Pracovník cestovnej kancelárie, agentúry

Pracovník cestovnej kancelárie, agentúryPracovník cestovnej kancelárie, agentúry vykonáva administratívne, poradenské a základné obchodné činnosti v oblasti podpory služieb cestovej kancelárie či agentúry. Realizuje priamy predaj produktov cestovnej kancelárie a ich kombinácií, t.j. zájazdy, pobyty, ubytovanie, dopravné ceniny, spojené služby cestovného ruchu a pod., záujemcom (jednotlivcom i skupinám), a to priamo alebo online prostriedkami. Predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom. Zbiera a vyhodnocuje informácie o možnostiach a podmienkach nových produktov alebo navrhuje programy a itineráre. Uzatvára zmluvy o zájazde, vrátane cestovného poistenia, poskytuje informácie o produkte ako aj o ochrane pre prípad úpadku. Poskytuje komplexné informácie a poradenstvo cestujúcim, turistom a návštevníkom, prípadne rieši ich požiadavky, otázky a sťažnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17786/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENTravel agent
SKPredajca zájazdov
SKReferent cestovnej kancelárie, agentúry
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
4221
SK ISCO-08
4221001
ESCO
1812
SK NACE Rev. 2
N79
CPA 2015
N79
Príslušnosť k povolaniu
4221001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
geografia
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy tvorby itinerárov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy obchodných zmlúv a ich náležitosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy uzatvárania obchodných zmlúv
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby platieb v obchodnom styku
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady aktívneho predaja produktov a služieb pridelenej skupine zákazníkov, prezentácie ponuky produktov a služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady práce s e-kasou
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Pravidlá a postupy pri hotovostných a bezhotovostných operáciách.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy získavania a spracovania informácií o možnostiach nových produktov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
management online predajných kanálov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
4
prevádzka cestovnej kancelárie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technika služieb v cestovnom ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
cestovný ruch
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprievodcovstvo cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
pobytové zájazdy, poskytované služby, ich náplne a pravidlá, príprava a zaisťovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
administratívne postupy v činnosti cestovnej kancelárie/agentúry
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy informačných a poradenských služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
4
úradné formality pre vstup a pobyt v rôznych krajinách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
druhy, formy cestovného poistenia, ich výhody a riziká
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spojené služby cestovného ruchu, metodika ich tvorby a predaja
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
prezentácia podrobných tematických informácií o reáliách a špecifikách v cestovnom ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
implementácia vedomostí techniky služieb cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba itinerárov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sledovanie a kontrola vývoja spokojnosti zákazníkov s kvalitou poskytovaných produktov a služieb
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Inteligentné technológie v obchode v kontexte správania zákazníka
4
kontrola dodržiavania zmluvných podmienok pri poskytovaní služieb zmluvnými partnermi
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Kvalita ubytovania, stravovania, dodržiavanie itinerára cesty a pod..
Perspektíva: Aktuálna
4
získavanie, spracovávanie a vyhodnocovanie informácií o možnostiach nových produktov v cestovnej kancelárii
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca so sociálnymi médiami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
4
aktualizácia informácií o ponuke cestovnej kancelárie na webovom sídle
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie podkladov a materiálov v oblasti cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií zákazníkom o ponúkaných službách, tovaroch a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií v oblasti geografie zákazníkom
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenská, konzultačná a informačná činnosť v oblasti cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
dohadovanie rozsahu a formy poistenia s klientmi a uzatváranie poistných zmlúv
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie sťažností a reklamácií zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uzatváranie zmlúv o obstaraní zájazdu so zákazníkmi
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sprostredkovanie spojených služieb cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práca s e-kasou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
online predaj
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
4
predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prijímanie platieb za tovar a služby
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vedenie skupiny v oblasti cestovania, turistiky a voľného času
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
profesionálne jednanie a komunikácia v oblasti cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Mapy
Telo ako pracovný prostriedok
Hlas (umelecký hlasový prejav, napr. moderátor, spevák, dabovač)

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.