Táto stránka neobsahuje aktuálne výstupy práce sektorových rád.
Stránka je archív výstupov projektu Sektorovo riadené inovácie (apríl 2019 – december 2022)
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry

Riadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúryRiadiaci pracovník (manažér) cestovnej kancelárie, agentúry zabezpečuje tvorbu, prípravu a predaj tuzemských i zahraničných zájazdov a pobytov a ostatných služieb cestovného ruchu, ako spojené služby cestovného ruchu, dopravné ceniny, poistenie. Zabezpečuje služby pre domácich a zahraničných návštevníkov, marketing služieb a produktov cestovného ruchu. Rieši prípadné sťažnosti a reklamácie. Vytvára obchodnú stratégiu, pripravuje a dojednáva podmienky zmlúv s dodávateľmi i odberateľmi služieb cestovného ruchu a províznymi predajcami, ako i poisťovacími spoločnosťami. Je zodpovedný za predaj zájazdov a prevádzku kancelárie, monitoruje a vyhodnocuje spokojnosť zákazníkov. Riadi čerpanie nákladov a zodpovedá za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov. Vedie, motivuje a hodnotí interných a externých zamestnancov a kontroluje dodržiavanie bezpečnostných, právnych predpisov a interných noriem.
Sektorová rada
Sektorová rada pre obchod, marketing, gastronómiu a cestovný ruch
Kód/revízia
17781/3
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKRiaditeľ cestovnej kancelárie, agentúry
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
ISCO-08
1439
SK ISCO-08
1439009
ESCO
333
SK NACE Rev. 2
N79
CPA 2015
N79
Príslušnosť k povolaniu
1439009

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonómia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy hodnotenia pracovného výkonu zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
finančný manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
reklamné ciele a stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prostriedky a formy reklamy
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy obchodného vyjednávania
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy komunikácie so zákazníkmi prostredníctvom chatbotov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
6
marketing a reklama
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: V cestovnom ruchu.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
usmerňovanie miezd vo vzťahu k hospodárskym výsledkom podnikateľského subjektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady práce s e-kasou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy vyhodnocovania spokojnosti zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
management online predajných kanálov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
6
prevádzka cestovnej kancelárie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
E-služby
6
špecifiká reálií danej obce/mesta/regiónu/oblasti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
technika služieb v cestovnom ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
cestovný ruch
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pobytové zájazdy, poskytované služby, ich náplne a pravidlá, príprava a zaisťovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poznávacie zájazdy, ich program, poskytované služby a ich pravidlá, príprava a zaisťovanie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie digitálnych marketingových stratégií
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie marketingových aktivít
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie a kontrola dodržiavania pracovno-právnych predpisov a interných predpisov organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola čerpania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
sledovanie a vyhodnocovanie spokojnosti zákazníkov s poskytnutými službami cestovného ruchu
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
práca so sociálnymi médiami
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Automatizácia komunikácie so zákazníkmi - chatboty
6
tvorba vernostných programov pre zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie podrobných informácií zákazníkom o ponúkaných službách a ich cenách
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie realizácie obchodných vzťahov a zákaziek
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie styku s úradmi, inštitúciami a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhľadávanie a kontaktovanie nových dodávateľov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie sťažností a reklamácií v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
prejednávanie zmluvných podmienok s obchodnými partnermi na poskytovanie ubytovacích a súvisiacich služieb
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava, organizovanie, finančné a technické zabezpečovanie zájazdov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Elektronizácia dokumentov
6
práca s e-kasou
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
online predaj
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online rezervácie, rezervácie cez OTA (online travel agents)
E-služby
6
predaj ponúkaných služieb, vrátane ich kombinácií podľa požiadaviek zákazníka
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie globálneho distribučného systému
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie, schvaľovanie a riadenie procesov personálnej politiky organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie marketingovej stratégie organizácie/podniku/spoločnosti
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plánovanie a operatívne riadenie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie implementácie a rozvoja obchodnej a odbytovej stratégie organizácie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manažovanie vzťahov s obchodnými partnermi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
riadenie čerpania nákladov a zodpovednosť za optimálne využitie pracovných a finančných zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
navrhovanie, schvaľovanie a realizácia konkrétneho procesu poskytovania služieb na základe zistenia potrieb zákazníkov
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Viazaná živnosť

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Prevádzkové práce v službách a obchode ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vrcholové vedenie organizácie ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.