chovu jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pokročilé vedomosti o potrebách jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat vzhľadom k ich životným potrebám a technológii chovu.
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy stavieb pre hospodárske zvieratá
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a riadenie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a základné pojmy v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
metódy selekcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správnej praxe pri chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
druhy a náležitosti evidencie v chovoch hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Pokročilé vedomosti o výžive a kŕmení jednotlivých druhov a kategórií hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanizačné prostriedky v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesy digitalizácie a analytiky dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
zoológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochorenia, stavy a úrazy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Primerané vedomosti o chorobách a nákazách hospodárskych zvierat a spôsoboch ich prevencie. Starostlivosť o choré zvieratá podľa pokynov veterinárneho lekára, schopnosť vykonávať drobné veterinárne zákroky. Primerané vedomosti o zoonózach (chorobách prenosných zo zvierat na človeka) a ich prevencii.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
vedomosti o dobrých životných podmienkach zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky zvierat zahŕňajú tieto operácie: a) zlepšenie starostlivosti o dojnice, b) zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných, c) zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení, d) zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie požiadaviek bezpečnostných predpisov pri manipulácii s odpadmi
Príznak: Sektorová(13) ?
Špecifikácia: Vzhľadom na životné prostredie.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
orientácia v technologických postupoch v rastlinnej/živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V živočíšnej výrobe.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie komplexných výrobných plánov živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany pri používaní poľnohospodárskej mechanizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia princípov ekologického poľnohospodárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Ekologické (alternatívne) poľnohospodárstvo
7
ovládanie a kontrola prvkov IoT
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: IoT Internet vecí / IIoT Priemyselný internet vecí
Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
5
kontrola dodržiavania technologických procesov pri chove hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola výživy hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie, hodnotenie a kontrola ekonomických výsledkov firmy v agropodnikaní
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: S dôrazom na živočíšnu výrobu.
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania veterinárnych hygienických požiadaviek vo výrobe, spracovaní, skladovaní a preprave živočíšnych produktov, posudzovanie výsledkov prehliadok zvierat určených na porážku
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie kompletnej zootechnickej a účtovnej evidencie v živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zápis a vedenie chovateľskej a inej evidencie v súlade s legislatívou
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie chovu a kategórií hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedenie základnej chovateľskej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a označovanie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie prevádzkovej dokumentácie chovu hospodárskych zvierat a živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
reklama, propagácia poskytovaných služieb a tovarov, marketingové aktivity
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
7
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly reprodukcie hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie dobrých životných podmienok zvierat podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 75/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v súvislosti s opatreniami programu rozvoja vidieka v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Dobré životné podmienky zvierat zahŕňajú tieto operácie: a) zlepšenie starostlivosti o dojnice, b) zlepšenie ustajňovacích podmienok výkrmových ošípaných, c) zlepšenie životných podmienok prasníc a prasiatok po narodení, d) zlepšenie životných podmienok v chove hydiny.
Perspektíva: Aktuálna
7
výroba krmív a kŕmnych zmesí podľa technologického postupu
Príznak: Sektorová(3) ?
Špecifikácia: Vrátane zabezpečovania nákupu krmív a konzervovania objemových krmív.
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia digitalizácie a analytika dát v poľnohospodárstve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie poľnohospodárskej farmy
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: S dôrazom na riadenie živočíšnej výroby.
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie plemenárskych prác a procesu reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
komplexné riadenie živočíšnej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Riadenie jednotlivých úsekov živočíšnej výroby, vrátane vzťahov s dodávateľmi a odberateľmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia, riadenie a plánovanie činností s mechanizačnými prostriedkami
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
7
určovanie činností v agropodnikaní s využitím vlastných kapacít
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie hygienických noriem, bezpečnostných a veterinárnych predpisov a noriem vzťahujúcich sa k agropotravinárstvu
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane zabezpečenia liečby zvierat, aplikácie veterinárnych zákrokov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu vo výrobe, službách a pod. (napr. dielne, malej prevádzky a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.