Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Inšpektor plemenárskej inšpekcie

Inšpektor plemenárskej inšpekcieInšpektor plemenárskej inšpekcie vykonáva kontroly na úseku šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat podľa platnej legislatívy. Vypracováva návrhy opatrení na riešenie zistených nedostatkov a odporúčania na udelenie oprávnenia, resp. poverenia na výkon činnosti v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat. Na základe vykonaných kontrol a informácií vyhotovuje záznamy a kontrolné protokoly. V súlade s predpismi o štátnej kontrole vypracováva podklady na uloženie pokút a zvláštnych opatrení oprávneným a povereným organizáciám, chovateľom a fyzickým osobám, ak porušia povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, jeho vykonávacích predpisov a príslušných technických noriem. Inšpektor plemenárskej inšpekcie zabezpečuje analýzy, ktoré súvisia s činnosťou podľa citovaného zákona a navrhuje opatrenia na riešenie z...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1783/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti hodnotiteľa podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. b)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon úloh starostlivosti o rozvoj plemenitby podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. a) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3240
SK ISCO-08
3240004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3240004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
otvorené vzdelávacie možnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
legislatíva EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012 z 8. júna 2016 o zootechnických a genealogických podmienkach na plemenitbu čistokrvných plemenných zvierat, hybridných plemenných ošípaných a ich zárodočných produktov a na obchodovanie s nimi a ich vstup do Únie a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 652/2014, smernice Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a zrušujú určité akty v oblasti plemenitby zvierat („nariadenie o plemenitbe zvierat“), Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/717 z 10. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o vzorové formuláre zootechnických osvedčení na plemenné zvieratá a ich zárodočné produkty, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1422 zo 4. augusta 2017, ktorým sa určuje referenčné centrum Európskej únie zodpovedné za vedecký a technický prínos k harmonizácii a zlepšeniu metód kontroly úžitkovosti a genetického hodnotenia čistokrvných plemenných zvierat druhov hovädzieho dobytka, Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o vzorové formuláre určené na informácie, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamov uznaných chovateľských organizácií a chovateľských podnikov, Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1940 z 13. júla 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o obsah a formát zootechnických osvedčení vydaných pre čistokrvné plemenné zvieratá rodu Equus obsiahnutých v jedinečnom identifikačnom dokumente vydávanom na celú dĺžku života pre zvieratá čeľade koňovité.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy z oblasti šľachtenia a plemenitby
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky 18/2001 Z.z. o vykonávaní kontroly úžitkovosti, kontroly dedičnosti a testovania úžitkových vlastností, kontroly zdravia, kontroly dedičnosti a testovania zdravia, hodnotenia zovňajška hospodárskych zvierat, o založení a vedení plemennej knihy, založení a vedení plemenného registra, vedení predpísanej evidencie a o overovaní pôvodu hospodárskych zvierat, Zákon č. 194/1998 Z.z. bude v dohľadnom čase zrušený – nahradený novým, ktorého návrh je predmetom konzultácií medzi MPRV SR a EK.
Perspektíva: Aktuálna
7
genetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy rozhodnutí na udelenie a odnímanie licencií, koncesií, inštruktorských oprávnení a povolení v doprave, vydávania osvedčení o prevádzkovaní dopravy, o odbornej spôsobilosti, o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku v doprave na základe výsledku skúšky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne zariadenia a ich súčasti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
adaptabilita jednotlivých druhov zvierat na životné prostredie a podmienky v starostlivosti ľudí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v rastlinnej a živočíšnej výrobe
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby chovu hospodárskych zvierat a ich produkcia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy pripárovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plemenárska biológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Plemená hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výživa a kŕmenie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
šľachtenie a plemenitba
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby vedenia záznamov z plemenárskej inšpekcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti životného prostredia a jeho ochrany
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Šľachtenia a plemenitby hospodárskych zvierat.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie opatrení na riešenie nedostatkov zistených v rámci plemenárskej inšpekcie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov stanovísk a odporúčaní na udelenie oprávnenia, resp. poverenia na výkon činnosti v šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
analytické rozbory súvisiace s plemenárskou inšpekciou
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe (AKIS)
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
zápis a vedenie chovateľskej a inej evidencie v súlade s legislatívou
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kontrola vedenia plemenárskej evidencie a dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie podkladov na ukladanie pokút
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie oprávnených sťažností a podnetov právneho charakteru a zaisťovanie nápravy
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie otvorených vzdelávacích možností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
7
riadenie a odborné vedenie pracovníkov zabezpečujúcich kontrolu podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie úseku, odboru, útvaru, závodu a pod. ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.