Inseminačný technik

Inseminačný technikInseminačný technik vykonáva insemináciu (umelé oplodnenie) plemenníc hospodárskych zvierat a matiek včiel. Zabezpečuje získavanie sperma, jeho spracovanie do inseminačnej dávky a uskladnenie. Pripravuje inseminačné dávky na použitie - zabezpečuje odber a prvotné ošetrenie ejakulátu a jeho spracovanie do inseminačných dávok pri dodržiavaní požiadaviek ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v laboratóriu s biologickým materiálom a tekutým dusíkom. Zabezpečuje hygienu a sterilitu inseminačných pomôcok. Vyberá zvieratá k inseminácii. Inseminačný technik rieši možnosti hormonálnej stimulácie zvierat, vyšetruje zvieratá pred vlastnou insemináciou (jednotlivé spôsoby vyhmatania pohlavných orgánov), pripravuje inseminačné dávky na insemináciu, zisťuje rannú a trojmesačnú graviditu inseminovaných plemenníc. Vedie plemenársku a chovateľskú evidenciu inseminačných dávok.
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Kód/revízia
1780/3
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T ?
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 a 2).

Vykonávať činnosť osoby oprávnenej na insemináciu podľa § 22, môže len osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie so zameraním na všeobecné veterinárne lekárstvo alebo živočíšnu výrobu II. stupňa. Tieto činnosti môže vykonávať aj iná osoba, ak absolvovala preškolenie na činnosti uvedené v písmenách a) až d) a je držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti podľa odseku 2.

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. a) až c) vydáva akreditované vzdelávacie zariadenie v rámci sústavy vzdelávacích zariadení schválenej Ministerstvom školstva Slovenskej republiky osobe, ktorá absolvovala teoretickú i praktickú prípravu na vykonávanie niektorých činností uvedených v odseku 1 písm. a) až c). Osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa odseku 1 písm. d) vydáva ministerstvo osobe, ktorá absolvovala teoretickú a praktickú prípravu vo vyššie uvedenom vzdelávacom zariadení.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti osoby oprávnenej na insemináciu podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. d)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na získavanie a spracovanie sperma v inseminačnej stanici podľa zákona č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (§ 25 ods. 1 písm. c)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3240
SK ISCO-08
3240003
ESCO
1420
SK NACE Rev. 2
A01
CPA 2015
A01
Príslušnosť k povolaniu
3240003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
genetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zoohygiena a prevencia chorôb
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Hospodárskych zvierat a včiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne zariadenia a ich súčasti
Príznak: Sektorová(10) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
zootechnika
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby reprodukcie hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: A včiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia pohlavnej sústavy samíc a samcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémy pripárovania zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plemenárska biológia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
welfare zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
morfológia stavovcov
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fyziológia a anatómia rôznych druhov zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodika odberov biologických vzoriek na laboratórne vyšetrenia
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy dezinfekcie a sterilizácie inseminačných pomôcok
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy práce s tekutým dusíkom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ochrana a bezpečnosť pri práci v laboratóriu s biologickým materiálom a tekutým dusíkom
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a posudzovanie zdravotného stavu hospodárskych zvierat, vrátane stavu gravidných
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vyšetrenie zvierat pred vlastnou insemináciou (jednotlivé spôsoby vyhmatania pohlavných orgánov).
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie právnych predpisov vo vzťahu k výkonu činnosti a spoločnej poľnohospodárskej politike
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
laboratórne testy a interpretácia výsledkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Autonómne laboratóriá
7
zápis a vedenie chovateľskej a inej evidencie v súlade s legislatívou
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Kontrola vedenia plemenárskej evidencie a dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie plemenárskej a chovateľskej evidencie
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie inseminácie a veterinárnych ošetrení hospodárskych zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: A včiel.
Perspektíva: Aktuálna
7
dezinfekcia a sterilizácia inseminačných pomôcok
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hormonálna stimulácia zvierat
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie technologických a hygienických postupov pri inseminácii a vkladaní embryí
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systém prenosu výsledkov vedy a výskumu do praxe - Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS)
7
odber a prvotné ošetrenie ejakulátu
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostika gravidity inseminovaných plemenníc
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výber zvierat k inseminácii
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava inseminačných dávok
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyšetrenie zvierat pred insemináciou
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Technické prostriedky riadenia prostredia
Chladiace a vykurovacie prostriedky (ohrievače, odvlhčovače...)
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Laboratórne pomôcky, prístroje a materiály
Laboratórne pomôcky a materiály (laboratórne sklo a porcelán, dávkovače kvapalín, pomôcky pre filtráciu, a pod.)
Základné laboratórne prístroje (mikroskopy, váhy, pipety, autoklávy, homogenizátory, odparky, termostaty a inkubátory, pH metre)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Nástroje a pomôcky v doprave (prenosné dopravné značenia, ťažné lano, zdvihák...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.