Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Špecialista v oblasti záhradníctva

Špecialista v oblasti záhradníctvaŠpecialista v oblasti záhradníctva koordinuje, riadi a zabezpečuje odborné činnosti týkajúce sa pestovania záhradníckych rastlín. Špecialista v oblasti záhradníctva riadi práce a usmerňuje postupy pri výsadbe, pestovaní a ošetrovaní rôznych druhov zeleniny, kvetín, ovocných stromov a okrasných drevín. Zodpovedá za agrotechnickú prípravu pôdy, osiva a sadby, aplikáciu hnojív a ochranných prostriedkov proti chorobám, škodcom a burinám a evidenciu aplikovaných chemických látok. Riadi zber, pozberovú úpravu a expedíciu záhradníckych produktov. Zabezpečuje dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike. Kontroluje a zabezpečuje dodržiavanie pracovných a technologických postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1788/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Alternatívne názvy
SKZáhradník špecialista
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s dezinfekčnými prípravkami na profesionálne použitie a na prácu s prípravkami na reguláciu živočíšnych škodcov na profesionálne použitie podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a s toxickými látkami a zmesami, ktoré vydáva regionálny úrad verejného zdravotníctva podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 3 písm. a) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2132
SK ISCO-08
2132004
ESCO
2090
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
2132004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
biológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
meteorológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
klimatológia
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pedológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o vzniku pôdy, druhoch, typoch, vlastnostiach pôdy, obsahu živín a humusu v pôde, pôdnej reakcii pôdy a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
6
systém poskytovania dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby prípravy a spracovania pôdy a substrátov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní poľnohospodárskych plodín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
6
druhy poľnohospodárskych plodín, burín a invazívnych druhov rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby sadovníckych a krajinárskych úprav
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vinohradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Náuka o druhoch viniča a charakteristika odrôd.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby ochrany rastlín proti škodcom a likvidácia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby výživy rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
agrochémia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady správnej poľnohospodárskej praxe pri pestovaní záhradníckych rastlín a drevín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riziká použitia prípravkov na ochranu rastlín pre zdravie ľudí a životné prostredie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy hydroponického pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
6
spôsoby vertikálneho pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
6
princípy ovocinárstva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
stroje a zariadenia v záhradníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika a riadenie v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby výsadby, údržby a ochrany vegetačných prvkov
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Mobilná zeleň - zeleň v nádobách rôznej veľkosti a rôzneho typu. Spôsoby ošetrovania nádob. Vertikálna zeleň - ťahavé druhy rastlín určené na ploty, strechy a pod. Spôsoby výsadby vegetácie na konštrukciách a starostlivosti o ne.
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby realizácie a údržby zelene
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane údržby parkov, športových plôch a iných vegetačných prvkov.
Perspektíva: Aktuálna
6
záhradníctvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vhodnosť a kvalita závlahových komponentov a spôsoby využívania závlahových systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a normy v oblasti pestovateľských postupov v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment závlah
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
floristika, aranžovanie kvetín, kvetinárstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dendrológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
arboristika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
parametre kvality v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technické procesy v záhradníctve a technické parametre jednotlivých operácií pri pestovaní záhradníckych rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spôsoby pestovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
6
technológie a prevádzka skleníkových systémov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
6
metódy riadenia a plánovania v záhradníckej a sadovníckej produkcii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy ochrany prírody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy zachovávania a tvorby krajiny
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
6
princípy a zásady hospodárenia s prírodnými zdrojmi, trvalo udržateľný rozvoj
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V prípade čerpania podpory zo strany EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Orientácia v právnych predpisoch a technických normách v oblasti BOZP a v oblasti životného prostredia (voda, vzduch, odpady, chemické látky a pod.).
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v predpisoch a pokynoch týkajúcich sa poskytovania poľnohospodárskych dotácií
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane vypracovania žiadosti o poľnohospodárske dotácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba plánov hnojenia a ochrany rastlín a ich realizácia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hnojenie záhradných rastlín - aplikácia výživy, postrekov, prírodných hnojív a iných chemických látok používaných v záhradníctve, vrátane aplikácie ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
6
navrhovanie a uplatňovanie pracovných postupov v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie komplexných plánov záhradníckej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
6
vypracovanie návrhu zásad v oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie a stanovovanie technických a technologických požiadaviek na mechanizačné prostriedky na ochranu rastlín v rámci dohľadu nad ich funkčnou spôsobilosťou
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola skladovania, používania a zneškodňovania prípravkov na ochranu rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola dodržiavania technologických procesov pri pestovaní, výžive a ochrane rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavovanie podkladov na účtovanie, kalkulácie a tvorbu cien v záhradníckej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Marketing v poľnohospodárstve
6
komunikácia s orgánmi štátnej správy v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hydroponické pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hydroponické pestovanie rastlín
6
vertikálne pestovanie rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: V závislosti od konkrétneho podniku.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Vertikálne poľnohospodárstvo
6
ošetrovanie a príprava pôdy, príprava substrátov na pestovanie kvetín a záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie predpestovania sadby a rozmnožovania rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane generatívneho a vegetatívneho rozmnožovania škôlkarského materiálu v ovocných škôlkach a rozmnožovania rastlín v laboratóriu metódou ""in vitro"".
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie výsadby, pestovania a ošetrovania rastlín v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Ide o rôzne druhy kvetín, zeleniny, okrasných a ovocných drevín a ďalších rastlín vo vonkajších podmienkach aj krytých priestoroch.
Perspektíva: Aktuálna
6
vysádzanie a ošetrovanie rôznych skupín kvetín počas vegetácie vo vonkajších podmienkach a v krytých priestoroch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zakladanie a udržiavanie zelene
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zakladanie a údržba trávnatých plôch
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
hnojenie záhradných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia chemických látok používaných v záhradníctve
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
6
zavlažovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia ochranných prostriedkov proti chorobám a škodcom okrasných rastlín
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Precízne poľnohospodárstvo
Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
6
sledovanie stavu porastov počas vegetácie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komplexné riadenie záhradníckej výroby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vrátane riadenia jednotlivých úsekov záhradníckej výroby a ich zamestnancov.

Riadenie zberu, pozberových úprav a expedície záhradníckych produktov.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
6
koordinácia činností v oblasti dodávateľských a odberateľských vzťahov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti záhradníctva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia a analytika dát v poľnohospodárstve
Marketing v poľnohospodárstve
6
riadenie zberu v rastlinnej výrobe a pozberové práce
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia v poľnohospodárstve
6
uplatňovanie ekonomických poznatkov v oblasti záhradníctva
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Samostatne hospodáriaci roľník

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.