Horský vodca

Horský vodcaHorský vodca vedie turistov v horských oblastiach po značkovaných chodníkoch a trasách, o ktorých musí mať zodpovedajúce vedomosti. Interpretuje im prírodné dedičstvo a poskytuje informácie a usmernenie na horských expedíciách. Horský vodca vedie a sprevádza turistov v horskom a vysokohorskom prostredí aj mimo turistických chodníkov a trás bez snehovej pokrývky a so snehovou pokrývkou a vedie výcvik v disciplínach alpinizmu. Zodpovedá za bezpečnosť turistov v náročných vysokohorských podmienkach.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17789/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENMountain guide
Odporúčaná úroveň vzdelania
L
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
454
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti podľa zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov (§ 11a)
Poznámka: Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon horskej vodcovskej činnosti vydané Slovenskou asociáciou horských sprievodcov.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Doklad o získaní odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných činností v oblasti telesnej kultúry podľa vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 444/2008 Z.z. o akreditačnej komisii pre oblasť telesnej kultúry a o Jednotnom vzdelávacom systéme odborníkov v športe Slovenskej republiky (§ 5 ods. 7) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
5113
SK ISCO-08
5113003
ESCO
1706
SK NACE Rev. 2
R93
CPA 2015
R93
Príslušnosť k povolaniu
5113003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
E
Talent
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
krízový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
3
prírodné dedičstvo
Príznak: Sektorová(1) ?
Špecifikácia: Vedomosti o vývoji prírody, aktuálnom stave a zásadách jej ochrany.
Perspektíva: Aktuálna
3
metódy zisťovania údajov o meteorologických, klimatických a pôdnych podmienkach
Príznak: Sektorová(1) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
geografia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne a komerčné aspekty poskytovania služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Znalosť základných právnych predpisov platných pre poskytovania služieb a ochranu spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Praktická znalosť poskytovania akútnej zdravotníckej prvej pomoci.
Perspektíva: Aktuálna
3
techniky skalného lezenia a istenia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pre organizovanie, plánovanie, rozvoj a aktualizovanie sprevádzaných ciest, zdravotné a bezpečnostné predpisy, postupy riešenia naliehavých a mimoriadnych situácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
princípy špecifikácie horského terénu (zimný a letný), bezpečnosť v ňom a formy organizácie záchrany v horách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady pohybu a vedenia osôb a skupín, špecifiká bezpečnosti pohybu na horách, metódy orientácie a navigácie v horskom prostredí
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
formulácia problémov a hypotéz, určenie vhodných postupov a techník riešenia v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
komunikácia s návštevníkmi (klientmi) - poskytnutie inštrukcií a sprievodného výkladu
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Interpretácia prírodného dedičstva a poskytovanie informácií a usmernení turistom na horských expedíciách.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
4
vedenie výcviku v disciplínach alpinizmu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
krízový manažment a manažment konfliktu
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť predvídať riziká a riešiť možné krízové situácie a možné konflikty počas vysokohorských túr.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
využívanie princípov manažmentu času
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Schopnosť plánovať a operatívne pozmeniť (skrátiť alebo rozšíriť) trvanie a priebeh vysokohorských túr v závislosti od rôznych okolností, dôvodov či na želanie účastníkov s cieľom poskytnúť im optimálny zážitok.
Perspektíva: Aktuálna
4
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie skupiny osôb vo vysokohorskom teréne
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie bezpečnosti návštevníkov (klientov) pri horských expedíciách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Rádiokomunikačná a iná vysielacia technika
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Kvalifikované manuálne a remeselné práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.