Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave

Sprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej dopraveSprievodca a vlakvedúci v osobnej železničnej doprave zodpovedá za dopravné a prepravné činnosti spojené s prípravou, sprevádzaním a príchodom vlaku do cieľového bodu. Sprevádza vlaky osobnej dopravy, kontroluje a vystavuje cestovné doklady. Podáva informácie o spojoch, zúčastňuje sa na výprave vlaku, na skúške bŕzd, posune, vykonáva prehliadku vozňov a ich zariadení, obsluhuje a kontroluje osvetlenie, vykurovanie vozňov a ovládanie klimatizácie na nových modernizovaných vozňoch, vyhotovuje vlakovú dokumentáciu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre dopravu, logistiku, poštové služby
Kód/revízia
1781/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe v znení neskorších predpisov
Zákon č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o spôsobilosti z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 a § 32)
Preukaz obsluhovateľa dopravných zariadení podľa vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach v znení neskorších predpisov (§ 30)
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5112
SK ISCO-08
5112001
ESCO
1882
SK NACE Rev. 2
H49
CPA 2015
H49
Príslušnosť k povolaniu
5112001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
E
Manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Spôsoby automatizácie činností spojených s komunikáciou zo zákazníkmi.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
spôsoby využívania 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
Vývoj a správa spoločných platforiem pre pasažierov
4
spôsoby využívania dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dopravná geografia
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štruktúra a organizácia železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
normy, predpisy a pravidlá železničnej dopravy a prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prepravy osôb a nákladu na železnici
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a pravidlá zostavovania vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
návesti a výhybky
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
železničný posun
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy výpočtu cestovného, tarify a zľavy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby poskytovania služieb cestujúcim prostredníctvom elektronizácie
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
Vývoj a správa spoločných platforiem pre pasažierov
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Poskytnutie prvej pomoci v prípade nevoľnosti, zranenia alebo úrazu.
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy riešenia krízových situácií a mimoriadnych udalostí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie a vybavovanie reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prehliadky železničných vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypočítavanie cestovného, dovozného, poplatkov, penále a pokút podľa platných taríf
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie výpočtov brzdiacich percent vlaku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, aplikácia a odosielanie dokumentov v elektronickej podobe
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
4
vedenie dokumentácie vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie podkladov na jazdu vlakov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vyhotovovanie cestovných dokladov vo vlaku
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií o vlakových spojoch
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia so zákazníkmi počas prepravy
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
vybavovanie operatívnych záležitostí a riešenie mimoriadnych udalostí v železničnej prevádzke
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zameranie na zdravie a bezpečnosť zamestnancov a cestujúcich
4
poskytovanie súčinnosti pri skúške bŕzd a posune vlakových súprav
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spoločenské a profesionálne vystupovanie v styku so zákazníkmi a obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívny predaj produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, informovanie o ponuke produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
ovládanie 5G siete
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Získavanie a odosielanie dát prostredníctvom 5G siete.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
Vývoj a správa spoločných platforiem pre pasažierov
4
obsluhovanie digitálnych systémov pre cestujúcich
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj digitálnych služieb pre cestujúcich
4
obsluha digitálnych systémov pre cestujúcich
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha a kontrola osvetlenia a vykurovania vozňov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky železničnej dopravy (rušne, osobné a nákladné železničné vozne ...)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.